Affärsverksamhet i liten skala är momsfri

Affärsverksamhet i liten skala som bedrivs av ett företag har lämnats utanför momsbeskattningen. Gränsen för affärsverksamhet i liten skala fastställs utifrån omsättningen under  en 12 månader lång räkenskapsperiod. Om omsättningen uppgår till högst 10 000 euro är företaget inte momsskyldigt för verksamheten. Företaget har ändå möjlighet att frivilligt  anmäla sig som momsskyldigt.

Hur uppskattas gränsen för verksamhet i liten skala?

En person som bedriver affärsverksamhet i liten skala ska själv på förhand uppskatta om räkenskapsperiodens försäljning kommer att överskrida gränsen på 10 000 euro eller inte. Vid beräkningen av gränsen beaktas skattepliktig försäljning av varor och tjänster samt den skattefria försäljning som tas upp i mervärdesskattelagen, exempelvis exportförsäljning och gemenskapsintern försäljning. Försäljningspriserna på anläggningstillgångar inkluderas dock inte.

Omsättningen och uppnåendet av gränsen på 10 000 euro kontrolleras alltid för en räkenskapsperiod som är 12 månader lång. Om företagets räkenskapsperiod är kortare eller längre än 12 månader, ska räkenskapsperiodens omsättning omräknas så att den motsvarar omsättningen under 12 månader. Omräkningen görs så att räkenskapsperiodens uppskattade omsättning multipliceras med siffran 12 och divideras med antalet hela månader i räkenskapsperioden.

omsättning x 12 / hela månader under räkenskapsperiodenomsättning x 12 / hela månader under räkenskapsperioden

 

Exempel: Företagets första räkenskapsperiod är 20.9.2016–31.12.2016. Under denna tidsperiod uppgår företagets omsättning till 2 600 euro. Eftersom den första räkenskapsperioden är kortare än 12 månader, omräknas omsättningen så att den motsvarar en omsättning under 12 månader enligt följande:

2600 x 12 / 3 = 10 400

Omsättning: 2 600 euro

Hela månader under räkenskapsperioden: 3 (oktober, november och december) OBS! September är inte en hel månad.

Omräknad omsättning: 10 400 euro

Företagets omräknade omsättning överskrider gränsen för verksamhet i liten skala på 10 000 euro. Företaget ska anmäla sig till registret över momsskyldiga från det datum då verksamheten inleddes (20.9.2016). 

Mer information om gränsen för momsfri verksamhet i liten skala

Om gränsen på 10 000 euro för affärsverksamhet i liten skala överskrids under räkenskapsperioden

Det är viktigt att räkenskapsperiodens försäljningar sammanlagt uppskattas så korrekt som möjligt redan i början av räkenskapsperioden. Om räkenskapsperiodens omsättning har uppskattats till högst  10 000 euro, men gränsen för verksamhet i liten skala överskrids under räkenskapsperioden, ska skatt betalas för all försäljning under räkenskapsperiodenr.

Då man märker att gränsen kommer att överskridas, ska företaget anmäla sig som momsskyldigt. Skatteförvaltningen registrerar företaget som momsskyldigt retroaktivt från början av räkenskapsperioden. Om den skattepliktiga verksamheten inletts under räkenskapsperioden, registreras momsskyldigheten från det datum då verksamheten inleddes.

Ett företag som har registrerats som momsskyldigt ska betala moms och lämna momsdeklaration retroaktivt från och med tidpunkten för registrering.

Läs mer om deklaration och betalning av moms

Momsskyldighet kan också ansökas frivilligt

Det är möjligt att anmäla sig frivilligt till registret över momsskyldiga även om omsättningen inte överstiger gränsen för verksamhet i liten skala. En frivillig ansökan kan vara motiverad då affärsverksamheten omfattar utgifter som inkluderar moms. Momsskyldigheten antecknas ha börjat när anmälan om registrering mottas av Skatteförvaltningen. Endast de som har införts i registret över momsskyldiga har rätt att fakturera med moms och göra momsavdrag.

Det är möjligt att ansöka om en valbar skatteperiod i samband med registreringen eller senare.

Mer information:

Verksamhet i liten skala kan berättiga till lättnad vid den nedre gränsen

Småföretag   kan vara berättigat till en lättnad som hänför sig till den nedre gränsen för momsskyldigheten.

Läs mer i anvisningen: Lättnad vid den nedre gränsen för moms

Avregistrering av momsskyldiga

Anmälan om att momsskyldigheten har upphört lämnas till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen kan avregistrera en idkare av verksamhet  i liten skala från momsregistret , vars omsättning under räkenskapsperioden uppgår till högst 10 000 euro. Avregistreringen sker tidigast från och med tidpunkten för mottagande av anmälan. Detta gäller också de skattskyldiga som har uppskattat att räkenskapsperiodens omsättning kommer att överskrida gränsen på 10 000 euro, men vars omsättning underskrider gränsen.

Mer information: Upphörande av momspliktig verksamhet

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken