Ansökan om momsskyldighet, dvs. frivillig skattskyldighet – föreningar och stiftelser

I vissa situationer har föreningar och stiftelser beretts möjlighet att ansöka om momsskyldighet även då dessa inte är momsskyldiga enligt lagen. Förutsättningen är att verksamheten bedrivs i form av affärsverksamhet.

Då en förening eller stiftelse har ansökt om momsskyldighet och införts i momsregistret säljs produkterna och tjänsterna därefter som skattepliktiga, dvs. momsbeloppet läggs på priset. Då en förening eller stiftelse köper varor och tjänster för sin affärsverksamhet är den moms som ingår i priset på motsvarande sätt avdragsgill. En frivillig ansökan är också motiverad då de utgifter som inkluderar moms anknyter till affärsverksamheten. Verksamhet utanför momsbeskattningen medför fördelar enbart då en förening eller en stiftelse säljer sina produkter direkt till konsumenten.

Momsskyldighet kan ansökas av

  • en näringsidkare som bedriver verksamhet i liten skala
  • ett allmännyttigt samfund
  • religionssamfund
  • en blind eller svårt handikappad person
  • överlåtare av nyttjanderätt till fastighet till en hyresgäst som använder fastigheten i sin skattepliktiga affärsverksamhet (med överlåtelse av nyttjanderätt avses bl.a. uthyrning av en fastighet)
  • en utländsk näringsidkare
  • den som gemenskapsinternt förvärvar varor (med gemenskapsinternt varuförvärv avses förvärv av ett löst föremål från ett annat EU-land)

Ansökan om momsskyldighet görs med en Y-blankett

Ansökan om momsskyldighet görs med en Y-blankett enligt företagsform. Om det är fråga om en förening eller en stiftelse, används blanketten för etableringsanmälan Y1. Om föreningen eller stiftelsen redan har ett FO-nummer, ansöks om införande i momsregistret med blanketten för ändringanmälan Y4. En förening eller en stiftelse som ansökt om momsskyldighet införs i allmänhet som momsskyldig från och med det datum då anmälan har inkommit. Momsskyldighet kan således inte sökas retroaktivt.

Mer information finns i guiderna för ifyllande av Y-blanketterna (www.ytj.fi) samt på sidorna 

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken