Så här beräknar du beloppet av lättnad vid den nedre gränsen

Man ska själv beräkna lättnaden vid den nedre gränsen för moms.

Om ditt företags omsättning uppgår till högst 10 000 euro är lättnaden hela det momsbelopp som redovisas för räkenskapsperioden. Då behöver lättnaden vid den nedre gränsen inte beräknas separat.

Observera dock att lättnad inte beviljas för alla mervärdesskatter. När lättnaden beräknas beaktas exempelvis inte den moms som betalas på EU-inköp (gemenskapsinterna förvärv) eller den moms som köparen betalar på inköp inom byggnads- eller skrotbranschen på basis av omvänd skattskyldighet. Momsen som dras av från EU-inköp och från inköp som omfattas av den omvända skattskyldigheten beaktas dock i beräkningen av lättnaden.

Om omsättningen är 10 000–30 000 euro kan du beräkna lättnaden med hjälp av räknaren.

Du behöver åtminstone följande uppgifter för att beräkna lättnaden:

företagets omsättning under räkenskapsperioden (utan momsens andel)

momsbelopp som ingår i räkenskapsperiodens försäljningar

momsbelopp som ingår i företagets inköp under räkenskapsperioden (endast inköp för affärsverksamheten)

uppgift om räkenskapsperiodens längd (för lättnaden ska omsättningen omvandlas så att den motsvarar en omsättning för 12 månader).

Beräkningsformel för lättnad vid den nedre gränsen

Om omsättningen är över 10 000 men under 30 000 euro, beviljas lättnaden på en del av momsen.

Om du deklarerar moms och lättnad vid den nedre gränsen i MinSkatt, behöver du inte själv beräkna beloppet av lättnaden vid den nedre gränsen, utan MinSkatt gör det för dig.

Använd beräkningsformeln nedan endast om du deklarerar på papper:

momsen – (omsättningen – 10 000 euro) x momsen
                                             20 000 euro

Gränsen för den omsättning som berättigar till lättnaden vid den nedre gränsen ändrades 1.1.2016. Före det var gränsen för omsättningen 22 500 euro. Lättnaden beviljades till fullt belopp om omsättningen uppgick till högst 8 500 euro.

Den gamla gränsen används för räkenskapsperioder som började före 2016. Om ditt företags omsättning uppgick till högst 8 500 euro under en sådan räkenskapsperiod, får du i lättnad momsen för hela räkenskapsperioden, dvs. momsen på försäljningen från vilken momsen på inköpen har dragits av. Då beräknas lättnadsbeloppet inte enligt formeln nedan.

Om omsättningen överstiger 8 500 euro men understiger 22 500 euro beviljas företaget en del av momsen i lättnad. Lättnaden beräknas enligt denna formel:

momsen – (omsättningen – 8 500 euro) x momsen
                                          14 000 euro

Exempel på hur lättnad vid den nedre gränsen beräknas

Exempel: En fysioterapeuts omsättning består av momsfri fysioterapi (20 000 euro) och av momspliktig zonterapi (15 000 euro utan moms). De momsfria fysioterapiförsäljningarna tas inte i beaktande när omsättningen beräknas för lättnaden vid den nedre gränsen. Den omsättning som berättigar till lättnad är således 15 000 euro.

Exempel: Ett företags momspliktiga försäljningar i Finland (utan momsens andel) uppgår till 11 000 euro. Momsen (24 %) på försäljningarna är 2 640 euro. Momsen på avdragbara inköp är 150 euro. Därtill ska företaget betala 250 euro i moms på basis av omvänd skattskyldighet. Den avdragbara momsen för räkenskapsperioden utgör således sammanlagt 400 euro: momsen på 250 euro som ska dras av på basis av den omvända skattskyldigheten och momsen på 150 euro som ska dras av från inköpen i Finland.

Företagets omsättning som berättigar till lättnaden är 11 000 euro.

Den moms som berättigar till lättnaden är skillnaden mellan momsen som ska betalas för försäljningar i Finland (2 640 euro) och momsen som ska dras av för räkenskapsperioden (400 euro), dvs. 2 240 euro.

Lättnaden vid den nedre gränsen för moms beräknas på följande sätt:

2 240 – (11 000 – 10 000) x 2 240 = 2 128
                                20 000

Beloppet av lättnaden är 2 128 euro.

Exempel: En skattskyldigs omsättning som berättigar till lättnad är under räkenskapsperioden 1.1–31.12.2018 sammanlagt 11 500 euro och momsen (24 %) på den 2 760 euro. Den avdragbara momsen för affärsverksamheten är sammanlagt 3 060 euro. I denna summa ingår 1 500 euro avdragbar moms inom skogsbruk. För skogsbruket finns ingen moms att betala.

Den moms som ska redovisas för räkenskapsperioden är 300 euro negativ. Den moms som berättigar till lättnad och som ska användas i formeln är 1 200 euro: 2 760 euro i moms som ska betalas minus 1 560 euro i avdragbar moms för annat än skogsbruk. Beloppet av lättnaden är 1 110 euro.

1 200 – (11 500 – 10 000) x 1 200 = 1 110
                              20 000

Exempel: Nina inleder mitt under ett kalenderår verksamhet som konsult inom byggbranschen och grundar en egen firma. Nina anmäler sig som momsskyldig. Den första räkenskapsperioden för Ninas konsultföretag är 1.9.2018–31.12.2018, dvs. fyra månader. Omsättningen uppgår till 25 400 euro.

Eftersom räkenskapsperioden inte är 12 månader, ska omsättningen proportioneras så att den motsvarar en räkenskapsperiod på 12 månader. Multiplicera omsättningen med talet 12 och dividera resultatet med antalet hela kalendermånader under räkenskapsperioden (25 400 euro x 12 / 4 mån.). Då blir omsättningen för 12 månader 76 200 euro.

Ninas omsättning för 4 månader understiger 30 000 euro, men den kalkylmässiga omsättningen för 12 månader överstiger 30 000 euro. Nina beviljas alltså inte lättnad vid den nedre gränsen.

Undvik de vanligaste felen

Fel: Omsättningen överskrider 10 000 euro, men lättnadsbeloppet har inte räknats enligt formeln. I stället har man som lättnad uppgett skillnaden mellan momsen på försäljningar och momsen på inköp i sin helhet.

Närmare information: Hela momsen beviljas som lättnad endast om omsättningen understiger 10 000 euro. Om omsättningen är högre, beräknas lättnaden enligt en särskild formel. Då är det enklast att beräkna lättnadsbeloppet med en befintlig räknare (Excel-tabell) som beaktar formeln.

Fel: Räkenskapsperioden är kortare eller längre än 12 månader, men den omsättning som berättigar till lättnad vid den nedre gränsen har inte proportionerats, dvs. omräknats så att den motsvarar omsättningen för 12 månader.

Närmare information: Om räkenskapsperioden inte är 12 månader, ska omsättningen omvandlas så att den motsvarar omsättningen för 12 månader.
Proportioneringen görs så att den omsättning för räkenskapsperioden som berättigar till lättnaden multipliceras med talet 12 och resultatet divideras med antalet hela månader under räkenskapsperioden. Om räkenskapsperioden exempelvis är 12.9–31.12, ska omsättningen alltså multipliceras med 12 och divideras med 3.

Fel: Det angivna beloppet för lättnaden vid den nedre gränsen är ett större tal än den moms som ska betalas för räkenskapsperioden.

Närmare information: Den moms som berättigar till lättnaden kan inte vara större än den moms som ska betalas för räkenskapsperioden.

Om omsättningen är 10 000–30 000 euro, kan beloppet av lättnad vid den nedre gränsen beräknas med hjälp av denna räknaren.

Fel: Företaget uppger lättnaden vid den nedre gränsen i fel års inkomstbeskattning.

Närmare information: Lättnaden vid den nedre gränsen för moms utgör skattepliktig inkomst i inkomstbeskattningen. Lättnaden utgör inkomst för den räkenskapsperiod då rätten till lättnaden har uppkommit.

Undantag utgör beskattningen av de rörelseidkare vars skatteperiod är en månad eller ett kvartal, dvs. som betalar moms som ska betalas under skatteåret. För sådana rörelseidkare utgör lättnaden inkomst för det år då Skatteförvaltningen betalar lättnaden på kontot som en återbäring.

Lättnaden anges på skattedeklarationen vid punkten Erhållna understöd och bidrag.

Lättnaden vid den nedre gränsen är inkomst i den förvärvskälla i vilken lättnaden har beviljats. Lättnad vid den nedre gränsen som fåtts för företagsverksamhet utgör alltså inkomst i näringsverksamhetens förvärvskälla, och lättnad vid den nedre gränsen som fåtts för jordbruksverksamhet utgör i sin tur inkomst i jordbrukets förvärvskälla.

Ytterligare information finns i anvisningen Lättnad vid den nedre gränsen för moms i inkomstbeskattningen.