Ålands skattegräns och import av varor

Bestämmelserna om varuimport tillämpas i regel även vid import mellan landskapet Åland och övriga Finland. Vid Ålands skattegräns fungerar ett transportdokument som ges till Tullen eller en handelsfaktura som tulldeklaration.

Tullar uppbärs inte vid Ålands skattegräns. Därför bekräftar inte Tullen tullvärdet av den importerade varan, utan importören ska själv fastställa tullvärdet.

Om tulldeklarationen lämnas in av ett indirekt ombud, är deklarantens huvudman i regel skattskyldig. Vid import mellan Åland och övriga Finland kan emellertid ett indirekt ombud undantagsvis vara skattskyldig. Ett indirekt ombud är skattskyldig då huvudmannen är en privatperson eller en juridisk person som inte är införd i registret över mervärdesskattskyldiga. På dessa importer uppbärs mervärdesskatten av Tullen.  Detta undantag gäller t.ex. situationer där ett näthandelsföretag eller ett annat säljföretag verkar som ombud för en privatperson vid import mellan landskapet Åland och övriga Finland.

Varor som importerats från Åland till övriga Finland deklareras undantagsvis på momsdeklarationen för den skatteperiod under vilken skyldigheten att betala skatt på import har uppkommit. Skyldigheten att betala skatt på import uppkommer huvudsakligen då tulldeklarationen godkänns. Tulldeklarationen godkänns, då tulldeklarationen har ingetts och varan har anmälts till Tullen.

Läs mer: Den åländska skattegränsen i mervärdesbeskattningen.