Så här fyller man i skattedeklarationen för skatteåret 2019 – anvisningar för Koncernskattecentralens kunder

I denna anvisning har vi samlat information som vi önskar att ni som är kunder hos Koncernskattecentralen särskilt ska iaktta då ni fyller i skattedeklarationen.  

Så här lämnar du in skattedeklarationen

Auktorisering, roller och behörigheter i MinSkatt

Ändringar i regleringen av räntebegränsning 2019

De nya bestämmelserna om begränsning av rätten till ränteavdrag (NärSkL 18 a § och 18 b §) trädde i kraft 1.1.2019. De tillämpas för första gången i beskattningen för år 2019.

Vad ändrades?

 • Begränsningen av rätten till ränteavdrag gäller i fortsättningen också räntor som betalats till utomstående (gränsen på 3 000 000 euro)
 • Ny term part i koncerngemenskap varmed hänvisas till termen part i intressegemenskap (BFL 31 § 2 mom.) i den gamla regleringen
 • Begränsningen av rätten till ränteavdrag gäller i fortsättningen även ISkL- och GårdsSkL-förvärvskällorna
 • Begreppet ränta har fått en vidare betydelse: Med ränteutgift och ränteinkomst avses ränta och motsvarande andra prestationer som utgör ersättning för främmande kapital samt prestationer i samband med anskaffning av finansiering
 • Finansiella företag, fristående företag och offentliga infrastrukturprojekt omfattas inte av regleringen
 • Vid en jämförelse av balansräkningar ska balansräkningarna som jämförs upprättas enligt samma metod (IFRS/FAS)
 • Ränteutgifter som avses i övergångsbestämmelsen och som betalats till externa parter kan dras av i beskattningen till den del de baserar sig på lån som har upptagits före den 17 juni 2016 eller har aktiverats i anskaffningsutgiften för tillgången före den 1 januari 2019

Läs mer i skatteförvaltningens anvisning: Begränsning av rätten till ränteavdrag i företagsbeskattningen

Ändringar i blanketterna 81 och 6B

 • Blankett 81 har helt förnyats. Bolaget ombeds noggrant läsa igenom blankett 81, blankettanvisningen och Skatteförvaltningens anvisning.
 • Logiken på blankett 6B har också ändrats: ränteutgifterna anges till sitt fulla belopp och den icke avdragsgilla andelen av ränteutgifterna redovisas i en särskild post med minustecken.

Ändringar i bassamfundslagen 2019

Bassamfundslagstiftningen har ändrats 1.1.2019 och den nya lagen tillämpas för första gången i beskattningen för år 2019

Enligt den nya bassamfundslagen (2 § 1 mom.) anses ett utländskt subjekt vara bassamfund om följande båda villkor uppfylls:

 • Den skattskyldige innehar ensam eller tillsammans med ett subjekt eller en fysisk person som är i intressegemenskap med den skattskyldige direkt eller indirekt en andel på minst 25 procent (tidigare 50 %) av rösträtten, kapitalet, rätten att ta emot vinst eller avkastningen på tillgångar
 • Den verkliga beskattningsnivån för subjektet i dess hemviststat är lägre än 3/5 av beskattningsnivån i Finland.

Ett subjekt betraktas däremot inte som bassamfund om det är etablerat i en EU- eller EES-stat och de facto bedriver ekonomisk verksamhet där. Begreppet faktisk ekonomisk verksamhet är i huvudsak det samma som förut. Huruvida subjektet de facto bedriver ekonomisk verksamhet kommer att behöva bedömas oftare än före lagändringen beträffande subjekt som är etablerade i EU- eller EES-stater.

Om subjektet är etablerat i en stat utanför EU- eller EES-området finns det också andra villkor i lagen som ska uppfyllas för att subjektet inte ska betraktas som bassamfund.                                           

Bolaget ska redovisa huruvida ett koncernbolag eller ett företag i intressegemenskap utgör bassamfund enligt den nya lagen år 2019. Inkomst av bassamfund ska deklareras på blankett 74 (Uträkning av inkomstandel i ett utländskt bassamfund). Om ärendet lämnar rum för tolkning eller är oklart, kan bolaget hänskjuta det till Skatteförvaltningen för avgörande i en deklarationsdiskussion eller genom att lämna in en fritt formulerad redogörelse som bilaga till deklarationen.

Läs mer om

När slutförs beskattningen?

Dagen då beskattningen slutförs står i beskattningsbeslutet. Beskattningen slutförs dock senast 10 månader efter att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut. Om flera räkenskapsperioder har gått ut under kalenderåret, slutförs beskattningen senast efter 10 månader räknat från utgången av den sista månaden i den senaste räkenskapsperioden.

Den dag för slutförandet av beskattningen som antecknats på beskattningsbeslutet kan ändras i följande fall:

 • Aktiebolaget eller andelslaget kompletterar eller rättar beskattningsuppgifterna innan beskattningen slutförs.
 • Skatteförvaltningen fortsätter beskattningen exempelvis på grund av en oavslutad kontrollåtgärd. I ett sådant fall skickar Skatteförvaltningen innan beskattningen slutförs ett meddelande till aktiebolaget eller andelslaget om att beskattningen fortsätter.

Observera att dispositiva yrkanden (exempelvis avskrivningar) ska göras innan beskattningen slutförs.

Tiden för sökande av ändring börjar på motsvarande sätt tidigare, genast efter att beskattningen har slutförts.

Förfallodagen för kvarskatt eller skatteåterbäringsdagen

Utbetalningsdagen för skatteåterbäringen och förfallodagen för kvarskatten är bolagsspecifika. Betalningsdagen eller förfallodagen framgår av beskattningsbeslutet.

Förfallodagen för samfundens kvarskatter är den 3:e dagen i den andra månaden efter den månad då samfundets beskattning har slutförts. Om den 3:e dagen inte är en vardag är förfallodagen närmast följande vardag.

Skatteåterbäring betalas den 5:e dagen i den andra månaden efter den månad då beskattningen har slutförts. Om den 5:e dagen inte är en vardag betalas återbäringen på närmast följande vardag.

Om bolagets räkenskapsperiod går ut i december 2019 kan bolagets beskattning i praktiken slutföras redan i maj 2020, varvid betalnings- och återbäringsdagarna för skatten infaller redan i början av juli.

Kompletterande beskattningsbeslut

Skatteförvaltningen kan i stället för ett beslut som ges på en begäran om omprövning fatta ett kompletterande beskattningsbeslut.

Ett kompletterande beskattningsbeslut fattas i situationer där bolaget efter att beskattningen har slutförts anmäler sådana på beskattningen inverkande uppgifter som samfundet inte tidigare har anmält i sin skattedeklaration eller i de bokslutshandlingar som bifogats till den eller som beskattningsbeslutet på annat sätt inte har baserat sig på. Detta är dock i praktiken rätt sällsynt när det gäller samfund.

Förseningsavgift

Om skattedeklarationen lämnas in efter den sista inlämningsdagen men innan beskattningen har slutförts, leder det till en förseningsavgift.

Skatteförvaltningen påför en förseningsavgift även om bolaget har lämnat in skattedeklarationen i tid men kompletterar eller rättar den på eget initiativ efter den sista inlämningsdagen, men innan beskattningen har slutförts. I allmänhet tas en förseningsavgift dock endast ut om ändringarna i skattedeklarationen ökar beloppet på den beskattningsbara inkomsten.

Förseningsavgiften är 100 euro.

Skatteförhöjning

Om ett bolag inte har lämnat in någon skattedeklaration innan beskattningen slutförs, påförs skatteförhöjning.

Skatteförhöjning påförs även om det finns brister eller fel i bolagets skattedeklaration eller i andra uppgifter som krävs och bolaget inte på eget initiativ har rättat dem (innan beskattningen slutförs). Skatteförhöjning påförs också om bolaget korrigerar skattedeklarationen efter att Skatteförvaltningen tillsänt bolaget en begäran om utredning.

Skatteförhöjningen är 0,5–10 % av den inkomst som lagts till (minst 150 euro). Inkomst kan läggas till som en följd av exempelvis att bolaget inte har deklarerat en inkomst eller obefogat har yrkat på ett avdrag i skattedeklarationen.

Om skatteförhöjningen inte kan påföras på basis av inkomsten som lagts till, påförs den på basis av beloppet av den ökade skatten.

Företaget kan fortfarande hänskjuta frågor som lämnar rum för tolkning till Skatteförvaltningen för avgörande genom att lämna in en fritt formulerad redogörelse som bilaga till deklarationen. Saken kan också tas upp i en deklarationsdiskussion.

Deklarationsdiskussioner

Koncernskattecentralen erbjuder sina kundföretag handledning i frågor som gäller skattedeklarationer. I deklarationsdiskussionen har företaget möjlighet att ta upp sådana poster som kan lämna rum för tolkning eller som företaget behöver handledning för.

Diskussionen är frivillig för kundföretagen och i regel ska företaget självt föreslå en diskussion. Kontakta den bekanta experten vid Koncernskattecentralen direkt eller via e-post på adressen konserniverokeskus@vero.fi.

Vi rekommenderar en diskussion framför allt om bolaget under skatteåret drar av kostnader som inte har dragits av i resultaträkningen eller om bolaget har sådana omfattande skattefria inkomster som det inte nödvändigtvis går att utreda med en bilaga till skattedeklarationen.

Exempel på teman som man kan ta upp i deklarationsdiskussionen:

 • företagsköp eller internationella företagsomstruktureringar
 • skillnader mellan bokslutet och beskattningsuträkningen som beror på tillämpning av IFRS-standarder
 • poster som gäller aktiebaserade incitamentsystem
 • betydande överlåtelser av egendom
 • avdragsgilla kostnader i beskattningen som bokförts direkt mot eget kapital
 • avräkning av källskatt om inkomstens karaktär lämnar rum för tolkning (t.ex. gränsdragning mellan royalty och rörelseinkomst).

Syftet med diskussionerna är att effektivera verkställandet av beskattningen såväl ur kundföretagens som ur Skatteförvaltningens synvinkel. Bland fördelarna kan nämnas snabbare utredning av ärenden som lämnar rum för tolkning. Behovet av eventuella tilläggsutredningar minskar också.

Bokslutsuppgifterna till Skatteförvaltningen och handelsregistret på samma gång

Skatteförvaltningen förmedlar till Patent- och registerstyrelsen (PRS) alla bokslutsuppgifter som har bifogats till skattedeklarationen och som enligt lag ska registreras. Bokslutsuppgifterna publiceras som sådana i handelsregistret.

Observera gällande bilageblanketterna

 • Blankett 66 (Utredning av koncernförhållandena för skatteredovisning)
  • Blankett 66 ska fyllas i enbart av koncernens högsta inhemska moderbolag som på blanketten ska ange alla sådana dotterbolag av vilka det direkt eller indirekt äger 9/10.
  • Om koncernens högsta moderbolag inte äger minst 9/10 av bolaget ska det högsta moderbolaget i underkoncernen fylla i blankett 66 avseende de dotterbolag som uppfyller ägarandelskravet.
  • Koncernbolagen ska dessutom lämna in blankett 65 gällande de samfund och sammanslutningar där ägarandelen är minst 10 % samt av givet och mottaget koncernbidrag.
 • Blankett 70 (Yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning)
  • Med blankett 70 yrkar man på avräkning av utländska skatter. I punkten Typ av inkomst anges hurdan inkomst det är fråga om. Om inkomsten har mottagits från en skatteavtalsstat ska i denna punkt anges en sådan inkomsttyp som motsvarar definitionen i skatteavtalet. Avvikande från blankettanvisningen behöver verifikationer över att skatten betalats inte bifogas. Vi ber om verifikationer vid behov.
  • I punkten ”Det sammanlagda beloppet av skatt som ska avräknas” på blankett 70 anges det sammanlagda beloppet av alla de skatter bolaget yrkar avräkning på under skatteåret (också den andel som till exempel på grund av bolagets förlustresultat inte kan avräknas under skatteåret).  I punkten anges däremot inte oanvända avräkningar av utländsk skatt från tidigare skatteår, utan företaget kan yrka att de beaktas genom att markera ett kryss i rutan ”Jag yrkar på att sådana avräkningsbara källskatter ska beaktas som deklarerats för tidigare skatteår och som inte avräknats under skatteåret i fråga eller efter det”. Om Skatteförvaltningen inte har uppgift om de avräkningsbara källskatterna för tidigare år kan de redovisas i en separat bilaga.
  • Om det är fråga om inkomst från ett utländskt bassamfund eller ett fast driftställe ska ni dessutom fylla i blankett 74 (bassamfund) eller 75 (fast driftställe). Dessa blanketter ska också fyllas i när det inte uppstår skatt som får avräknas.
 • Blankett 78 (Utredning om internprissättning)
  • Med blankett 78 samlar Skatteförvaltningen in information om internationell internprissättning för analysändamål.
  • På blanketten redovisas affärstransaktioner som den skattskyldige gjort under skatteåret med en utländsk, i BFL 31 § avsedd part i intressegemenskap.
  • Alla de koncernbolag som är skyldiga att upprätta en dokumentation av internprissättningen ska fylla i blanketten. Även små och medelstora företag i koncernen ska fylla i blankett 78 om dokumentationsskyldighet uppstår för dem (BFL 14 a §). Det innebär att blanketten inte behöver fyllas i om bolaget inte haft affärstransaktioner med en utländsk part i intressegemenskap under skatteåret.
  • Dokumentationen av internprissättningen bifogas inte skattedeklarationen. Skatteförvaltningen kan be om dokumentationen till exempel i samband med riskhantering eller någon annan åtgärd i beskattningshänseende.
  • Blankettanvisningen har preciserats för skatteåret 2019 (publiceras på svenska i mars 2020). Skicka eventuella frågor om blanketten eller andra internprissättningsärenden på e-postadressen siirtohinnoittelu@vero.fi. Använd samma e-postadress för att skicka en kontaktbegäran till Koncernskattecentralens sakkunniga i internprissättningsärenden.
  • Skatteförvaltningens anvisning: Dokumentation av internprissättning

Tilläggsförskott

Tilläggsförskott är ett förskott med vilket man kan komplettera förskottsuppbörden efter skatteårets utgång fram till slutförandet av beskattningen.

Du kan ansöka om tilläggsförskott i MinSkatt. Om tilläggsförskott fås ett beslut genast och skatten kan också betalas med det samma. Uppgifter för betalning av tilläggsförskottet syns i MinSkatt och i beslutet.

Bolaget kan också söka ändring i förskotten under skatteåret. Man kan ansöka både om nedsättning och avlyftande av förskott ända fram till slutförandet av beskattningen. Du kan ansöka om ändring av förskotten i MinSkatt.

Tilläggsförskott kan betalas utan ränta i en månads tid

Bolag kan komplettera sin förskottsuppbörd utan ränta under en månads tid efter skatteårets utgång.

Efter en månad börjar nedsatt dröjsmålsränta ackumuleras på tilläggsförskottet (och kvarskatten) ända fram till förfallodagen. År 2020 är den nedsatta dröjsmålsräntan 2 %. Beloppet på den nedsatta dröjsmålsräntan finner du i MinSkatt.

På försenad förskottsskatt ackumuleras dröjsmålsränta. År 2020 är dröjsmålsräntan 7 %.

Lagändringar 2020

Slopandet av indelningen i förvärvskällor

Indelningen i förvärvskällor slopas för aktiebolag (exkl. ömsesidiga fastighetsaktiebolag) 1.1.2020. Ändringen kan till exempel påverka beräkningen av den beskattningsbara inkomsten, användningen av förluster, tillgångars tillgångsslag samt koncernbidrag.

DAC6 - rapportering av skatteplaneringsarrangemang

Lagarna om rapportering av gränsöverskridande skatteplaneringsarrangemang trädde i kraft 1.1.2020. Lagarna tillämpas med stöd av övergångsbestämmelsen på arrangemang som ingåtts efter 25.6.2018.

Enligt den nya regleringen ska vissa gränsöverskridande arrangemang som kan innehålla element av kringgående av skatt eller skatteflykt rapporteras till Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen ger anvisningar om tillämpningen av lagen samt rapporteringen under våren 2020.

Hybridarrangemang

Lagen om gränsöverskridande hybridarrangemang trädde i kraft 1.1.2020. Bestämmelserna tillämpas när skillnader i skattemässig behandling uppkommer mellan parter i intressegemenskap eller till följd av strukturerade arrangemang. Skatteförvaltningen ger anvisningar om tillämpningen av lagen våren 2020.

Utflyttningsbeskattning (exit-tax)

Bestämmelserna om utflyttningsbeskattning av samfund trädde i kraft 1.1.2020. Bestämmelserna tillämpas i situationer då tillgångar överförs så att de inte längre omfattas av Finlands beskattningsrätt. Skatteförvaltningen ger anvisningar om tillämpningen av lagen våren 2020.

Höjda avskrivningar på investeringar i maskiner och anläggningar

Lagen om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020–2023 trädde i kraft 1.1.2020. Skatteförvaltningen ger anvisningar om tillämpningen av lagen våren 2020.

Koncernskattecentralens nyhetsbrev

Aktuell information finner du också i Koncernskattecentralens nyhetsbrev.