Ansökan om momsskyldighet, dvs. Frivillig skattskyldighet

I vissa situationer har företag beretts möjlighet att ansöka om momsskyldighet även då företaget inte enligt lagen skulle vara momsskyldigt. Förutsättningen är att verksamheten bedrivs i form av affärsverksamhet.

Då ett företag har ansökt om momsskyldighet och införts i momsregistret säljs produkterna och tjänsterna därefter som skattepliktiga, dvs. priset påförs momsbeloppet. Då ett företag förvärvar varor och tjänster för sin affärsverksamhet är den moms som ingår i priset på motsvarande sätt avdragsgill. En frivillig ansökan är också motiverad då utgifter som inkluderar moms anknyter till affärsverksamheten. Verksamhet utanför momsbeskattningen medför fördelar enbart då ett företag säljer sina produkter direkt till konsumenten.

Momsskyldighet kan ansökas av

  • en näringsidkare som bedriver verksamhet i liten skala
  • ett allmännyttigt samfund
  • religionssamfund
  • en blind eller svårt handikappad person
  • överlåtare av nyttjanderätt till fastighet till en hyresgäst som använder fastigheten i sin skattepliktiga affärsverksamhet (med överlåtelse av nyttjanderätt avses bl.a. uthyrning av en fastighet)
  • en utländsk näringsidkare
  • den som gemenskapsinternt förvärvar varor (med gemenskapsinternt varuförvärv avses förvärv av ett löst föremål från ett annat EU-land)

Ansökan om momsskyldighet görs antingen elektroniskt eller med en Y-blankett

Ansökan om momsskyldighet görs med en Y-blankett enligt företagsform. Om det är fråga om ett nytt företag används blanketten för etableringsanmälan. Om företaget redan har ett FO-nummer ansöks om införande i momsregistret med en blankett för ändringanmälan. Aktiebolag kan ansöka om registreringen även elektroniskt via FODS-servicetjänsten.

Ett företag som ansökt om momsskyldighet införs i allmänhet som momsskyldigt från och med det datum då anmälan har inkommit. Ett företag kan således inte ansöka om momsskyldighet retroaktivt.

Mer information:

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken