Skattedeklaration - jordbruksidkare

Du ska alltid lämna skattedeklarationen för jordbruk (blankett 2 eller 2Y) – också i det fallet att du inte haft någon verksamhet. Den sista inlämningsdagen står på skattedeklarationsblanketten.

Deklarera i MinSkatt

Om du lämnar skattedeklarationen på papper ska du sända den till adressen på framsidan av blanketten. Observera att öppettiderna på skattebyråerna har begränsats på grund av coronasituationen och att vi inte rekommenderar besök på skattebyråerna. Kontrollera de avvikande öppettiderna på skattebyråerna

De sista inlämningsdagarna för skattedeklarationer 2020

 

1. SKATTEDEKLARATION FÖR JORDBRUK

Lämna skattedeklarationen för jordbruk (blankett 2) senast 2.4.2020. Lämna senast 2.4 även andra inkomstskattedeklarationer, exempelvis skattedeklarationen för skogsbruk och kompletteringar till den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Jordbrukssammanslutningar lämnar sin skattedeklaration 2Y senast 2.3.2020.

Skattedeklarationsblanketterna skickas i slutet av januari. Observera att skattedeklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista inlämningsdagen. En försenad skattedeklaration medför en förseningsavgift. Om du inte alls lämnar din skattedeklaration eller lämnar den som bristfällig kan detta medföra en skatteförhöjning.

2. momsdeklaration

Du ska deklarera och betala moms senast 2.3.2020 om din skatteperiod är ett kalenderår. Momsen ska också betalas på eget initiativ senast 2.3.2020.

Deklarera och betala momsen i MinSkatt

En jordbruksidkare ska alltid lämna en momsdeklaration om hen är införd i registret över momsskyldiga, även om det inte förekommit momspliktiga inköp eller försäljningar under kalenderåret. Om du äger skog ska du deklarera momsen för jord- och skogsbruk på samma momsdeklaration.

Du ska lämna in uppgifterna elektroniskt. Momsdeklarationen kan du lämna på en pappersblankett endast av särskilda skäl (t.ex. då det inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder). Använd då blanketten Deklaration av skatter på eget initiativ.

Läs mer om deklaration och betalning av moms.

3. ANSÖKAN OM ÅTERBÄRING AV PUNKTSKATT PÅ ENERGIPRODUKTER

Du ska ansöka om återbäring av punktskatt på energiprodukter senast 2.3.2020.

Ansökningsblanketten skickas inte längre på våren med skattedeklarationen för jordbruk.

Ansök om återbäring av punktskatt på energiprodukter i MinSkatt.

Alternativt kan du använda pappersblankett 3311.

Obs. Återbäringarna för skatteår 2019 betalas kundspecifikt på våren 2020 och tidigare än förut, mellan mars och juli. Läs mer om återbäring av punktskatt på energiprodukter

4. FÖRHANDSIFYLLD SKATTEDEKLARATION

Kontrollera och korrigera den förhandsifyllda skattedeklarationen senast 2.4.2020.

Du får den förhandsifyllda skattedeklarationen för dina personliga inkomster i mars 2020. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov antingen i MinSkatt eller på de blanketter som det hänvisas till på skattedeklarationen.

Läs mer om den förhandsifyllda skattedeklarationen.

5. FASTIGHETSUPPGIFTER

Kontrollera fastighetsuppgifterna och gör eventuella korrigeringar senast 5.5.2020.

Du får fastighetsbeskattningsbeslutet i mars 2020. Fastighetsbeskattningsbeslutets layout ändras och fastighetsuppgifterna korrigeras på ett annat sätt än tidigare. Också förfallodagarna för att betala fastighetsskatten ändras.

Läs mer om fastighetsskatt

Deklarera i MinSkatt – du ser fjolårets utgiftsrester och reserveringar

I MinSkatt kan du nu lämna samtliga skattedeklarationer och ange korrigeringar till fastighetsuppgifterna. I MinSkatt kan du också ansöka om återbäring av punktskatt på energiprodukter. Skattedeklarationen för 2019 har en ny egenskap i MinSkatt: bland annat utgiftsresterna som fastställts det föregående året, reserveringarna och uppgifterna om skogsavdrag finns färdigt ifyllda i skattedeklarationsunderlaget. Det här underlättar att lämna skattedeklarationen.

Logga in  i MinSkatt

Se anvisningarna för MinSkatt.

Skattedeklarationen för jordbruk kan du även lämna 

Skattedeklarationen för skogsbruk kan inte längre lämnas på en webblankett i Lomake.fi. Vi skickar inte tryckta deklarationsanvisningar eller ett returkuvert med skattedeklarationen. Deklarationsanvisningarna för skattedeklaration finns i skatt.fi. Returkuvertet får du vid behov på skattebyrån eller genom att be om det per telefon.

Uppgifterna i en skattedeklaration som lämnats annanstans visas i MinSkatt

Om du har lämnat skattedeklarationen via någon annan kanal än MinSkatt, till exempel på papper, visas uppgifterna i MinSkatt först senare.

Om du har en påminnelse i MinSkatt om att deklarationen saknas men du har lämnat deklarationen via en annan kanal eller på papper, är påminnelsen onödig och tas bort när deklarationen tas till behandling.

Kontrollera den skattskyldiges uppgifter

Kontrollera också den skattskyldiges individualiseringsuppgifter på första sidan av skattedeklarationen 2 eller 2Y. Om uppgifterna har ändrats eller har brister ska du ange uppgifterna med en ändrings- och nedläggningsanmälan. Blanketten för jordbruksidkare är Y6 och för jordbrukssammanslutningar Y5.

Skattedeklaration för sammanslutningar eller dödsbon

Beskattningssammanslutningar ska lämna sin skattedeklaration för jordbruk 2Y senast 2.3.2020. Även momsdeklarationen ska lämnas senast 2.3.2020 om sammanslutningens skatteperiod är ett år. Sammanslutningen kan lämna skattedeklarationen för jordbruk i MinSkatt eller som en skattedeklarationsfil skapad med ett anteckningsprogram. Skattedeklarationen kan också lämnas på en pappersblankett.

En beskattningssammanslutning är ett konsortium som två eller flera personer har bildat. Du ska på sammanslutningens vägnar fylla i en gemensam skattedeklaration för jordbruk 2Y och en momsdeklaration. I en beskattningssammanslutning beräknas inkomsterna och utgifterna separat för varje sammanslutning men inkomsterna fördelas för beskattningen som delägarnas inkomster.

Med skattedeklarationen får sammanslutningen en utredning av delägarna där skatteårets uppgifter om delägarna av jordbruksverksamheten i sammanslutningen finns. I fortsättningen ska du lämna uppgifter om de ändringar för skatteåret som gäller delägarna med skattedeklaration 2Y. Bestående ändringar i delägarnas inkomst- och förmögenhetsandelar ska dock anmälas med ändringsanmälan Y5 (ytj.fi). Närmare anvisningar finns i blankettanvisningen för skattedeklaration 2Y.

Lämna dödsboets skattedeklaration för jordbruk senast 2.4.2020. Momsdeklarationen ska du dock lämna senast 2.3.2020 om dödsboets skatteperiod är ett år. Också ett dödsbo kan lämna en skattedeklaration i MinSkatt eller som en skattedeklarationsfil skapad med ett anteckningsprogram.

Ett dödsbo beskattas som en separat skattskyldig. Dödsboet lämnar endast en gemensam skattedeklaration för jordbruk (blankett 2) och en momsdeklaration. Dödsbodelägarna svarar för att skattedeklarationen lämnas.

Så här loggar du in i e-tjänsterna

Jordbruksidkare

Du kan logga in i e-tjänsterna med dina egna nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

Om du vill befullmäktiga ett ombud (t.ex. en bokföringsbyrå) att sköta skatteärenden på dina vägnar ska du bevilja ombudet behövliga behörigheter på adressen suomi.fi/fullmakter. I MinSkatt behöver ombudet fullmakten "skatteärenden".

Katso-auktoriseringarna kan användas ända fram till slutet av 2020. Om du använder Katso-fullmakter ska du för MinSkatt bevilja ditt ombud Katso-behörigheten "MinSkatt för personer och företag".

Dödsbo och beskattningssammanslutningar

Dödsbon och beskattningssammanslutningar loggar in i e-tjänsterna med Katso-koder. En delägare kan inte lämna en skattedeklaration med sina egna koder.

Läs mer om omfattningen av fullmakterna och om användningen av dem i olika e-tjänster.

Anvisningar till den som deklarerar på papper

Om du lämnar skattedeklarationen med bilagor på pappersblanketter ska du ange ditt namn och personnummer eller FO-nummer på varje sida av bilagorna i punkterna som reserverats för dessa. Häfta inte ihop blanketterna.

Skattedeklarationen ska alltid dateras och undertecknas. Jordbruksidkaren ska underteckna sin skattedeklaration personligen eller via ett ombud.

Förlängd deklarationstid

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid om du har särskilda skäl till det, exempelvis om du blir sjuk. Lämna en ansökan till Skatteförvaltningen före den sista inlämningsdagen för din skattedeklaration.

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid i MinSkatt eller på en pappersblankett. Om Skatteförvaltningen godkänner din ansökan får du en ny sista inlämningsdag för din deklaration.

Vanliga frågor

Logga in i MinSkatt. Du hittar ditt beskattningsbeslut genom att välja ”Postlåda” på ingångssidan. Vid ”Beslut och brev” väljer du ”Visa alla”. Beskattningsbeslutet finns med i listan om beslutet är färdigt. Dina beskattningsuppgifter kan ändras till och med den dag då din beskattning slutförs. Vi skickar beskattningsbesluten före utgången av oktober.

För en del jordbruks- och näringsidkare saknades uppgiften om nettoförmögenheten för föregående år i det beskattningsbeslut för 2019 som sändes i maj–juni. På grund av detta hade dessa kunders beskattning beräknats med felaktiga uppgifter.

Skatteförvaltningen korrigerar felet automatiskt och skickar nya beskattningsbeslut till de kunder vilka felet gäller samt till deras makar. Du behöver alltså inte kontakta Skatteförvaltningen på grund av felet.

Observera att beloppet av kvarskatten eller skatteåterbäringen kan ändras eftersom uppgiften om nettoförmögenheten korrigerats. Även slutdatumet för beskattningen kan ändras och i och med detta kan även betalningsdagen för skatteåterbäringen eller förfallodagarna för kvarskatt ändras.

Av beskattningsbeslutet som du fick med den förhandsifyllda skattedeklarationen framgår ett slutdatum för beskattningen. Datumet kan dock flyttas framåt om du korrigerar din skattedeklaration, om din make korrigerar sin skattedeklaration eller om Skatteförvaltningen från något annat håll får in uppgifter som påverkar din beskattning.

Du får ett meddelande om att slutdatumet för beskattningen har ändrats om verkställandet av din eller din makes beskattning ännu inte är färdig eller om Skatteförvaltningen från något annat håll har fått in nya uppgifter som påverkar din beskattning. Om du fick ett sådant meddelande ska du lungt vänta på ett nytt beskattningsbeslut. Beskattningsbesluten skickas senast före utgången av oktober.

Obs! När slutdatumet för beskattningen ändras flyttas utbetalningsdagen för skatteåterbäringen och förfallodagarna för kvarskatt framåt. Betala alltså den eventuella kvarskatten först efter att du har fått det nya beskattningsbeslutet.