Ansökan om återbäring av punktskatt

Anvisningen gäller fram till 30.12.2020

Om skattefrihet för punktskattebelagda produkter föreskrivs i både punktskattelagen och skattelagar som gäller ifrågavarande produkter. 

Produktens användare kan ha punktskattetillstånd som berättigar till skattefri anskaffning och användning av produkterna. I allmänhet förutsätter detta tillstånd för skatteupplag. Då anges mängden produkter som använts skattefritt i skattedeklarationen.

Om användaren saknar tillstånd som berättigar till skattefri användning kan punktskatter återfås genom ansökan om återbäring, förutsatt att förutsättningarna för återbäring uppfylls. Ansökan om återbäring av punktskatt kan lämnas in, om produkter som beskattas i Finland har använts eller levererats för skattefria ändamål. Berättigade till återbäring är produkternas användare eller den som levererat produkterna för skattefria ändamål.

Återbäring enligt punktskattelagen

Punktskatt som betalats i Finland kan återbetalas på ansökan enligt punktskattelagen:

  • till den som använt eller överlåtit produkter för skattefritt ändamål
  • till exportörer för varor som hänförts till export- eller tullagerförfarandet och levererats till områden utanför EU (gäller inte varor som resande fört ut)
  • till avsändare när i Finland beskattade produkter flyttats till en annan medlemsstat för att överlåtas för annat än privat bruk
  • till säljare vid distansförsäljning från Finland till ett annat medlemsland när skatt har betalats för varorna i bestämmelsemedlemslandet
  • till godkända upplagshavare för produkter för vilka upplagshavaren beskattats med stöd av 11 § i punktskattelagen (en oegentlighet som begåtts under ett uppskovsförfarande och produkterna har ansetts vara frisläppta för konsumtion i Finland) och det har senare kommit fram att oegentligheten hade begåtts i ett annat medlemsland där skatten också tagits ut.

Om skatteåterbäringen förutsätter att skatten betalats i ett annat medlemsland, bör sökanden påvisa detta.

Återbäring kan också sökas, om avdrag baserade på den tillämpliga punktskattelagen inte har kunnat göras. Då kan skatt som berättigar till avdrag återbetalas på ansökan.

Ansökningstid

Återbäring ska sökas inom tre år från utgången av det kalenderår då produkterna använts eller skatten påförts för produkten i Finland. Ett undantag utgörs av ansökan om återbäring för energiintensiva företag: ansökan ska lämnas in inom sex månader från utgången av företagets räkenskapsperiod.

Ytterligare information om omständigheter som berättigar till återbäring finns i skatteanvisningarna för respektive punktskatt.

Ifyllningsanvisningar för ansökan om återbäring finns under blanketter. Ansökan kan fyllas i elektroniskt i tjänsten för punktskattedeklarationer, endast ansökan för energiintensiva företag ska fyllas i på papper.

Öppna tjänsten 

Detaljerade anvisningar för punktbeskattning