Ålands särställning vid punktbeskattning

Landskapet Åland hör inte till Europeiska unionens mervärdeskatte- eller punktskatteområde. Landskapet är en del av EU:s tullområde och tullunion. Detta möjliggör fortsatt skattefri försäljning på färjorna mellan Åland och ett annat EU-land.

Landskapet Ålands särställning möjliggör skattefri försäljning till passagerarna på fartyg och luftfartyg i internationell trafik som gör ett uppehåll på Åland. På försäljning och flyttning av varor mellan EU:s skatteområde och landskapet Åland tillämpas de exportbestämmelser som gäller vid handel med tredje land. På import av varor till landskapet Åland från övriga Finland, en annan medlemsstat eller ett land utanför EU samt på import av varor från landskapet Åland till övriga Finland tillämpas bestämmelserna om import av varor i punktskattelagen och den åländska speciallagen.

På Åland och i övriga Finland tillämpas samma punktskattesystem. På grund av skattegränsen regleras flyttning av punktskattepliktiga produkter över skattegränsen i vissa situationer.

Flyttning av beskattade produkter över skattegränsen

Säljaren av en produkt (exportören) kan på basis av exporten ansöka om återbäring av betalad punktskatt. Säljaren ansöker om skatteåterbäring hos Skatteförvaltningen. Köparen av en produkt (mottagaren) ska på andra sidan skattegränsen anmäla produkten till Skatteförvaltningen för beskattning inom fyra dagar.

Eventuella export- och importanmälningar över skattegränsen från Fastlandsfinland till Åland och omvänt görs enligt pappersförfarandet (kommersiellt dokument, t.ex. fraktsedel).

Om ett företag till sig själv exporterar produkter som frisläppts för konsumtion, dvs. den skattskyldige är densamma på båda sidor om skattegränsen och fungerar som både exportör och mottagare av produkterna på var sida om gränsen.

Den skattskyldige kan med samma blankett (Skatteförvaltningens blankett nr 1379) ansöka om skatteåterbäring på basis av exporten och anmäla produkter för beskattning på basis av importen. Kunden får ett återbärings- och beskattningsbeslut av Skatteförvaltningen. I beslutet kvitteras den skatt som ska betalas för importen mot återbäringen på basis av exporten. Inga betalningar görs mellan Skatteförvaltningen och kunden.

Adress till vilken blanketten ska sändas:

  • Skatteförvaltningen/punktbeskattning, PB 927, 20101 Åbo

Flyttning av obeskattade produkter över skattegränsen

När produkter som omfattas av den harmoniserade beskattningen flyttas mellan skattefria lager på Åland och i Fastlandsfinland kan EMCS-systemet tillämpas, på samma sätt som vid flyttningar inom Fastlandsfinland.

Vid flyttningar mellan skattefria lager är det också möjligt att tillämpa ett s.k. förenklat förfarande, där en godkänd upplagshavare i stället för EMCS-systemet använder en fraktsedel eller faktura som innehåller de uppgifter som anges i lagen (66 § i punktskattelagen).  Detta förenklade förfarande kan tillämpas endast mellan två skattefria lager. Det förenklade förfarandet ska dock alltid tillämpas när produkter som omfattas av den nationella punktskatten flyttas utan att beskattas mellan två skattefria lager.

Mer information

Landskapet Ålands webbplats (www.aland.ax)

Skattegränsen på Åland – punktbeskattning

Öppna tjänsten