Moms på varor och tjänster som köpts utomlands – föreningar och stiftelser

När en förening eller stiftelse köper varor eller tjänster utomlands kan det hända att den är skyldig att betala moms till Finland. Moms ska betalas till Finland på försäljning, gemenskapsinterna förvärv eller import av varor eller tjänster i Finland. I många fall är det den finska köparen som är skyldig att betala momsen i stället för den utländska säljaren.

Köp av tjänster utomlands

En förenings eller stiftelses skyldighet att betala moms till Finland bestäms utgående från det land där tjänsten har sålts. Hur försäljningslandet bestäms påverkas av om föreningen eller stiftelsen betraktas som näringsidkare eller konsument enligt bestämmelserna om internationell handel av tjänster. Försäljningen till näringsidkare ska i allmänhet beskattas i det land där köparen är etablerad. Försäljningen till konsumenter ska däremot beskattas i det land där säljaren är etablerad.

Om en förening eller stiftelse säljer varor eller tjänster betraktas den som en näringsidkare som avses i bestämmelserna om internationell handel av tjänster även om den inte var momsskyldig för någon verksamhet. Dessutom betraktas föreningar och stiftelser som näringsidkare om de är införda i registret över momsskyldiga. Om föreningen eller stiftelsen i dessa situationer köper en tjänst av ett utländskt företag ska den betala momsen till Finland på grund av s.k. omvänd momsskyldighet (den allmänna bestämmelsen).

Exempel 1: En allmännyttig förening säljer biljetter till sina egna teaterföreställningar och får dessutom bidrag. Föreningen är inte införd i registret över momsskyldiga. Föreningen köper en ADB-licens av en säljare som är etablerad i Irland. Att föreningen säljer teaterbiljetter mot ersättning medför att föreningen betraktas som näringsidkare enligt bestämmelserna om internationell handel av tjänster. Föreningen ska registrera sig som momsskyldig för inköpet och betala momsen på inköpet av ADB-licensen till Finland. Den irländska säljaren ska inte inkludera den irländska momsen i försäljningen.

Exempel 2: En allmännyttig förening (FO-nummer: 1234567-8) ordnar avgiftsfria bykarnevaler och driver ett musteri. Driften av musteriet utgör näringsverksamhet och föreningen har anmält sig som momsskyldig för denna verksamhet. Föreningen köper tjänster av en tysk advokatbyrå. Föreningen meddelar säljaren sitt VAT-nummer (FI12345678) och den tyska säljaren inkluderar inte den tyska momsen i försäljningen. Föreningen ska deklarera och betala momsen på advokattjänsterna till Finland.

En förening och stiftelse behöver dock inte som köpare betala moms om den utländska säljaren av tjänster har ett fast driftställe i Finland eller om säljaren har ansökt om momsskyldighet i Finland. Som köpare behöver föreningar och stiftelser heller inte betala moms om föreningen eller stiftelsen betraktas som en aktör som är jämförbar med en konsument. Enligt bestämmelserna om försäljningsland kan endast en förening eller stiftelse som inte själv säljer varor eller tjänster jämställas med en konsument. En sådan förening eller stiftelse kan få sin finansiering exempelvis helt av offentliga medel eller av donationer.

Exempel 3: En allmännyttig stiftelse som fått tillstånd till penninginsamling samlar in donationer av allmänheten och delar ut dessa medel vidare för allmän fördel. Stiftelsen är inte införd i registret över momsskyldiga. Stiftelsen köper konsulteringstjänster av en svensk säljare. Eftersom insamlingen av donationer sker utan vederlag är stiftelsen inte en näringsidkare enligt bestämmelserna om internationell handel av tjänster. Stiftelsen jämställs med en konsument. Den svenska säljaren ger stiftelsen en faktura på konsulteringstjänsterna. Fakturan inkluderar den svenska momsen.

På flera tjänster tillämpas dock bestämmelser om försäljningsland som avviker från den allmänna bestämmelsen. Avvikande bestämmelser om försäljningsland tillämpas exempelvis på:

  • restaurang- och cateringtjänster
  • inträdesavgifter till kurser, vetenskaps- eller kulturevenemang.

Varuinköp inom EU

Även om en förening eller stiftelse inte bedriver momspliktig verksamhet är den dock i vissa situationer skyldig att betala moms på en vara den köpt i ett annat EU-land (gemenskapsinternt förvärv). En förening eller stiftelse ska betala moms om värdet på dess förvärv under ett kalenderår överstiger 10 000 euro utan momsens andel. En förening eller stiftelse ska betala moms till Finland på en vara den köpt i ett annat EU-land också i det fallet att värdet på föreningens eller stiftelsens förvärv under det föregående kalenderåret överstiger 10 000 euro utan momsens andel.

Om föreningen eller stiftelsen bedriver momspliktig verksamhet är den skyldig att betala moms på sitt varuinköp i ett annat EU-land oavsett värdet på förvärven.

Varuinköp utanför EU

Om en förening eller stiftelse köper en vara utanför EU och för varan in i Finland är det fråga om import. På importen betalas moms i samband med förtullningen.

Anmälan till registret över momsskyldiga

En förening och stiftelse ska anmäla sig till registret över momsskyldiga om den är skyldig att betala moms på inköp den gjort hos en utländsk aktör. Om föreningen eller stiftelsen redan är införd i registret över momsskyldiga behöver den inte registrera sig på nytt.