Anmälan om momsskyldighet – aktiebolag eller andelslag

Aktiebolag och andelslag måste anmäla sig som momsskyldiga i Skatteförvaltningens register om räkenskapsperiodens omsättning är över 10 000 euro (till 31.12.2015 var gränsen 8 500 euro) och det inte är frågan om verksamhet på vilken mervärdesskatt inte betalas i enlighet med 4 kap. i mervärdesskattelagen. Om redovisningsperioden är kortare än 12 månader, omvandlas omsättningen så att den motsvarar omsättningen under 12 månader.

Anmälan till registret över momsskyldiga antingen elektroniskt eller med en Y-blankett

Ett aktiebolag eller ett andelslag anmäler momsskyldigheten med en Y-blankett. Om det är fråga om ett nytt företag används etableringsanmälan Y1. Om företaget redan har ett FO-nummer, lämnas anmälan på blanketten för ändringsanmälan Y4. Aktiebolag kan anmäla sig till registret även elektroniskt via FODS-servicetjänsten.

Anmälan till momsregistret ska lämnas innan den skattepliktiga verksamheten inleds. På Y-blanketten antecknas det verkliga datumet för när den momspliktiga verksamheten inleddes. Anmälan till registret kan göras redan från och med att inköp för den momspliktiga verksamheten börjar göras.

En anmälan om nedläggning av momspliktig verksamhet ska utan dröjsmål lämnas med en Y4-blankett till Skatteförvaltningen. Aktiebolag kan anmäla även elektroniskt via FODS-servicetjänsten när momspliktig verksamhet upphör.

Vilken försäljning ska inräknas i omsättningen?

Vid beräkningen av omsättningsgränsen 10 000 euro beaktas skattepliktig försäljning av varor och tjänster samt följande skattefria försäljning (som tas upp i mervärdesskattelagen):

  • skattefri försäljning i anslutning till internationell handel
  • försäljning av upplagor av allmännyttiga samfunds medlemstidningar
  • försäljning av skattefria fartyg och arbetsprestationer som hänför sig till dem
  • försäljning av finansiella tjänster och försäkringstjänster
  • överlåtelse av fastighet eller anknytande rättigheter.

Till fastigheter räknas förutom markområden även byggnader, permanenta konstruktioner och delar av dessa. Förutom försäljning och uthyrning av fastigheter är också överlåtelser av lägenheter skattefria.

Trots att moms inte läggs på de intäkter som nämns i förteckningen, inkluderas intäkterna då gränsen på 10 000 euro räknas. Omsättningen är det totala beloppet av de priser på varor och tjänster som debiterats köparen. Det har ingen betydelse om momsen inkluderats i priset eller inte.

Vid beräkningen av omsättningsbeloppet beaktas inte följande:

  • finansiella tjänster och försäkringstjänster av accessorisk karaktär
  • försäljning av anläggningstillgångar.

Om företagets omsättning under den 12 månader långa redovisningsperioden underskrider 10 000 euro, behöver ett aktiebolag eller ett andelslag inte anmäla sig som momsskyldigt. Om så önskas, kan anmälan även i dessa fall göras till registret. Om försäljningen under redovisningsperioden beräknas underskrida gränsen på 10 000 euro, men försäljningen ändå överskrider denna, ska moms betalas på försäljningen för hela redovisningsperioden.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken