Anmälan om skattskyldighet – föreningar och stiftelser

En förening och en stiftelse måste anmäla sig som momsskyldiga i Skatteförvaltningens register om räkenskapsperiodens omsättning är över 10 000 euro (till 31.12.2015 var gränsen 8 500 euro) och det inte är frågan om verksamhet på vilken mervärdesskatt inte betalas i enlighet med 4 kap. i mervärdesskattelagen. Om räkenskapsperioden är kortare än 12 månader, ändras omsättningen så att den motsvarar omsättningen under 12 månader.

Ett allmännyttigt samfund anmäler sig till registret över momsskyldiga, om det bedriver verksamhet som i inkomstbeskattningen betraktas som skattepliktig näringsverksamhet. Om den verksamhet som bedrivs av ett allmännyttigt samfund inte utgör skattepliktig näringsverksamhet i inkomstbeskattningen, kan samfundet anhålla om registrering som momsskyldig.

Anmälan till registret över momsskyldiga med en Y-blankett

En förening eller en stiftelse anmäler momsskyldigheten med en Y-blankett. Om det är fråga om ett nytt samfund används etableringsanmälan Y1. Om samfundet redan har ett FO-nummer, ska anmälan göras med blanketten för ändringsanmälan Y4.

Anmälan till momsregistret ska lämnas innan den skattepliktiga verksamheten inleds. På Y-blanketten antecknas det verkliga datumet för när den momspliktiga verksamheten inleddes. Anmälan till registret kan göras redan från och med att inköp för den momspliktiga verksamheten börjar göras.

En anmälan om nedläggning av momspliktig verksamhet ska utan dröjsmål lämnas med en Y4-blankett till Skatteförvaltningen. Mer information finns på sidan 

Vilken försäljning ska inräknas i omsättningen?

Vid beräkningen av omsättningsgränsen 10 000 euro beaktas skattepliktig försäljning av varor och tjänster samt följande skattefria försäljning (som tas upp i mervärdesskattelagen):

  • försäljning av upplagor av allmännyttiga samfunds medlemstidningar
  • skattefri försäljning i anslutning till internationell handel
  • försäljning av skattefria fartyg och arbetsprestationer som hänför sig till dem
  • försäljning av finansiella tjänster och försäkringstjänster
  • överlåtelse av fastighet eller anknytande rättigheter.

Till fastigheter räknas förutom markområden även byggnader, permanenta konstruktioner och delar av dessa. Förutom försäljning och uthyrning av fastigheter är också överlåtelser av lägenheter skattefria.

Trots att moms inte läggs på de inkomster som nämns i förteckningen, inkluderas inkomsterna då gränsen på 10 000 euro räknas. Allmännyttig verksamhet som bedrivs av en förening eller en stiftelse och vars omsättning inte betraktas som ringa utgör ett undantag. Omsättningen är det totala beloppet av de varu- och tjänstepriser som debiterats köparen. Det har ingen betydelse om momsen inkluderats i priset eller inte.

Vid beräkningen av omsättningsbeloppet beaktas inte följande:

  • finansiella tjänster och försäkringstjänster av accessorisk karaktär
  • försäljning av anläggningstillgångar.

Om en förenings eller stiftelses omsättning under en 12 månader lång räkenskapsperiod underskrider 10 000 euro, behöver den inte göra någon anmälan om momsskyldighet. Om så önskas, kan anmälan också i dessa fall göras till registret. Om försäljningen under räkenskapsperioden har uppskattats underskrida gränsen på 10 000 euro, men försäljningen ändå överskrider denna, ska moms betalas på försäljningen för hela räkenskapsperioden.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken