Lättnad vid momsskyldighetens nedre gräns

Lättnaden vid momsskyldighetens nedre gräns är en skattelättnad för de företagare och företag som är införda i registret över momsskyldiga och vars omsättning under räkenskapsperioden (12 månader) understiger 30 000 euro.

Om företagets omsättning

  • är högst 10 000 euro får företaget hela det momsbelopp tillbaka som berättigar till lättnad.
  • överstiger 10 000 euro men understiger 30 000 euro beviljas företaget en del av momsen i lättnad. 

Vilka uppgifter behövs när man ansöker om lättnad?

När du ansöker om lättnad ska du i momsdeklarationen ange

  • den omsättning som berättigar till lättnad
  • det momsbelopp som berättigar till lättnad.

Den omsättning och det momsbelopp som berättigar till lättnad är inte automatiskt samma sak som omsättningen och momsbeloppet eftersom alla försäljningar och momser inte beaktas i lättnaden.

Beräkna de uppgifter som behövs med räknaren för lättnad vid den nedre gränsen. Räknaren tar i beaktande att alla försäljningar och momser inte berättigar till lättnad. Räknarens resultat ger dig de uppgifter som du behöver för att ansöka om lättnad.

När ska man ansöka om lättnad?

Ange uppgifterna om lättnad vid den nedre gränsen i momsdeklarationen. Momsens skatteperiod avgör om uppgifterna anges i momsdeklarationen för kalenderårets eller räkenskapsperiodens sista skatteperioden.

När ska man ansöka om lättnad vid den nedre gränsen?
Skatteperiod När du ska ansöka
månad i momsdeklarationen för räkenskapsperiodens sista månad
ett kvartal i momsdeklarationen för kalenderårets sista kvartal (oktober–december)
år i momsdeklarationen för kalenderåret

Hur beaktas lättnaden i momsbeloppet?

När du deklarerar uppgifterna om moms och lättnad i MinSkatt drar tjänsten automatiskt av lättnaden från det momsbelopp som ska betalas.

Om lättnaden är större än den moms som ska betalas för skatteperioden får du skillnaden som återbäring. Om ingen moms ska betalas för skatteperioden får du hela lättnadsbeloppet som återbäring.

Kom ihåg att deklarera lättnaden som inkomst i skattedeklarationen

Lättnaden vid den nedre gränsen för moms utgör skattepliktig inkomst i inkomstbeskattningen. Lättnaden utgör inkomst för den räkenskapsperiod då rätten till lättnaden har uppkommit.

Ett undantag utgör de som använder bokföring enligt kontantprincipen. För dem är lättnaden skattepliktig inkomst för det år då Skatteförvaltningen återbär lättnaden. Om den som har bokföring enligt kontantprincipen drar av lättnadsbeloppet från den moms som ska betalas för skatteperioden, är lättnaden inkomst för det skatteår under vilket den moms som deklarerats i momsdeklarationen hade förfallit till betalning.

Lättnaden anges i skattedeklarationen i punkten Erhållna understöd och bidrag.

Lättnaden vid den nedre gränsen är inkomst i den förvärvskälla i vilken lättnaden har beviljats. Lättnad vid den nedre gränsen som fåtts för företagsverksamhet utgör alltså inkomst i näringsverksamhetens förvärvskälla, och lättnad vid den nedre gränsen som fåtts för jordbruksverksamhet utgör i sin tur inkomst i jordbrukets förvärvskälla.

Vanliga frågor

När den omsättning som berättigar till lättnad är 10 000–30 000 euro beräknas lättnaden enligt följande beräkningsformel: 

moms - (omsättning - 10 000 €) x moms
                          20 000 €

I formeln avser omsättningen den omsättning som berättigar till lättnad och momsen avser den moms som berättigar till lättnad.

Om den omsättning som berättigar till lättnad vid den nedre gränsen är högst 10 000 euro, används inte formeln. Beloppet av lättnad vid den nedre gränsen är då lika med den moms som berättigar till lättnad.

Du kan beräkna den omsättning som berättigar till lättnad och momsbeloppet med räknaren för lättnad vid den nedre gränsen för moms. 

Du kan läsa mer information om grunderna till beräkningen i den detaljerade skatteanvisningen om lättnad vid den nedre gränsen.

Lättnad vid den nedre gränsen kan man inte få exempelvis i följande situationer:

  • Momsen för räkenskapsperioden är negativ, det vill säga den skatt som ingår i inköpen under räkenskapsperioden är högre än den skatt som ska betalas på försäljningen.
  • Företagets hela omsättning uppkommer av sådan affärsverksamhet som lättnad vid den nedre gränsen inte kan tillämpas på. Sådan affärsverksamhet är exempelvis försäljning av tjänster någon annanstans än i Finland och försäljning av anläggningstillgångar.
  • En utländsk näringsidkare har inte ett fast driftställe i Finland.

Du kan ansöka om lättnad vid den nedre gränsen retroaktivt inom loppet av tre år från att den räkenskapsperiod som berättigar till lättnad har gått ut.

Om företagets räkenskapsperiod inte är ett kalenderår och skatteperioden är en kalendermånad, räknas tidsfristen på tre år från och med ingången av året efter utgången av den räkenskapsperiod som lättnaden gäller.

Om du ansöker om lättnad vid den nedre gränsen retroaktivt ska du fylla i räkenskapsperiodens eller kalenderårets sista momsdeklaration på nytt.

Exempel: Företagets räkenskapsperiod är 1.1.2017–31.12.2017 och skatteperioden är ett kvartal. Företaget inser under 2019 att uppgifterna om lättnad vid den nedre gränsen inte har deklarerats för räkenskapsperioden 1.1.2017–31.12.2017. Företaget korrigerar uppgifterna genom att lämna en momsdeklaration för räkenskapsperiodens sista skatteperiod (oktober–december 2017). Den korrigerade deklarationen ska lämnas senast 31.12.2020.