Momsbeskattningen av privata socialvårdstjänster

Försäljning av hemservice och stödservice inom hemservicen i form av socialvårdstjänster till personer som är i behov av socialvård kan vara momsfri. Kommuner, samkommuner och staten får sälja socialvårdstjänster utan moms. Privata serviceproducenter får sälja socialvårdstjänster utan moms endast om socialmyndigheterna utöver tillsyn över verksamheten.

Med socialvård avses sådan verksamhet som har till sitt syfte att sörja för:

 • omsorg av barn och ungdomar
 • barndagvård
 • äldreomsorg
 • omsorg av utvecklingsstörda
 • andra tjänster och stödåtgärder för handikappade
 • missbrukarvård och
 • annan motsvarande verksamhet.

Hemservice och stödservice inom hemservicen

Försäljning av hemservice och stödservice inom hemservicen i form av socialvårdstjänster kan vara momsfri.

Med hemservice avses t.ex. fullgörande av eller bistånd vid fullgörandet av funktioner som hör till boende, personlig skötsel och omvårdnad, vård och fostran av barn samt därtill hörande normal och invand livsföring.

Med stödservice inom hemservicen avses t.ex. måltids-, klädvårds-, bad-, städ-, transport- eller följeslagarservice och tjänster som främjar socialt umgänge.

När får serviceproducenter sälja socialvårdstjänster utan moms?

Kommuner, samkommuner och staten får sälja socialvårdstjänster utan moms.

Privata serviceproducenter får sälja socialvårdstjänster utan moms till personer som är i behov av socialvård (vars funktionsförmåga är nedsatt t.ex. på grund av ålder eller sjukdom) endast om socialmyndigheterna utövar tillsyn över verksamheten. Det behövs inte socialmyndighetens klientspecifika beslut men följande förutsättningar måste föreligga:

 • Serviceproducenten har till den kommun där den är verksam gjort en anmälan om tillhandahållande av andra än dygnetrunttjänster. Anmälan måste göras även angående tillhandahållande av stödservice inom hemservicen, t.ex. städtjänster. Om serviceproducenten är verksam i flera kommuner, måste anmälan göras till alla dessa kommuner. Det behövs socialmyndighetens tillstånd för tillhandahållande av dygnetrunttjänster.
 • Serviceproducenten har gjort upp en serviceplan tillsammans med klienten.
 • Serviceproducenten har slutat ett serviceavtal med klienten om tillhandahållandet av tjänsterna som socialvårdstjänster.
 • Serviceproducenten ska ha en ansvarsperson som svarar för kvaliteten i servicen.
 • Serviceproducenten ska ha en plan för egenkontroll.

När kan du köpa momsfria privata socialvårdstjänster?

Om du är i behov av socialvårdstjänster, kan du köpa socialvårdstjänster momsfritt av en privat serviceproducent då socialmyndigheten utövar tillsyn över säljarens verksamhet. Då ska följande förutsättningar föreligga:

 • Serviceproducenten har gjort en anmälan till den kommun där den är verksam eller serviceproducenten har ett tillstånd för verksamheten.
 • Serviceproducenten har gjort upp en serviceplan med dig.
 • Serviceproducenten har slutat ett serviceavtal med dig om tillhandahållandet av tjänsterna som socialvårdstjänster.
 • Serviceproducenten har en ansvarsperson som svarar för kvaliteten i servicen.
 • Serviceproducenten har en plan för egenkontroll.

Ytterligare information om bl.a. innehållet i en serviceplan och om momsbeskattningen då kommunen är med om att betala för tjänsten finns i Skatteförvaltningens anvisning Momsbeskattningen av socialvårdstjänster (dnr 604/40/2011, 14.9.2011).

Nyckelord: