Omvänd momsskyldighet inom byggbranschen

I momsbeskattningen är den momsskyldige i allmänhet säljaren. Den omvända momsskyldigheten för byggbranschen innebär att det vid försäljning av byggtjänster inte är säljaren utan köparen som ansvarar för mervärdesskatten.

När tillämpas omvänd momsskyldighet?

Omvänd momsskyldighet tillämpas alltid när alla följande villkor uppfylls:

  • tjänsten är en byggtjänst eller uthyrning av arbetskraft för en byggtjänst
  • köparen är en näringsidkare som i samband med sin verksamhet på annat sätt än tillfälligt säljer byggtjänster eller hyr ut arbetskraft för byggtjänster, och
  • försäljningen sker i Finland

Observera att omvänd momsskyldighet inte tillämpas, om byggtjänsten säljs till en privatperson eller om det är fråga om försäljning av varor.

Mer information: Omvänd momsskyldighet inom byggbranschen

Uppgifterna deklareras med momsdeklarationen

Uppgifter om försäljning och köp av byggtjänster deklareras till Skatteförvaltningen medmomsdeklarationen (tidigare periodskattedeklaration).

  • Säljaren deklarerar det sammanlagda beloppet byggtjänster som omfattas av omvänd skattskyldighet på momsdeklarationen under ”Försäljning av byggtjänst och metallskrot”.
  • Köparen deklarerar de inköp av byggtjänster för vilka köparen är momsskyldig på basis av omvänd momsskyldighet. De sammanlagda inköpen deklareras med momsdeklarationen under ”Inköp av byggtjänster och metallskrot”. Köparen beräknar momsen som ska betalas utifrån en skattesats på 24 % och deklarerar skatten under ”Moms på inköp av byggtjänster och metallskrot”. Köparen deklarerar skatten på avdragsgilla inköp under ”Moms som ska dras av för skatteperioden”.

Läs mer om deklarering och betalning av moms

Faktura

Säljaren av en byggtjänst ska ge en faktura till köparen. Säljaren är tvungen att reda ut huruvida köparen uppfyller kraven som krävs för omvänd skattskyldighet. Om kraven uppfylls, ger säljaren en skattefri faktura åt köparen.

Fakturan ska innehålla allmänna fakturaanteckningar, men på den antecknas inte skattesatsen eller skattebeloppet. Köparens momsnummer ska antecknas på fakturan. Vid inrikeshandel är det den finländska köparens FO-nummer. På fakturan ska även nämnas att köparen är skyldig att deklarera och betala momsen (omvänd skattskyldighet). På fakturan antecknas grunden för köparens skattskyldighet till exempel genom en hänvisning till 8 c § i momslagen (MomsL).

Mer information:

Omvänd momsskyldighet påverkar inte rätten att avdra moms

Köparen har rätt att avdra den moms som köparen är skyldig att betala utifrån omvänd skattskyldighet för sådana produkter eller tjänster som har anskaffats för köparens skattepliktiga affärsverksamhet.

Även säljaren får avdra moms för anskaffningar som hänför sig till försäljning av byggtjänster på normalt sätt, även om det är köparen och inte säljaren som ansvarar för skatten på försäljningen.

Mer information: