Så här fyller man i skattedeklarationen för skatteåret 2018 – anvisningar för Koncernskattecentralens kunder

I denna anvisning har vi samlat information som vi önskar att koncerner som är kunder i Koncernskattecentralen särskilt ska iaktta då de fyller i skattedeklarationen.  

Skattedeklarationen ska lämnas in elektroniskt

Aktiebolag och andelslag ska lämna in skattedeklaration 6B elektroniskt. Det finns olika alternativ:

När slutförs beskattningen?

Från och med skatteåret 2018 har varje skattskyldig en egen dag då beskattningen slutförs. Dagen anges i beskattningsbeslutet. Beskattningen av aktiebolag och andelslag slutförs dock senast 10 månader efter att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut. Om flera räkenskapsperioder har gått ut under kalenderåret, slutförs beskattningen senast efter 10 månader räknat från utgången av den sista månaden i den senaste räkenskapsperioden.

Den dag för slutförandet av beskattningen som antecknats på beskattningsbeslutet kan ändras i följande fall:

 • Aktiebolaget eller andelslaget kompletterar eller rättar beskattningsuppgifterna innan beskattningen slutförs.
 • Skatteförvaltningen fortsätter beskattningen exempelvis på grund av en oavslutad kontrollåtgärd. I ett sådant fall skickar Skatteförvaltningen innan beskattningen slutförs ett meddelande till aktiebolaget eller andelslaget om att beskattningen fortsätter.

Observera att dispositiva yrkanden (t.ex. avskrivningar) ska göras innan beskattningen slutförs.

Från och med skatteåret 2018 börjar också tiden för sökande av ändring tidigare, genast efter att beskattningen har slutförts.

Kvarskatt och skatteåterbäring betalas tidigare i fortsättningen

Förfallodagen för kvarskatt och utbetalningsdagen för skatteåterbäring kan även de infalla tidigare än förut, eftersom de bestäms enligt det datum då den skattskyldiges beskattning slutförs.

Förfallodagen för samfundens kvarskatter är den 3:e dagen i den andra månaden efter den månad då samfundets beskattning har slutförts. Om den 3:e dagen inte är en vardag är förfallodagen närmast följande vardag.

Skatteåterbäring betalas den 5:e dagen i den andra månaden efter den månad då beskattningen har slutförts. Om den 5:e dagen inte är en vardag betalas återbäringen på närmast följande vardag.

Om bolagets räkenskapsperiod löper ut i december 2018 kan bolagets beskattning i praktiken slutföras redan i maj 2019, varvid betalnings- och återbäringsdagarna för skatten infaller i början av juli.

Kompletterande beskattningsbeslut

Skatteförvaltningen kan i stället för ett beslut som ges på en begäran om omprövning fatta ett beskattningsbeslut som kompletterar den ordinarie beskattningen.

Ett kompletterande beskattningsbeslut fattas i situationer där samfundet efter att beskattningen har slutförts anmäler sådana på beskattningen inverkande uppgifter som samfundet inte tidigare har anmält i sin skattedeklaration eller i de bokslutshandlingar som bifogats till den eller som beskattningsbeslutet på annat sätt inte har baserat sig på. Detta är dock i praktiken rätt sällsynt när det gäller samfund.

Förseningsavgift

Fr.o.m. skatteåret 2018 påförs en förseningsavgift, om skattedeklarationen lämnas in efter den sista inlämningsdagen men innan beskattningen har slutförts.

Skatteförvaltningen påför en förseningsavgift även om samfundet har lämnat in skattedeklarationen i tid men kompletterar eller rättar den på eget initiativ och ändringarna ökar bolagets beskattningsbara inkomst.

Förseningsavgiften är 100 euro.

Skatteförhöjning

Om ett bolag inte har lämnat in någon skattedeklaration innan beskattningen slutförs, påförs skatteförhöjning.

Skatteförhöjning påförs även om det finns brister eller fel i bolagets skattedeklaration eller i andra uppgifter som krävs och bolaget inte på eget initiativ har rättat dem (innan beskattningen slutförs). Skatteförhöjning påförs också om bolaget korrigerar skattedeklarationen efter att Skatteförvaltningen tillsänt bolaget en begäran om utredning.

Fr.o.m. år 2018 är skatteförhöjningen 0,5–10 % på den inkomst som lagts till (minst 150 euro). Inkomst kan läggas till som en följd av exempelvis att samfundet inte har deklarerat en inkomst eller obefogat har yrkat på ett avdrag i skattedeklarationen.

Om skatteförhöjningen inte kan påföras på basis av inkomsten som lagts till, påförs den på basis av beloppet av den ökade skatten.

Företaget kan fortfarande hänskjuta frågor som lämnar rum för tolkning till Skatteförvaltningen för avgörande genom att lämna in en fritt formulerad redogörelse som bilaga till deklarationen, eller utnyttja möjligheten till deklarationsdiskussion.

Ytterligare information om förseningsavgift och skatteförhöjning vid inkomstbeskattningen av samfund och samfällda förmåner

Deklarationsdiskussioner

Koncernskattecentralen erbjuder sina kundföretag handledning i frågor som gäller skattedeklarationer. I deklarationsdiskussionen har företaget möjlighet att ta upp sådana poster som kan lämna rum för tolkning eller som företaget behöver handledning för.

Diskussionen är frivillig för kundföretagen och i regel ska företaget själv föreslå en diskussion. Kontakta den bekanta experten vid Koncernskattecentralen eller via e-post på adressen konserniverokeskus@vero.fi.

Vi rekommenderar en diskussion framför allt om bolaget under skatteåret drar av kostnader som inte har dragits av i resultaträkningen eller om bolaget har sådana omfattande skattefria inkomster som det inte nödvändigtvis går att utreda med en bilaga till skattedeklarationen.

Exempel på teman som man kan ta fram i deklarationsdiskussionen:

 • företagsaffärer och internationella företagsomstruktureringar
 • skillnader mellan bokslutet och beskattningsuträkningen som beror på att man följt IFRS-standarder
 • poster som gäller aktiebaserade incitamentsystem
 • betydande överlåtelser av egendom
 • avdragbara kostnader i beskattningen som bokförts direkt som eget kapital
 • avräkning av källskatt om inkomstens karaktär lämnar rum för tolkning (t.ex. gränsdragning mellan royalty och rörelseinkomst).

Syftet med diskussionerna är att effektivera verkställandet av beskattningen såväl ur kundföretagens som ur Skatteförvaltningens synvinkel. Bland fördelarna kan nämnas snabbare utredning av ärenden som lämnar rum för tolkning. Behovet av eventuella tilläggsutredningar minskar också

Bokslutsuppgifterna till Skatteförvaltningen och handelsregistret på samma gång

Skatteförvaltningen förmedlar till Patent- och registerstyrelsen (PRS) alla bokslutsuppgifter som har bifogats till skattedeklarationen och som enligt lag ska registreras. Bokslutsuppgifterna publiceras som sådana i Handelsregistret.

Bilageblankett

I e-tjänsten MinSkatt öppnas bilageblanketten när användaren anger belopp i respektive bokförings- och beskattningsfält i skattedeklaration 6B. Det är obligatoriskt att fylla i bilageblanketten. Användaren ser alltid blankettens namn och också nummer inom parentes. Uppgifterna från bilageblanketten överförs inte direkt till skattedeklaration 6B, utan fälten i skattedeklaration 6B ska först fyllas i först.

Blankett 66 Utredning av koncernförhållandena för skatteredovisning

 • Blanketten ska fyllas i enbart av koncernens översta inhemska moderbolag som ska ange på blankett 66 alla sådana dotterbolag av vilka det direkt eller indirekt äger 9/10.
 • Om koncernens högsta modersamfund inte äger minst 9/10 av bolaget ska det högsta modersamfundet i underkoncernen fylla i blankett 66 om de dottersamfund som uppfyller ägarandelskravet.

Blankett 65 Utredning av de samfund och sammanslutningar där ägarandelen är mist 10 % samt av givet och mottaget koncernbidrag

Blankett 62 Specifikation av reserveringar, upp- och nedskrivningar samt avskrivningar av förslitning underkastade anläggningstillgångar

Blankett 70 Yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning

 • Med blankett 70 yrkar man på avräkning av utländska skatter. I punkten Typ av inkomst anges hurdan inkomst det är fråga om. Om inkomsten har mottagits från en skatteavtalsstat ska i denna punkt anges en sådan inkomsttyp som motsvarar skatteavtalets definitioner. Avvikande från blankettanvisningen behöver verifikationer om betalning av skatten inte bifogas. Vi ber om verifikationer vid behov.
 • I punkten ”Det sammanlagda beloppet av skatt som ska avräknas” på blankett 70 anges det sammanlagda beloppet av alla de skatter bolaget yrkar avräkning på under skatteåret (också den andel som till exempel på grund av bolagets förlustresultat inte kan avräknas under skatteåret).  I punkten anges däremot inte oanvända avräkningar av utländsk skatt från tidigare skatteår, utan företaget kan yrka att de beaktas genom att markera ett kryss i rutan ”Jag yrkar på att sådana avräkningsbara källskatter ska beaktas som deklarerats för tidigare skatteår och som inte avräknats under skatteåret i fråga eller efter det”. Om Skatteförvaltningen inte har vetskap om de avräkningsbara källskatterna som deklarerats under tidigare år, kan företaget redovisa dem i en separat bilaga.
 • Om det är fråga om inkomst från ett utländskt bassamfund eller ett fast driftställe ska ni dessutom fylla i blankett 74 (bassamfund) eller 75 (fast driftställe). Dessa blanketter ska också fyllas i när det inte uppstår skatt som får avräknas.
 • Lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund ändras fr.o.m. skatteåret 2019. Förändringen gäller ännu inte beskattningen för år 2018. Ytterligare information i Skatteförvaltningens anvisningar:

Blankett 74 Uträkning av inkomstandel i ett utländskt bassamfund

Blankett 75 Uträkning av resultatet från ett fast driftställe utomlands

Blankett 71A Skattefria överlåtelsevinster och i beskattningen oavdragbara överlåtelseförluster (NärSkL 6b § 1-3 mom.)

Blankett 71B Skattepliktiga överlåtelsevinster och i beskattningen avdragbara överlåtelseförluster

 • Aktier som ett aktiebolag äger i ett annat aktiebolag anses vara anläggningstillgångar då bolagets ägarandel i det andra bolaget är tillräckligt stor och det finns ett affärsmässigt samband mellan bolagen. Den skattemässiga behandlingen av anläggningstillgångsaktier avviker från den bokföringsmässiga behandlingen.
 • Överlåtelsevinsten på aktier är skattefri och överlåtelset förlusten är inte avdragbar i beskattningen då de lagstadgade kraven (NärSkL 6b §) uppfylls (blanketterna 71A och 71B).
 • Ytterligare information i Skatteförvaltningens anvisning Skattebehandling av överlåtelse av anläggningstillgångsaktier i samfund
 • När den helhet som gäller överlåtelse av anläggningstillgångsaktier fogades till näringsskattelagen bestämdes även att förluster av och värdenedgångar på andra fordringar än försäljningsfordringar hos ett koncernbolag som uppfyller villkoren för skattefrihet vid aktieöverlåtelse inte är avdragsgilla i koncernbolagets beskattning. Detta gäller även utgifter utan motprestation som koncernbolaget har betalat i syfte att förbättra ett målbolags ekonomiska ställning (NärSkL 16 § 7 mom.).

Blankett 78 Utredning om internprissättning och anvisningar

 • Med blankett 78 (utredning om internprissättning) samlar Skatteförvaltningen in information om internationell internprissättning för analysändamål.
 • Blankett 78 har reviderats för skatteåret 2018. Målet med revideringen är att samla in mångsidigare och noggrannare information om den skattskyldiges internprissättning.
 • På blankett 78 ska den skattskyldige fortfarande lämna grunduppgifter om verksamhetens natur samt om affärstransaktioner som genomförts med parter i intressegemenskap, men i den ingår nu också preciserande frågor t.ex. om vilka överföringar av immateriella tillgångar som har gjorts och om finansieringsposter.
 • Alla de koncernbolag som är skyldiga att upprätta en dokumentation av internprissättningen ska fylla i blankett 78. Även små och medelstora företag ska fylla i blankett 78 om dokumentationsskyldighet uppstår för dem (BFL 14 a § 2 mom. 3 punkten). 
 • Själva dokumentationen behöver inte bifogas till skattedeklarationen, utan vi ber i regel bolaget att visa dokumentationen vid urvalet av objekt eller en skatterevision.
 • Det lönar sig att bekanta sig med den reviderade blanketten i god tid innan den ska fyllas i. Frågor om den reviderade blanketten, internprissättning eller kontaktbegäran till skatteexperten i internprissättning vid Koncernskattecentralen kan skickas med e-post till siirtohinnoittelu@vero.fi.
 • Skatteförvaltningens anvisning Dokumentation av internprissättning

Blankett 81 Redogörelse för nettoränteutgifter i näringsverksamheten

Tilläggsförskott har ersatt förskottskomplettering

Tilläggsförskott är ett förskott med vilket man kan komplettera förskottsuppbörden efter skatteårets utgång fram till slutförandet av beskattningen.

Tilläggsförskott ansöks i e-tjänsten MinSkatt. Om tilläggsförskott fås ett beslut genast och skatten kan också betalas med det samma. Uppgifterna för betalning av tilläggsförskottet syns i MinSkatt och i beslutet.

Bolaget kan också söka ändring i förskotten under skatteåret. Man kan ansöka både om nedsättning och avlyftande av förskott ända fram till slutförandet av beskattningen. Ändring i förskott ansöks i e-tjänsten MinSkatt.

Tilläggsförskott kan betalas utan ränta för en månads tid

Samfund kan komplettera sin förskottsuppbörd utan ränta under en månads tid efter skatteårets utgång.

Efter en månad börjar nedsatt dröjsmålsränta ackumuleras på tilläggsförskottet (och kvarskatten) ända fram till förfallodagen. År 2019 är den nedsatta dröjsmålsräntan 2 %. Beloppet på den nedsatta dröjsmålsräntan finner du i MinSkatt.

På försenad förskottsskatt ackumuleras dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan är 7 % år 2019.

E-tjänsten MinSkatt

MinSkatt är Skatteförvaltningens e-tjänst där du kan sköta nästan alla skatteärenden. I MinSkatt kan du inte bara fylla i skattedeklarationen och ansöka om ändring i förskott, utan också exempelvis:

 • ansöka om förhandsavgörande
 • ansöka om dispens att få dra av förluster
 • lämna in omprövningsbegäran
 • läsa beslut
 • svara på begäranden om utredning
 • anmäla ändring av kontonummer
 • granska påförda skatter
 • kontrollera referensnummer och betala skatter
 • beställa skatteskuldsintyg.

MinSkatt

Auktorisering, roller och behörigheter

Anvisningar för MinSkatt

Koncernskattecentralens nyhetsbrev 

Kom också ihåg Koncernskattecentralens nyhetsbrev som gäller aktuella teman.