Särskilda ordningen för moms (Mini One Stop Shop)

Från början av 2015 beskattas teletjänster, radio- och televisionssändningstjänster och elektroniska tjänster som säljs åt konsumenter i det land där köparen är etablerad.

Ett företag som säljer tele-, sändnings- eller elektroniska tjänster åt konsumenter måste antingen registrera sig i köparens medlemsstat eller tillämpa den särskilda ordningen för moms för att uppfylla sina förpliktelser. Tillämpning av den särskilda ordningen är frivilligt. Den särskilda ordningen för moms träder i kraft 1.1.2015

I Finland fullgör de företag som registrerats i den särskilda ordningen sina förpliktelser elektroniskt via e-tjänsten Särskild ordning för moms.

I denna anvisning avser

 • konsument alla sådana köpare som inte är näringsidkare
 • företag alla näringsidkare
 • sändningstjänster radio- och televisionssändningstjänster.

Elektroniska tjänster är t.ex. lyssnande på och nedladdning av musik eller nedladdning av spel till en dator och mobil apparat. Elektroniska tjänster är inte försäljning av en vara även om beställningen skulle ske elektroniskt t.ex. i en webbutik.

När kan den särskilda ordningen för moms tillämpas

Den särskilda ordningen för moms kan tillämpas av företag som säljer tele-, sändnings- eller elektroniska tjänster åt konsumenter i EU-länder. Den särskilda ordningen kan dock endast tillämpas vid sådana försäljningar där köparen är belägen i ett EU-land där företaget inte har något säte eller fast driftställe.

När kan den särskilda ordningen för moms inte tillämpas

Den särskilda ordningen kan inte tillämpas i alla fallen även om företaget skulle sälja tjänster som ordningen avser till konsumenter i EU-länder.

Den kan inte tillämpas om företaget saknar hemvist eller fast driftställe i ett EU-land och om det är registrerat som momsskyldigt i ett eller flera EU-länder.

Om företaget inte kan tillämpa den särskilda ordningen måste det registrera sig som momsskyldigt i alla de EU-länder där det säljer tjänster som omfattas av den särskilda ordningen till konsumenter.

Finländsk näringsidkare som bedriver verksamhet i liten skala

Ett företag kan vara skyldigt att betala moms till ett annat EU-land fastän det inte är momsskyldigt i Finland. Om företaget i en sådan situation vill tillämpa den särskilda ordningen måste den ansöka om registrering som momsskyldigt i Finland.  Av detta följer att företaget är momsskyldigt även för försäljningar i Finland.

Läs mer: Affärsverksamhet i liten skala är momsfri

Verksamhet i liten skala i andra EU-länder

Företaget kan vara skyldigt att betala moms till ett annat EU-land även om det skulle bedriva verksamhet i liten skala. Företaget ska ta reda på förutsättningarna för skattskyldigheten från konsumtionsmedlemsstaten, dvs. från den stat där köparen är etablerad.

Kontrollera bestämmelserna på webbplatser för skatteförvaltningarna i andra EU-länder

Vad är identifieringsmedlemsstat, konsumtionsmedlemsstat och etableringsmedlemsstat

Identifieringsmedlemsstaten är det EU-land där näringsidkaren registrerar sig som användare av den särskilda ordningen.

 • Företaget måste registrera sig till den särskilda ordningen i det EU-land där det har sin hemvist.
 • Om företaget inte har ett hemvist inom EU men det har ett eller flera fasta driftställen inom EU, måste företaget registrera sig till den särskilda ordningen i en EU-medlemsstat där det har ett fast driftställe.
 • Om företaget inte har en hemort eller ett fast driftställe på EU:s territorium kan det välja vilken medlemsstat som helst som sin identifieringsmedlemsstat.

Med konsumtionsmedlemsstat avses det EU-land, där en teletjänst, sändningstjänst eller en elektronisk tjänst anses ha sålts enligt bestämmelserna om försäljningsland. Varje konsumtionsmedlemsstat får från identifieringsmedlemsstaten de momsdeklarationer och betalningar som tillhör den.

Kaavio

Med etableringsmedlemsstat avses ett EU-land där en näringsidkare som använder den särskilda ordningen har ett fast driftställe, men som inte är dess identifieringsmedlemsstat.

Vilken skattesats ska tillämpas på försäljning?

Konsumtionsmedlemsstatens skattesats tillämpas på försäljning som omfattas av den särskilda ordningen. Företaget ska kontrollera t.ex. på skattemyndighetens webbplats i konsumtionsmedlemsstaten vilken skattesats som ska tillämpas på den sålda tjänsten.

Webbplatser för skatteförvaltningarna i andra EU-länder

Företaget måste registrera sig för den särskilda ordningen

Företaget måste lämna en registreringsanmälan till identifieringsmedlemsstaten innan det kan börja tillämpa den särskilda ordningen. Registreringsanmälan lämnas elektroniskt i en e-tjänst. Identifieringsmedlemsstaten meddelar företaget elektroniskt att dess registreringsanmälan har antingen godtagits eller förkastats.

De som identifierar sig i Finland kan tillämpa e-tjänsten Särskild ordning för moms. För att registrera sig och tillämpa tjänsten i Finland måste företaget har en Katso-kod.

Momsdeklarationen måste lämnas kvartalsvis i den särskilda ordningen

Anmälningsperioden i den särskilda ordningen är ett kvartal. Momsdeklarationen lämnas elektroniskt i identifieringsmedlemsstatens e-tjänst efter att anmälningsperioden har utgått, senast den 20:e i månaden som följer på kalenderkvartalet.  Förfallodagen för momsdeklaration förflyttas inte p.g.a. veckoslut eller helgdag. Deklarationen ska lämnas in för varje kalenderkvartal även om företaget inte under något kvartal hade haft försäljningar till någon konsumtionsmedlemsstat.

Undantag: Alla försäljningar kan inte deklareras i den särskilda ordningen

 • Försäljningar från etableringsmedlemsstaten till identifieringsmedlemsstaten deklareras via identifieringsmedlemsstatens nationella momsdeklaration.
 • Försäljningar inom etableringsmedlemsstaten deklareras via etableringsmedlemsstatens nationella momsdeklaration.
 • Försäljningar inom identifieringsmedlemsstaten deklareras via identifieringsmedlemsstatens nationella momsdeklaration.
 • Om försäljningen inom konsumtionsmedlemsstaten är skattefri deklareras den inte i den särskilda ordningen för moms. Företaget ska från konsumtionsmedlemsstaten ta reda på hur en sådan försäljning ska deklareras.

Identifieringsmedlemsstaten förmedlar företagets momsdeklarationer till konsumtions- och etableringsmedlemsstaterna.

Mervärdesskatter som kan avdras deklareras inte genom den särskilda ordningen och de dras inte av från skatten på försäljning. Om företaget har köpt varor eller tjänster för sin affärsverksamhet i konsumtionsmedlemsstaten, kan det ansöka om återbetalning av de mervärdesskatter som har ingått i inköpspriset från konsumtionsmedlemsstaten genom det s.k. förfarandet för återbetalning av moms till utlänningar.

Om företaget dock är momsskyldigt i konsumtionsmedlemsstaten men inte är etablerad där (företaget är t.ex. momsskyldigt för distansförsäljning), deklareras avdragen på konsumtionsmedlemsstatens nationella momsdeklaration. Om företaget har köpt varor eller tjänster för sin affärsverksamhet från identifieringsmedlemsstaten, ska det deklarera den mervärdesskatt som ingår i inköpspriset som avdragbar skatt på identifieringsmedlemsstatens nationella momsdeklaration.

Momsen måste betalas kvartalsvis i den särskilda ordningen

Moms betalas till identifieringsmedlemsstaten senast på momsdeklarationens förfallodag. Förfallodagen för betalning av moms förflyttas inte p.g.a. veckoslut eller helgdag.

När Finland är identifieringsmedlemsstat, betalas moms i euro.

Företaget ska dock betala momsen direkt till konsumtionsmedlemsstaten om denna har krävt på betalningen hos företaget, t.ex. om momsen som ska betalas är försenad.

Identifieringsmedlemsstaten förmedlar den betalda momsen till konsumtionsmedlemsstaterna.

Följderna av försummelse av deklaration och betalning

Om kunden inte har deklarerat eller betalat moms, skickar identifieringsmedlemsstaten en elektronisk påminnelse till kunden. En påminnelse kan skickas för varje kvartal.

Konsumtionsmedlemsstaten övervakar deklareringen och betalningen. Konsumtionsmedlemsstaten bestämmer sanktionerna för eventuella försummelser.

Identifieringsmedlemsstaten avregistrerar företaget från den särskilda ordningen i åtminstone följande fall:

 • Identifieringsmedlemsstaten har sänt tre påminnelser om en försummad momsdeklaration för successiva kvartaler, och företaget har inte trots påminnelserna lämnat alla deklarationer som saknas inom 10 dagar från påminnelsen.
 • Identifieringsmedlemsstaten har sänt till företaget en påminnelse om obetald moms för tre successiva kvartal och företaget har inte betalat det utestående beloppet i sin helhet inom tio dagar efter det att påminnelsen har sänts. (Företaget avregistreras dock inte från den särskilda ordningen om det momsbelopp som inte har betalats för vart och ett av dessa tre kvartal är mindre än 100 euro.)
 • Företaget har under åtta successiva kvartaler lämnat s.k. nolldeklaration, dvs har inte deklarerat moms till något av EU-länderna.

Nyckelord: