Anmälan om momsskyldighet – lantbruksföretagare och skogsägare

Lantbruksföretagare och skogsägare ska anmäla sig som momsskyldiga till Skatteförvaltningens register, om räkenskapsperiodens omsättning överskrider 10 000 euro (till 31.12.2015 var gränsen 8 500 euro). Om räkenskapsperioden är kortare än 12 månader, ändras omsättningen så att den motsvarar omsättningen under 12 månader.

Anmälan till registret över momsskyldiga med en Y-blankett

Lantbruksföretagare och skogsägare lämnar anmälan om skattskyldighet med en Y-blankett. Om inget FO-nummer ännu är i bruk, ska etableringsanmälan Y3 användas. Om ett FO-nummer redan är i bruk, lämnas anmälan med blanketten för ändringsanmälan Y6.

Anmälan till momsregistret ska lämnas innan den skattepliktiga verksamheten inleds. På Y-blanketten antecknas det verkliga datumet för när den momspliktiga verksamheten inleddes. Anmälan till registret kan göras redan från och med att inköp för den momspliktiga verksamheten börjar göras.

En anmälan om nedläggning av momspliktig verksamhet ska utan dröjsmål lämnas med en Y4-blankett till Skatteförvaltningen.

Vilken försäljning ska inräknas i omsättningen?

Vid beräkningen av omsättningsgränsen 10 000 euro beaktas skattepliktig försäljning av varor och tjänster samt följande skattefria försäljning (som tas upp i mervärdesskattelagen):

  • försäljning av upplagor av allmännyttiga samfunds medlemstidningar
  • skattefri försäljning i anslutning till internationell handel
  • försäljning av skattefria fartyg och arbetsprestationer som hänför sig till dem
  • försäljning av finansiella tjänster och försäkringstjänster
  • överlåtelse av fastighet eller anknytande rättigheter.

Till fastigheter räknas förutom markområden även byggnader, permanenta konstruktioner och delar av dessa. Förutom försäljning och uthyrning av fastigheter är också överlåtelser av lägenheter skattefria.

Trots att moms inte läggs på de intäkter som nämns i förteckningen, inkluderas intäkterna då gränsen på 10 000 euro räknas. Omsättningen är det totala beloppet av de priser på varor och tjänster som debiterats köparen. Det har ingen betydelse om momsen inkluderats i priset eller inte.

Vid beräkningen av omsättningsbeloppet beaktas inte följande:

  • finansiella tjänster och försäkringstjänster av accessorisk karaktär
  • försäljning av anläggningstillgångar.

Om omsättningen under en 12 månader lång räkenskapsperiod underskrider 10 000 euro, behöver lantbruksföretagare och skogsägare inte anmäla sig som momsskyldiga. Om så önskas, kan anmälan göras till registret även i dessa fall. Om försäljningen under räkenskapsperioden har uppskattats underskrida gränsen på 10 000 euro, men försäljningen ändå överskrider denna, ska moms betalas på försäljningen för hela räkenskapsperioden.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken