Så här fyller man i skattedeklarationen för skatteåret 2017 – anvisningar för Koncernskattecentralens kunder

I denna anvisning har vi samlat information som vi önskar att i synnerhet moderbolagen för sådana koncerner som är kund vid Koncernskattecentralen ska iaktta då de deklarerar samt att de vid behov handleder sina dotterbolag då dessa fyller i de egna skattedeklarationerna.

Skattedeklarationen ska lämnas in elektroniskt

Aktiebolag och andelslag ska lämna in skattedeklaration 6B elektroniskt. Det finns olika alternativ:

MinSkatt har ersatt Samfundens skattedeklarationstjänst. Från och med 1.11.2017 får aktiebolag och andelslag lämna in sina skattedeklarationer på pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna in deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder.

För att kunna logga in i de elektroniska tjänsterna måste företaget ha en Katso-kod. Du kan också logga in med personlig autentisering. Om du sköter ärenden för ett samfunds del behöver du en Suomi.fi-fullmakt eller Katso-fullmakt.

Deklarationsdiskussioner

Koncernskattecentralen erbjuder sina kundföretag handledning i frågor som gäller skattedeklarationer. I deklarationsdiskussionen har företaget möjlighet att ta upp sådana poster som kan lämna rum för tolkning eller som företaget behöver handledning för.

Diskussionen är frivillig för kundföretagen och i regel ska företaget själv föreslå en diskussion. Kontakta den bekanta experten vid Koncernskattecentralen eller via e-post på adressen konserniverokeskus@vero.fi.

Vi rekommenderar en diskussion framför allt om bolaget under skatteåret drar av kostnader som inte har dragits av i resultaträkningen eller om bolaget har sådana omfattande skattefria inkomster som det inte nödvändigtvis går att utreda med en bilaga till skattedeklarationen.

Exempel på teman som man kan ta fram i deklarationsdiskussionen:

 • företagsaffärer och internationella företagsomstruktureringar
 • skillnader mellan bokslutet och beskattningsuträkningen som beror på att man följt IFRS-standarder
 • poster som gäller aktiebaserade incitamentsystem
 • betydande överlåtelser av egendom
 • avdragbara kostnader i beskattningen som bokförts direkt som eget kapital
 • avräkning av källskatt om inkomstens karaktär lämnar rum för tolkning (t.ex. gränsdragning mellan royalty och rörelseinkomst).

Kundföretag och Skatteförvaltningen strävar tillsammans till allt effektivare beskattning genom diskussioner och snabbare utredning av oklara ärenden utan eventuella tilläggsutredningar.

Bokslutsuppgifterna till Skatteförvaltningen och handelsregistret på samma gång

Skatteförvaltningen förmedlar till Patent- och registerstyrelsen (PRS) alla bokslutsuppgifter som har bifogats till skattedeklarationen och som enligt lag ska registreras. Bokslutsuppgifterna publiceras som sådana i Handelsregistret.

Samfund som skickar in skattedeklarationen via en elektronisk tjänst lämnar bokslutsuppgifterna för registrering i en bifogad fil. Vi rekommenderar att bokslutsuppgifterna bifogas till den elektroniska skattedeklarationen som en enda bifogad fil, men det är också möjligt att bifoga uppgifterna i separata bilagor.

Skatteförvaltningen förmedlar till handelsregistret automatiskt alla filer med namn som motsvarar bokslutsuppgifternas bilagetyper. Skatteförvaltningen kontrollerar inte de förmedlade filerna.

Om samfundet lämnar in sin skattedeklaration på pappersblankett av något särskilt skäl, ska bokslutsuppgifterna som registreras bifogas till blankett 63. Blankett 63 och bokslutshandlingarna ska häftas ihop. Uppgifterna kan inte förmedlas till handelsregistret utan blankett 63. Skatteförvaltningen förmedlar alla handlingar som bifogats till blankett 63 till PRS, som publicerar dem i handelsregistret.

Bilageblankett

I e-tjänsten MinSkatt öppnas bilageblanketten när användaren anger belopp i respektive bokförings- och beskattningsfält i skattedeklaration 6B. Det är obligatoriskt att fylla i bilageblanketten. Användaren ser alltid blankettens namn och också nummer inom parentes. Uppgifterna från bilageblanketten överförs inte direkt till skattedeklaration 6B, utan fälten i skattedeklaration 6B ska först fyllas i. Lämna även in blankett 77 i MinSkatt.

Blankett 66 Utredning av koncernförhållandena för skatteredovisning

 • Blanketten ska fyllas i enbart av koncernens översta inhemska moderbolag som ska ange på blankett 66 alla sådana dotterbolag av vilka det direkt eller indirekt äger 9/10. Om koncernens högsta modersamfund inte äger minst 9/10 av bolaget ska det högsta modersamfundet i underkoncernen fylla i blankett 66 om de dottersamfund som uppfyller ägarandelskravet.

Blankett 65 Utredning av de samfund och sammanslutningar där ägarandelen är mist 10 % samt av givet och mottaget koncernbidrag

Blankett 62 Specifikation av reserveringar, upp- och nedskrivningar samt avskrivningar av förslitning underkastade anläggningstillgångar

Blankett 70 Yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning

 • Med blankett 70 yrkar man på avräkning av utländska skatter. I punkten Typ av inkomst anges hurdan inkomst det är fråga om. Om inkomsten har mottagits från en skatteavtalsstat ska i denna punkt anges en sådan inkomsttyp som motsvarar skatteavtalets definitioner. Avvikande från blankettanvisningen behöver verifikationer om betalning av skatten inte bifogas. Vi ber om verifikationer vid behov.
 • Det sammanlagda beloppet av utländska skatter som man yrkar avdrag på för skatteåret och tidigare år anges fr.o.m. 2017 i övre delen av blanketten. Om bolaget lämnar in blankett 70 i flera exemplar ska det sammanlagda beloppet av skatt vars avräkning bolaget yrkar antecknas endast på en av blanketterna.
 • Om det är fråga om inkomst från ett utländskt bassamfund eller ett fast driftställe ska ni dessutom fylla i blankett 74 (bassamfund) eller 75 (fast driftställe). Dessa blanketter ska också fyllas i när det inte uppstår skatt som får avräknas.

Blankett 74 Uträkning av inkomstandel i ett utländskt bassamfund

Blankett 75 Uträkning av resultatet från ett fast driftställe utomlands

Blankett 71A Skattefria överlåtelsevinster och i beskattningen oavdragbara överlåtelseförluster (NärSkL 6b § 1-3 mom.)

Blankett 71B Skattepliktiga överlåtelsevinster och i beskattningen avdragbara överlåtelseförluster

 • Aktier som ett aktiebolag äger i ett annat aktiebolag anses vara anläggningstillgångar då bolagets ägarandel i det andra bolaget är tillräckligt stor och det finns ett affärsmässigt samband mellan bolagen. Den skattemässiga behandlingen av anläggningstillgångsaktier avviker från den bokföringsmässiga behandlingen.
 • Överlåtelsevinsten på aktier är skattefri och överlåtelset förlusten är inte avdragbar i beskattningen då de lagstadgade kraven (NärSkL 6b §) uppfylls (blanketterna 71A och 71B).
 • Ytterligare information i Skatteförvaltningens anvisning Skattebehandling av överlåtelse av anläggningstillgångsaktier i samfund
 • När den helhet som gäller överlåtelse av anläggningstillgångsaktier fogades till näringsskattelagen bestämdes även att förluster av och värdenedgångar på andra fordringar än försäljningsfordringar hos ett koncernbolag som uppfyller villkoren för skattefrihet vid aktieöverlåtelse inte är avdragsgilla i koncernbolagets beskattning. Detta gäller även utgifter utan motprestation som koncernbolaget har betalat i syfte att förbättra ett målbolags ekonomiska ställning (NärSkL 16 § 7 mom.).

Blankett 78 Utredning om internprissättning och anvisningar

 • Skatteförvaltningen samlar in information om internationell interprissättning för analysändamål med blankett 78 (utredning om internprissättning)
 • Alla de koncernbolag som är skyldiga att upprätta en internprissättningsdokumentation ska fylla i blankett 78. Även små och medelstora koncernföretag ska fylla i blankett 78 om dokumentationsskyldigheten uppstår i enlighet med vad som föreskrivs i 14a § 2 mom. 3 p. i BFL. Själva internprissättningsdokumentationen behöver inte bifogas till skattedeklarationen, utan vi ber i regel bolaget att visa dokumentationen vid urvalet av objekt eller en skatterevision.
 • Frågor om internprissättning eller en kontaktbegäran till experterna på internprissättning vid Koncernskattecentralen kan skickas  per e-post till siirtohinnoittelu@vero.fi.
 • Skatteförvaltningens anvisning Dokumentation av internprissättning

Blankett 81 Redogörelse för nettoränteutgifter i näringsverksamheten

Blankett 73 Specifikation av dividendinkomster och övriga poster av vinstutdelningsnatur

Blankett 79 Yrkande om utbildningsavdrag inom näringsverksamhet

Blankett 77 Uträkning av resultatet från näringsverksamhet och anvisningar för ifyllande

 • Blankett 77 används av kreditinstitut, värdepappersföretag och försäkringsanstalter. Blanketten lämpar sig också för att räkna ut resultatet från näringsverksamheten av pensionsstiftelser och pensionskassor.

Tilläggsförskott har ersatt förskottskomplettering

Tilläggsförskott har 1.11.2017 ersatt förskottskomplettering för samfund och samfällda förmåner. Tilläggsförskott är ett förskott med vilket man kan komplettera förskottsuppbörden efter skatteårets utgång.

Tilläggsförskott ansöks i e-tjänsten MinSkatt. Om tilläggsförskott fås ett beslut genast och skatten kan också betalas med det samma. Uppgifterna för betalning av tilläggsförskottet syns i MinSkatt och i beslutet.

Bolaget kan också söka ändring i förskott under skatteåret. Med avvikelse från det tidigare kan man ansöka både om nedsättning och om avlyftande av förskott t.o.m. slutförande av beskattningen. Ändring i förskott ansöks i e-tjänsten MinSkatt

Tilläggsförskott kan betalas utan ränta för en månads tid

Fr.o.m. 1.11.2017 har samfund och samfällda förmåner kunnat komplettera sin förskottsuppbörd utan ränta under en månads tid efter skatteårets utgång.

Efter en månad börjar nedsatt dröjsmålsränta ackumuleras på tilläggsförskottet (och kvarskatten) t.o.m. förfallodagen. År 2017 är den nedsatta dröjsmålsräntan 2 %. Dröjsmålsräntebeloppet ser du i MinSkatt.

På försenad förskottsskatt ackumuleras dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan är 7 % år 2017.

E-tjänsten MinSkatt

MinSkatt ersätter stegvis de flesta av Skatteförvaltningens nuvarande e-tjänster. Framöver kan bolag sköta allt fler skatteärenden på nätet. Därutöver att man i MinSkatt kan fylla i skattedeklarationen och ansöka om ändring i förskott, kan man i MinSkatt exempelvis:

 • ansöka om förhandsavgörande
 • ansöka om dispens att få dra av förluster
 • lämna in omprövningsbegäran
 • läsa beslut
 • svara på begäranden om utredning
 • anmäla ändring av kontonummer
 • granska påförda skatter
 • kontrollera referensnummer och betala skatter som nätbetalning.

MinSkatt

Katso-behörigheterna och användarrättigheterna

Anvisningar för MinSkatt

Koncernskattecentralens nyhetsbrev 

Kom också ihåg Koncernskattecentralens nyhetsbrev som skickas 2–4 gånger om året och som gäller aktuella teman.

Beställ Koncernskattecentralens nyhetsbrev