Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Upphörande av momspliktig verksamhet

När den momsskyldiga verksamheten upphör ska företaget lämna momsregistret. Efter det skickar Skatteförvaltningen ett skriftligt meddelande om att företaget har avregistrerats. Momsdeklarationen ska lämnas också för den sista skatteperioden även om man inte längre haft någon egentlig verksamhet.

Efter att momsskyldigheten har upphört är det inte längre tillåtet att lägga till moms i fakturorna eller dra av moms.

Hur görs nedläggningsanmälan?

Företag (exempelvis aktiebolag eller öppna bolag och kommanditbolag) ska göra nedläggningsanmälan i e-tjänsten ytj.fi eller med Y-blanketten enligt företagsformen. Närmare anvisningar finns på webbplatsen ytj.fi.

Om företaget inte lägger ner sin verksamhet helt och hållet kan det lämna momsregistret i MinSkatt.

Jord- och skogsbruksidkare samt rörelse- och yrkesutövare kan i MinSkatt också anmäla om upphörande av verksamheten till Skatteförvaltningen. Observera att nedläggningsanmälan ska göras i ytj.fi eller på en Y-blankett om företaget hör till handelsregistret.

Tidpunkten för avregistrering

Nedläggningsanmälan kan göras genast när affärsverksamheten har upphört. Då avför Skatteförvaltningen företaget ur momsregistret från och med det datum då den egentliga verksamheten lagts ned , och momsskyldigheten upphör. Alternativt kan en nedläggningsanmälan lämnas först då rörelsetillgångarna sålts. I så fall anses den momspliktiga affärsverksamheten fortsätta så länge som rörelsetillgångar ännu säljs.

En skattskyldig som frivilligt ansökt om skattskyldighet avförs ur registret över momsskyldiga från och dagen för mottagande av nedläggningsanmälan.

Mer information: Affärsverksamhet i liten skala är momsfri

Den som ansökt om momsskyldighet vid överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet avregistreras dock inte på den skattskyldiges yrkan utan först när förutsättningarna för skattskyldighet upphört för alla uthyrda lokalers del.

Mer information: Ansökan om skattskyldighet för mervärdesskatt vid upplåtelse av fastighet 

Skattskyldighetsgrupper avförs ur registret över momsskyldiga från och med den tidpunkt när nedläggningsanmälan av de näringsidkare som ingår i gruppen har mottagits av Skatteförvaltningen.

Kom ihåg att ge de sista momsdeklarationerna i tid

Momsdeklaration ska lämnas för varje skatteperiod till och med dess att momsskyldigheten upphör, även om någon egentlig verksamhet inte längre har bedrivits.

Om skatteperioden för din moms (tidigare anmälnings- och betalningsperiod) är ett kalenderår, vänligen observera att momsdeklarationen (tidigare periodskattedeklaration) ska lämnas och moms betalas tidigare än normalt. Om verksamheten upphör mitt under kalenderåret, ska du lämna momsdeklaration senast den 12:e dagen i den andra månaden efter den månad när verksamheten upphörde. Om din verksamhet upphör i december, deklarera och betala moms normalt senast före slutet av februari följande år.

Exempel: Om verksamheten upphör 30.4.2020 ska du anmäla och betala momsen senast 12.6.2020.

Läs mer om deklaration och betalning av moms

Deklarera moms även på det utgående lagret

Om företagaren vid nedläggningen innehar rörelsetillgångar, ska skatten på detta så kallade utgående lager räknas enligt reglerna för egen användning. Skatten deklareras i momsdeklarationen för nedläggningsmånaden. I värdet på det utgående lagret räknas med de varor och tjänster som är i den skattskyldiges besittning när skattskyldigheten upphör.

Om den skattskyldige har gjort ny- eller ombyggnadsinvesteringar, är det eventuellt nödvändigt att i samband med nedläggningen justera de skatter som dragits av. 

Exempel: Den skattskyldiges verksamhet har upphört 31.3.2020. En skogstraktor vars inköpspris var 50 000 euro (inkl. moms) har blivit kvar i eget bruk. Vid nedläggningstidpunkten uppgår värdet på utgiftsresten i bokföringen till 8 000 euro. Det sannolika överlåtelsepriset på traktorn (gängse värde) är 12 400 euro (inkl. moms på 2 400 euro).

I momsbeskattningen är skattegrunden antingen inköpspriset på varan eller det sannolika överlåtelsepriset, om det är lägre. I detta fall är det sannolika överlåtelsepriset lägre än inköpspriset. Skattegrunden utgörs av överlåtelsepriset exklusive skatteandelen (12 400 – 2 400 = 10 000 euro). Moms på 2 400 euro ska betalas på uttag av vara för eget bruk. Den deklareras i momsdeklarationen som lämnas för den sista skatteperioden för verksamheten (mars 2020).

Mer information:

Konkursens inverkan på momsskyldigheten

Tillgångarna och skulderna i ett företag som försatts i konkurs övergår till konkursboets besittning. Konkursboet kan välja, om det vill fortsätta momsskyldigheten för företaget som gått i konkurs under den tid som affärstillgångarna realiseras eller om momsskyldigheten ska upphöra samma dag som företaget försätts i konkurs. Konkursboet kan även självständigt fortsätta med företagets affärsverksamhet och anmäla sig i egenskap av fortsättare av affärsverksamheten som momsskyldig.

Konkursförvaltaren ska tillsammans med konkursgäldenären se till att deklarationsskyldigheten för det företag som försatts i konkurs iakttas. Deklarationsskyldigheten omfattar bland annat momsdeklarationerna samt sammandragsdeklarationerna för försäljningen av varor och tjänster till andra EU-länder.

Mer information: