Anskaffning, användning och försäljning av fordon i momsbeskattningen

Mervärdesskatten på varor eller tjänster får i allmänhet dras av om varan eller tjänsten har köpts för skattepliktig näringsverksamhet av en annan skattskyldig. Det finns dock avdragsbegränsningar för mervärdesskatt på fordon.

Den mervärdesskatt som ingår i anskaffnings- och användningsutgifter får i allmänhet inte dras av om anskaffningen avser

 1. ett fordon som har anskaffats för resor mellan hemmet och arbetsplatsen
 2. ett fordon som har anskaffats för representationsändamål
 3. en personbil, motorcykel, husvagn eller ett sådant fartyg som på basis av sin konstruktion huvudsakligen är avsett för nöjes- eller sportändamål.

Näringsidkaren får dra av mervärdesskatten om det fordon eller fartyg som avses i punkt 3 har anskaffats

 • till försäljning
 • till uthyrning
 • för att användas för yrkesmässig persontransport (t.ex. taxibilar)
 • för att användas för körundervisning
 • för att enbart användas för ändamål som berättigar till avdragsrätt (avser inte motorcykel, husvagn och fartyg som är avsedda för nöjes- eller sportändamål). Det finns mer begränsningar för motorcyklar, husvagnar eller fartyg som till sin konstruktion huvudsakligen är avsedda för nöjes- eller sportsändamål. Näringsidkaren får göra avdraget endast om motorcykeln, husvagnen eller fritids- eller sportbåten har anskaffats till försäljning, uthyrning, för att användas för yrkesmässig persontransport eller för körundervisning.

Hur påverkar en personbils användningsändamål avdraget

Försäljning, uthyrning, persontransport eller körundervisning

Mervärdesskatten som ingår i anskaffnings- och brukskostnaderna får dras av. Privatbruket utesluter inte rätten till avdrag: mervärdesskatten får dras av till den del bilen används för sådan näringsverksamhet som berättigar till avdragsrätt.

Att enbart användas för ändamål som berättigar till avdragsrätt

Mervärdesskatten som ingår i anskaffnings- och brukskostnaderna får dras av.  Privatbruket ens i liten omfattning utesluter hela avdragsrätten. Utöver bilens anskaffningspris ska också avdrag som har gjorts på service av bil, köp av bränsle o.dyl. då återbetalas.

Avdragsbegränsningar för uteslutande användning gäller inte vanliga paketbilar. Med paketbil (kategori N1) avses ett för godstransport tillverkat fordon med en totalmassa av högst 3,5 ton. Avdragsbegränsningar gäller endast personbilar och s.k. bilar avsedda för två ändamål som hör till kategori N1. Med personbil avses (kategori M1) ett för persontransport tillverkat fordon med plats för högst åtta personer utöver föraren. Bilar avsedda för två ändamål är utöver framsätet och de säten som finns bredvid detta utrustade med andra säten eller anordningar för fastgörande av säten.

I inkomstbeskattningen får bilkostnader som hänför sig till bedrivande av näringsverksamhet dras av från näringsverksamhetens resultat. Utgifter som hänför sig till näringsverksamheten får dras av även om bilen delvis används för privata körningar.

Körjournalen är en förutsättning för avdrag

Med hjälp av körjournalen kan man i efterhand fastställa hur stor andel av alla körningar utgörs av körningar inom näringsverksamheten eller av privata körningar. Om det är fråga om en bil som har anskaffats för att enbart användas för ändamål som berättigar till avdragsrätt, måste man med körjournalen bevisa att det inte har funnits några privata körningar. I annat fall ska gjorda avdrag återbetalas.

Följande uppgifter ska dagligen antecknas i körjournalen:

 • tidpunkten i början och i slutet av körningen
 • körningens avfärds- och ankomstplats
 • vid behov rutten
 • vägmätarens utslag i början och i slutet av körningen
 • körsträckan
 • ändamålet med körningen
 • användaren av bilen.

Körjournalerna bör förvaras tillsammans med bolagets övriga bokföringsmaterial. Bokföringsmaterialet ska förvaras minst 6 år.

Exempel: Bolaget bedriver taxiverksamhet och äger en personbil. Bolagets arbetstagare använder denna personbil också för privata körningar. Bolaget kan dra av mervärdesskatter som ingår i anskaffnings- och brukskostnader för personbil till den del bilen används för taxiverksamheten. Anskaffnings- och brukskostnaderna för annan användning är inte avdragsgilla.

Exempel: Bolaget som bedriver fastighetsskötsel har anskaffat en personbil som det använder för arbetsuppgifter i anslutning till fastighetsskötsel.

När arbetsdagen slutar får arbetstagaren köra med bilen hem. Arbetstagaren använder bolagets bil i liten omfattning också till sina privata körningar samt till dagliga arbetsresor. Privatbruket samt resorna mellan hemmet och arbetsplatsen hindrar avdraget av kostnader som hänför sig till fastighetsskötseln. Fastighetsskötselns andel av anskaffningspriset och brukskostnaderna kan alltså inte heller dras av.  Om bolaget har gjort momsavdrag på bilen och dess brukskostnader, ska de avdragna skatterna återbetalas.

Exempel: Bolaget som bedriver fastighetsförmedling har anskaffat personbilar som bolagets fastighetsförmedlare använder i sitt dagliga arbete. Fastighetsförmedlare har fått som naturaförmån en skattepliktig tjänstebil, de kan alltså använda bilen utöver till arbetskörningar också till privata körningar. De personbilar som bolaget har anskaffat används alltså inte enbart för ändamål som berättigar till avdragsrätt.  Bilens anskaffningspris, brukskostnader eller leasinghyra får därför inte till någon del dras av i mervärdesbeskattningen.

Exempel: Städbolaget har för eget bruk köpt ett fordon som har registrerats som paketbil. Fordonet används för städverksamheten som bolaget bedriver och för personalens privata körningar. Av paketbilens anskaffningspris och brukskostnader får bolaget dra av den andel som hänför sig till näringsverksamheten. Den andel som hänför sig till privatbruket får bolaget inte dra av..

Användningsändamålet avgör om försäljningen är momspliktig

Om bolaget säljer det fordon som det äger, ska för försäljningen betalas mervärdesskatt alltid då bolaget har använt det fordon som ska säljas för ändamål som berättigar till avdragsrätt. Mervärdesskatten betalas inte om fordonet har använts i privatbruk eller för ett annat sådant ändamål som inte berättigar till avdrag av mervärdesskatt.

Användningsändamålet för fordonet avgör om försäljningen är skattefri eller skattepliktig, inte huruvida avdragbar mervärdesskatt har ingått i anskaffningspriset eller inte.

Exempel: Städbolaget har sålt ett fordon som har registrerats som paketbil, vilket fordon används för städverksamheten som bolaget bedriver och för personalens privata körningar. Bolaget har inte dragit av mervärdesskatter som ingår i paketbilens anskaffningspris och brukskostnader för privatbrukets del eftersom privatbruket inte är avdragsgillt.

Bolaget betalar mervärdesskatt för försäljning av paketbil till den del paketbilen har används för körningar inom näringsverksamheten alltså för ändamål som berättigar till avdragsrätt. Bolaget betalar i samband med försäljningen ingen mervärdesskatt för den del som avser privatbruk.

Exempel: Bolaget inom byggbranschen har köpt en personbil som bolagets verkställande direktör ska använda som tjänstebil.  Bolaget betalar inte moms för försäljning av personbil, eftersom personbilen inte enbart har använts för ändamål som berättigar till avdragsrätt. 

Exempel: Bolaget inom byggbranschen har från en privatperson köpt en begagnad paketbil som används inom bolagets näringsverksamhet. Bilen har inte används för privata körningar.

Bolaget ska betala moms för försäljning av paketbil, eftersom bilen har används för ändamål som berättigar till avdragsrätt.

Nyckelord: