Så här registrerar du dig som mervärdesskattskyldig

Anmäl företaget eller samfundet till registret över mervärdesskattskyldiga, om omsättningen överstiger 10 000 euro under räkenskapsperioden (12 mån.). I vissa situationer kan du ansöka om registrering frivilligt, även om företaget eller samfundet inte är mervärdesskattskyldigt enligt lagen. Förutsättningen är emellertid att verksamheten bedrivs i form av affärsverksamhet.

Registrera dig som mervärdesskattskyldig på en Y-blankett enligt företagsformen eller elektroniskt i webbtjänsten ytj.fi.

 • Du ska göra en anmälan till registret, om företaget eller samfundet är mervärdesskattskyldigt enligt lagen.
 • Du kan ansöka om att bli införd i registret, om du vill att företaget eller samfundet frivilligt ska föras in i registret över mervärdesskattskyldiga.

Fyll i en etableringsanmälan eller ändringsanmälan

Ett nytt företag eller samfund registreras som mervärdesskattskyldigt med en etableringsanmälan (ytj.fi).

 • Du kan bilda ett aktiebolag och göra en anmälan om det till registret över mervärdesskattskyldiga på nätet eller på en pappersblankett.
 • On du är enskild näringsidkare och ansöker om att bli införd i handelsregistret, gör en etableringsanmälan till Patent- och registerstyrelsen på nätet. När du har fått ett FO-nummer, kan du ansöka om registrering i Skatteförvaltningens register (exempelvis registret över mervärdesskattskyldiga) med en elektronisk ändringsanmälan.
 • Om du är enskild näringsidkare, jordbruksidkare eller skogsägare och endast ansöker om att bli införd i Skatteförvaltningens register, kan du göra en etableringsanmälan endast på pappersblankett.
 • Om du grundar ett annat företag, en annan sammanslutning eller ett annat samfund, gör etableringsanmälan på pappersblankett.

Om du eller ditt företag redan har ett FO-nummer, använd ändringsanmälan.

 • Du kan göra en ändringsanmälan om de flesta företagsformer på nätet (ytj.fi).
 • När du gör en ändringsanmälan för ett dödsbo, en beskattningssammanslutning, förening eller stiftelse, kan du emellertid endast använda pappersblankett.

Se närmare anvisningar på webbplatsen ytj.fi.

 

Välj lämplig skatteperiod i samband med registrering

I samband med registrering ska du välja skatteperiod. Den skattskyldiges skatteperiod är i allmänhet ett kalenderår. Om omsättningen är småskalig, kan du också ansöka om förlängd skatteperiod. Den som har förlängd skatteperiod kan deklarera och betala mervärdesskatt kvartalsvis eller kalenderårsvis.

Om du är primärproducent eller bildkonstnär och inte bedriver annan mervärdesskattskyldig verksamhet, är din skatteperiod i allmänhet ett kalenderår.

Du kan ansöka om kortare eller längre skatteperiod med en

 • etablerings- eller ändringsblankett samtidigt som du registrerar dig som mervärdesskattskyldig
 • senare på en separat blankett 4071 (Ansökan om ändring av skatteperioden för skatter på eget initiativ).

Skatteperioden ska vara densamma i minst ett år. Mervärdesskatt ska deklareras varannan månad tills Skatteförvaltningen har godkänt den förlängda skatteperiod som du ansökt om.

Mer information: Ansökan om valbar skatteperiod

När ska man anmäla sig som mervärdesskattskyldig?

Ett företag eller ett samfund är mervärdesskattskyldigt, om räkenskapsperiodens omsättning överstiger 10 000 euro. Det ska då anmälas som mervärdesskattskyldigt. Skattskyldigheten inträder från början av räkenskapsperioden eller den dag då verksamheten inleds. Man behöver emellertid inte anmäla sig som mervärdesskattskyldig, om det är fråga om mervärdesskattefri verksamhet (4 kap. i mervärdesskattelagen).

En allmännyttig förening eller stiftelse anmäler sig till registret över mervärdesskattskyldiga, om det bedriver verksamhet som i inkomstbeskattningen betraktas som skattepliktig näringsverksamhet och räkenskapsperiodens omsättning överstiger 10 000 euro.

Om omsättningen överstiger 10 000 euro under räkenskapsperioden, även om den ursprungligen skulle ha uppskattats till ett lägre belopp, ska mervärdesskatt deklareras och betalas för all mervärdesskattskyldig omsättning under räkenskapsperioden.

Anmäl då företaget eller samfundet som mervärdesskattskyldigt på eget initiativ: 

 • Ange som datum då mervärdesskattskyldigheten inträder den första dagen av räkenskapsperioden eller den dag då verksamheten inletts, varvid omsättningen har överstigit 10 000 euro.
 • Betala mervärdesskatt inklusive dröjsmålsränta och lämna in mervärdesskattedeklarationer per skatteperiod.
 • Om du lämnar in mervärdesskattedeklarationen efter den utsatta dagen, blir du tvungen att betala förseningsavgift.

Uppskatta i god tid försäljningsbeloppet under räkenskapsperioden så noggrant och korrekt som möjligt, när du gör en kalkyl över huruvida gränsen på 10 000 euro kommer att överstigas eller ej.

Om företagets eller samfundets räkenskapsperiod är kortare eller längre än 12 månader, omräknas omsättningen så att den motsvarar omsättningen under 12 månader. Som räkenskapsperiodens omsättning betraktas det belopp som fås när räkenskapsperiodens omsättning multipliceras med 12 och divideras med det antal månader som räkenskapsperioden omfattar.

             

Omräkna räkenskapsperiodens längd så här: omsättning x 12/räkenskapsperiodens hela månade   

 

Exempel på omräkning av räkenskapsperiodens omsättning:

Företagets första räkenskapsperiod är 20.9.2016−31.12.2016. Enligt uppskattning är omsättningen cirka 2 600 euro under denna period. Eftersom den första räkenskapsperioden är kortare än 12 månader, omräknas den uppskattade omsättningen så att den motsvarar omsättningen under 12 månader enligt följande:

2 600 euro x 12 mån./3 mån. = 10 400 euro

Omsättning: 2 600 euro

Räkenskapsperiodens hela månader 3 (oktober, november och december) Obs! September är inte en hel månad.

Den omräknade omsättningen: 10 400 euro

Företagets omräknade, uppskattade omsättning överstiger gränsen på 10 000 euro. Företaget ska anmälas till registret över mervärdesskattskyldiga från och med den dag då verksamheten inletts (20.9.2016).

Vilken försäljning ska inräknas i omsättningen?

Till gränsen för omsättningen på 10 000 euro räknas mervärdesskattskyldig försäljning av varor och tjänster samt viss skattefri försäljning.

Mer information: Gränsen för mervärdesskattefri verksamhet i liten skala: Försäljningar som räknas med i omsättningen

 

När kan man frivilligt ansöka om mervärdesskattskyldighet?

Ett företag eller ett samfund kan i vissa situationer frivilligt ansöka om mervärdesskattskyldighet, även om lagen inte kräver detta. En omsättning som understiger 10 000 euro under en räkenskapsperiod utgör inte ett hinder för att gå med i registret.

När ett företag eller ett samfund finns i registret över mervärdesskattskyldiga, säljs produkterna och tjänsterna som skattepliktiga, dvs. mervärdesskatt läggs på priset. Skatten på anskaffningar som hänför sig till den skattepliktiga försäljningen är avdragbara.

Det är motiverat att ansöka om registrering när mervärdesskatt ingår i utgifterna för affärsverksamheten. Mervärdesskattefri verksamhet medför fördelar enbart då ett företag säljer sina produkter direkt till konsumenten.

Mer information: Gränsen för mervärdesskattefri verksamhet i liten skala: Ansökan om att bli momsskyldig

Uthyrning av en fastighet är i regel mervärdesskattefri. Hyresgivaren kan emellertid i vissa situationer ansöka om mervärdesskattskyldighet för överlåtelse av nyttjanderätten till fastigheten.

Mer information: Ansökan om skattskyldighet för mervärdesskatt vid upplåtelse av fastighet

En allmännyttig förening eller stiftelse kan ansöka om införande i registret över mervärdesskattskyldiga trots att det inte bedriver skattepliktig näringsverksamhet. Verksamheten ska dock vara sådan affärsverksamhet som avses i mervärdeskattelagen.

Mer information: Beskattningsanvisning för allmännyttiga samfund

När inträder skattskyldigheten?

Anmäl dig till registret över mervärdesskattskyldiga innan den skattepliktiga verksamheten inleds. Ange på etablerings- eller ändringsanmälan det verkliga datumet för när verksamheten inleds.

Om räkenskapsperiodens omsättning överstiger 10 000 euro, förs företaget eller samfundet in i registret för mervärdesskattskyldiga från början av räkenskapsperioden eller verksamheten. Anmälaren kan föras in i registret redan från och med den tidpunkt då han eller hon börjar skaffa varor eller tjänster för skattepliktig rörelse.

När du har ansökt om registrering frivilligt, inträder mervärdesskattskyldigheten tidigast den dag då din etablerings- eller ändringsanmälan har inkommit.

Ytterligare information:


 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken