Lättnad vid den nedre gränsen för moms

Skattskyldiga, vars omsättning, exklusive momsandelen, under räkenskapsperioden (12 månader) underskrider 30 000 euro, kan beviljas lättnad som ansluter sig till den moms som ska betalas. Under räkenskapsperioden ska momsdeklarationer lämnas in och moms betalas på normalt sätt. Den skattskyldige ska själv räkna det belopp som berättigar till lättnad och meddela uppgifterna i momsdeklarationen för räkenskapsperiodens sista månad eller kalenderårets sista skatteperiod.

När har ett företag rätt till lättnad vid den nedre gränsen för skattskyldighet?

Omsättningsgränserna för lättnad vid den nedre gränsen höjdes år 2016. Förändringarna gäller för de räkenskapsperioder som inleddes 1.1.2016 eller senare. Lättnad kan beviljas till fullt belopp, om omsättningen uppgår till högst 10 000 euro (tidigare var gränsen 8 500 euro). Partiell lättnad kan beviljas, om omsättningen överstiger  10 000 euro men understiger 30 000 euro (tidigare var gränsen 22 500 euro).

Lättnaden kan beviljas till alla momsskyldiga, om omsättningsgränsen och de övriga förutsättningarna för lättnaden uppfylls.

Lättnadsbeloppet beror på omsättningens storlek. Om omsättningen uppgår till högst 10 000 euro kan lättnad beviljas till fullt belopp. Om omsättningen överstiger 10 000 euro men understiger 30 000 euro, beviljas partiell lättnad för momsen.

Om skatten för räkenskapsperioden är negativ, dvs. om skatten på inköp under räkenskapsperioden är högre än skatten på försäljning, beviljas inte lättnad. Det kan finnas även andra orsaker som förhindrar beviljande av lättnad eller sänker den.

Hur beräknas lättnaden?

Den skattskyldige beräknar själv den omsättning som berättigar till lättnad, skattebeloppet och lättnadsbeloppet.

Vid beräkning av lättnad vid den nedre gränsen beaktas inte alla försäljningar eller skatter. Närmare anvisningar för beräkning av omsättning som berättigar till lättnad och av skatt ingår i anvisningen Lättnad vid den nedre gränsen för moms.

Den omsättning som berättigar till lättnad ska i vissa situationer anpassas, exempelvis om räkenskapsperioden inte omfattar 12 månader eller om skatteperioden förändras. Detta görs genom att multiplicera omsättningen som berättigar till lättnad med siffran 12 och dividera siffran som erhålls med antalet månader i räkenskapsperioden. Såsom månader betraktas hela kalendermånader.

Hjälptabell för beräkning av lättnad

För räkenskapsperioder som inletts före 1.1.2016 beräknas lättnaden enligt följande:

Om omsättningen uppgår till högst 8 500 euro, får den skattskyldige i lättnad hela den skatt som ska redovisas för räkenskapsperioden (skatt på försäljning – skatt som avdras). I detta fall beräknas lättnadsbeloppet inte med nedanstående formel.  Om omsättningen överskrider 8 500 euro men underskrider 22 500 euro, beviljas partiell lättnad för den moms som ska betalas. I detta fall beräknas lättnadsbeloppet med följande formel:

skatt - (omsättning – 8 500 e) x skatt
             14 000 e

För räkenskapsperioder som inletts 1.1.2016 eller senare beräknas lättnaden enligt följande:

Om omsättningen uppgår till högst 10 000 euro, får den skattskyldige i lättnad hela den skatt som ska redovisas för räkenskapsperioden (skatt på försäljning – skatt som avdras). I detta fall beräknas lättnadsbeloppet inte med nedanstående formel.  Om omsättningen överskrider 10 000 euro men underskrider 30 000 euro, beviljas partiell lättnad för den moms som ska betalas.

I detta fall beräknas lättnadsbeloppet med följande formel:

skatt - (omsättning – 10 000 e) x skatt
             20 000 e

När lättnaden beräknas räknas följande inkomster inte med i omsättningen:

 • inkomst för skogsbruk (t.ex. inkomst från virkesförsäljning)
 • skattefria stöd
 • försäljning av mjölkkvoter, eftersom det räknas som försäljning av anläggningstillgång
 • vederlag för försäljning av anläggningstillgångar och värdet på eget bruk av anläggningstillgångar
 • vederlag för upplåtelse av nyttjanderätten till en fastighet då den skattskyldige självmant har ansökt om att bli skattskyldig för fastighetsuthyrning (t.ex. utarrendering av åker eller byggnad).

Inkomsten från utarrendering av åkrar är vanligen momsfri och den räknas med i den omsättning som berättigar till lättnad. Om primärproducenten har ansökt om att bli momsskyldig för utarrendering av åker, räknas dessa inkomster inte med i omsättningen.

Vid beräkning av lättnaden beräknas följande skatter inte med i skattebeloppet:

 • moms som betalas för försäljning av skogsbruk och som avdras från inköp av skogsbruk
 • skatt som betalas på överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet (t.ex. momsskyldig utarrendering av åker eller byggnad) och avdragbar skatt som hänför sig till skattepliktig utarrendering
 • skatt på försäljning av anläggningstillgångar (t.ex. traktor)
 • skatt som betalas på basis av omvänd skattskyldighet (t.ex. skatt som betalas för köparens räkning för köp av byggtjänster)

Exempel: Under räkenskapsperioden 1.1–31.12.2016 uppgår den omsättning för primärproducent som berättigar till lättnad vid den nedre gränsen till 15 000 euro, av vilken momsen på försäljning (24 %) är 3 600 euro. Momsen som kan avdras inom jord- och skogsbruket uppgår till sammanlagt 5 400 euro. Denna summa innefattar 3 000 euro avdragbara mervärdesskatter inom skogsbruk. Inom skogsbruket finns ingen moms att betala. 

Skatten som redovisas för räkenskapsperioden är 1 800 euro negativ (3 600 euro – 5 400 euro).

I formeln är den skatt som berättigar till lättnad 1 200 euro: 3 600 euro i skatter på försäljning minus övriga skatter som ska dras av exklusive skatter inom skogsbruk (5 400 euro – 3 000 euro = 2 400 euro). 

Beloppet för lättnad vid den nedre gränsen är 900 euro. 

1 200 - (15 000 – 10 000) x 1 200 = 900 
                            20 000


 

Hur anmäler jag uppgifterna för lättnad vid den nedre gränsen?

Uppgifterna för lättnad vid den nedre gränsen anges i följande punkter på momsdeklarationen (tidigare periodskattedeklaration):

 • Omsättning som berättigar till lättnad vid den nedre gränsen
 • Skatt som berättigar till lättnad vid den nedre gränsen
 • Beloppet av lättnad vid den nedre gränsen

Mer information:

När ska uppgifterna om lättnad vid den nedre gränsen deklareras?

Under räkenskapsperioden ska momsdeklarationer lämnas in och moms betalas på normalt sätt.

Uppgifterna om lättnad vid den nedre gränsen anmäls enligt skatteperioden för moms antingen med momsdeklarationen för räkenskapsperiodens sista månad eller för kalenderårets sista skatteperiod.

Om skatteperioden för moms är

 • en månad ska uppgifterna deklarerasmed momsdeklarationen för räkenskapsperiodens sista månad.
 • ett kvartal ska uppgifterna deklareras med momsdeklarationen för kalenderårets sista kvartal.
 • ett kalenderår ska uppgifterna deklareras med momsdeklarationen för kalenderåret.

Se också