Momsbeskattningen av privata socialvårdstjänster

Försäljning av hemservice och stödservice inom hemservicen i form av socialvårdstjänster till personer som är i behov av socialvård kan vara momsfri. Kommuner, samkommuner och staten får sälja socialvårdstjänster utan moms. Privata serviceproducenter får sälja socialvårdstjänster utan moms endast om socialmyndigheterna utöver tillsyn över verksamheten.

Med socialvård avses sådan verksamhet som har till sitt syfte att sörja för:

 • vården om barn och ungdomar
 • vården av äldre personer
 • vården av personer med funktionsnedsättning
 • andra tjänster och stödåtgärder för personer med funktionsnedsättning
 • missbrukarvården och
 • annan motsvarande verksamhet.

Med socialvård avses utöver de tjänster som nämns ovan också sådana tolkningstjänster på grund av hörsel-, synhörsel- och talnedsättning eller annat motsvarande handikapp som ordnas med stöd av lag eller understöds med statliga medel.

Som skattefri socialvård betraktas också småbarnspedagogik, exempelvis daghemsverksamhet, familjedagvård och annan småbarnspedagogik.

Hemservice och stödservice inom hemservicen

Försäljning av hemservice och stödservice inom hemservicen i form av socialvårdstjänster kan vara momsfri.

Med hemservice avses t.ex. fullgörande av eller bistånd vid fullgörandet av funktioner som hör till boende, personlig skötsel och omvårdnad, vård och fostran av barn samt därtill hörande normal och invand livsföring.

Med stödservice inom hemservicen avses t.ex. måltids-, klädvårds-, bad-, städ-, transport- eller följeslagarservice och tjänster som främjar socialt umgänge.

När får serviceproducenter sälja socialvårdstjänster utan moms?

Kommuner, samkommuner och staten får sälja socialvårdstjänster utan moms.

Privata serviceproducenter får sälja socialvårdstjänster utan moms till personer som är i behov av socialvård (vars funktionsförmåga är nedsatt t.ex. på grund av ålder eller sjukdom) endast om socialmyndigheterna utövar tillsyn över verksamheten. Det behövs inte socialmyndighetens klientspecifika beslut men följande förutsättningar måste föreligga:

 • Serviceproducenten har till den kommun där den är verksam gjort en anmälan om tillhandahållande av andra än dygnetrunttjänster. Anmälan måste göras även angående tillhandahållande av stödservice inom hemservicen, t.ex. städtjänster. Om serviceproducenten är verksam i flera kommuner, måste anmälan göras till alla dessa kommuner. Det behövs socialmyndighetens tillstånd för tillhandahållande av dygnetrunttjänster.
 • Serviceproducenten har gjort upp en serviceplan eller annan motsvarande plan tillsammans med klienten. När en privat serviceproducent säljer socialvårdstjänster på basis av ett beslut som kommunen har fattat, ansvarar kommunens socialmyndighet för att göra upp planen.
 • Socialvården baserar sig antingen på ett myndighetsbeslut eller på ett skriftligt avtal som serviceproducenten har slutat  med klienten om tillhandahållandet av tjänsterna som socialvårdstjänster.
 • Serviceproducenten ska ha en ansvarsperson som svarar för kvaliteten i servicen.
 • Serviceproducenten ska ha en plan för egenkontroll.

Skattefrihet för sådana tolkningstjänster på grund av hörsel-, synhörsel- och talnedsättning eller annat motsvarande handikapp som ordnas med stöd av lag eller understöds med statliga medel förutsätter inte att det finns förutsättningar för skattefrihet som räknats upp ovan för socialvårdstjänster.

När kan du köpa momsfria privata socialvårdstjänster?

Om du är i behov av socialvårdstjänster, kan du köpa socialvårdstjänster momsfritt av en privat serviceproducent då socialmyndigheten utövar tillsyn över säljarens verksamhet. Då ska följande förutsättningar föreligga:

 • Serviceproducenten har gjort en anmälan till den kommun där den är verksam eller serviceproducenten har ett tillstånd för verksamheten.

 • Serviceproducenten eller kommunens socialmyndighet har gjort upp en serviceplan med dig.

 • Serviceproducenten har slutat ett skriftligt avtal med dig om tillhandahållandet av tjänsterna som socialvårdstjänster eller socialvården baserar sig på ett myndighetsbeslut.

 • Serviceproducenten har en ansvarsperson som svarar för kvaliteten i servicen.

 • Serviceproducenten har en plan för egenkontroll.