Skattedeklaration - jordbruksidkare

Returnera alltid skattedeklarationen för jordbruk (blankett 2 eller 2Y) – också i det fallet att du inte haft någon verksamhet. Den sista inlämningsdagen står på skattedeklarationsblanketten.

Ändringar i skattedeklarationen för jordbruk
Den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen för jordbruksidkare (blankett 2) har senarelagts. Jordrdbrukssammanslutningar ska deklarera på den nya blanketten 2Y. 

De sista inlämningsdagarna för skattedeklarationer 2019

 • Lämna in skattedeklarationen för jordbruk (blankett 2) senast 2.4.2019.
  Lämna in senast då även andra inkomstskattedeklarationer, exempelvis skattedeklarationen för skogsbruk och kompletteringar till den förhandsifyllda skattedeklarationen.
 • Jordbrukssammanslutningar lämnar in sin skattedeklaration 2Y senast 28.2.2019.
 • Om din skatteperiod är ett kalenderår ska du deklarera och betala moms senast 28.2.2019.
 • Återbäring av accis på energiprodukter ska ansökas senast 28.2.2019.
 • Korrigera fastighetsbeskattningens uppgifter senast 25.4.2019.

Observera att skattedeklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen. Försenad skattedeklaration medför en förseningsavgift. Om ingen skattedeklaration lämnas in eller den lämnas in som bristfällig kan detta medföra en skatteförhöjning. Också återbäringsansökan om accis på energiprodukter ska lämnas in senast 28.2.2019.

Lämna in skattedeklarationen för jordbruk i MinSkatt

Skattedeklarationen kan lämnas i e-tjänsten MinSkatt. I MinSkatt kan du lämna alla skattedeklarationer med undantag för fastighetsuppgifter. Det går inte heller ännu att ansöka om återbäring av accis på energiprodukter i MinSkatt.

Deklarera i MinSkatt

Se anvisningarna för MinSkatt.

Skattedeklarationen för jordbruk kan du även lämna in

De tryckta deklarationsanvisningarna och returkuvertet skickas inte längre med skattedeklarationen. Deklarationsanvisningarna för skattedeklarationen finns i skatt.fi.

Kontrollera den skattskyldiges uppgifter

Kontrollera också den skattskyldiges individualiseringsuppgifter på första sidan av skattedeklarationen 2 eller 2Y. Om uppgifterna har ändrats eller har brister ska du ange uppgifterna med en ändrings- och nedläggningsanmälan. Blanketten för jordbruksidkare är Y6 och för jordbrukssammanslutningar Y5.

Kom också ihåg att lämna momsdeklarationen

En jordbruksidkare ska alltid lämna en momsdeklaration om denne är införd i registret över momsskyldiga, även om det inte förekommit momspliktiga köp eller försäljningar under kalenderåret. Om du äger skog ska du deklarera momsen för jord- och skogsbruk med samma momsdeklaration.

Om din skatteperiod är ett kalenderår ska du lämna din momsdeklaration senast 28.2.2019. Momsen ska också betalas på eget initiativ senast 28.2.2019.

Lämna in momsdeklarationen

Uppgifterna ska lämnas in elektroniskt. Momsdeklarationen kan lämnas på en pappersblankett endast av särskilda skäl (t.ex. då det inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder). Använd då blanketten Deklaration av skatter på eget initiativ.

Kontrollera och korrigera den förhandsifyllda skattedeklarationen

Du får en förhandsifylld skattedeklaration för dina personliga inkomster i mars 2019. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov antingen i MinSkatt eller på blanketter som det hänvisas till på skattedeklarationen. Om du korrigerar skattedeklarationen är den sista inlämningsdagen 2.4.2019. Datumet ser du i din skattedeklaration och i MinSkatt.

Layouten på den förhandsifyllda skattedeklarationen och korrigeringen av deklarationsuppgifterna har ändrats. Även skatteåterbäringens utbetalningsdag och förfallodagarna för kvarskatt ändras. Läs mer om den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Övriga uppgifter som ska lämnas in

Så här loggar du in i e-tjänsterna

Jordbruksidkare

Du kan logga in i e-tjänsterna med dina egna nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

Om du vill befullmäktiga ett ombud (t.ex. en bokföringsbyrå) att sköta skatteärenden på dina vägnar ska du bevilja ombudet behövliga behörigheter på adressen suomi.fi/fullmakter. I MinSkatt behöver ombudet fullmakten "skatteärenden".

Katso-fullmakterna kan användas ända fram till slutet av år 2019. Om du använder Katso-fullmakter ska du för MinSkatt bevilja ditt ombud Katso-behörigheten "MinSkatt för personer och företag".

Dödsbo och beskattningssammanslutning

Dödsbon och beskattningssammanslutningar loggar in i e-tjänsterna med Katso-koder. En delägare kan inte lämna in en skattedeklaration med sina egna koder.

Läs mer om omfattningen av fullmakterna och om användningen av dem i olika e-tjänster.

Sammanslutningens eller dödsboets skattedeklaration

Lämna in dödsboets skattedeklaration för jordbruk senast 2.4.2019. Momsdeklarationen ska dock lämnas in senast 28.2.2019 om dödsboets skatteperiod är ett år. Också ett dödsbo kan lämna en skattedeklaration i MinSkatt eller som en skattedeklarationsfil skapad med ett anteckningsprogram.

Ett dödsbo beskattas som en separat skattskyldig. Dödsboet lämnar in endast en gemensam skattedeklaration för jordbruk (blankett 2) och en momsdeklaration. Dödsbodelägarna svarar för att skattedeklarationen lämnas in.

Beskattningssammanslutningar ska lämna in sin skattedeklaration för jordbruk 2Y senast 28.2.2019. Även momsdeklarationen ska lämnas in senast 28.2.2019 om sammanslutningens skatteperiod är ett år. Sammanslutningen kan lämna en skattedeklaration för jordbruk i MinSkatt eller som en skattedeklarationsfil skapad med ett anteckningsprogram. Skattedeklarationen kan också lämnas in på en pappersblankett.

En beskattningssammanslutning är ett konsortium som två eller flera personer har bildat. För en sammanslutning ska du fylla i en gemensam skattedeklaration för jordbruk 2Y och en momsdeklaration. I en beskattningssammanslutning beräknas inkomsterna och utgifterna separat för varje sammanslutning men inkomsterna fördelas för beskattningen som delägarnas inkomster.

Observera att blankett 36 Sammanslutningsutredning inte längre är i bruk. Med skattedeklarationen får sammanslutningen en utredning av delägare där skatteårets uppgifter om delägarna av jordbruksverksamheten i sammanslutningen finns. Lämna uppgifter om skatteårets ändringar som gäller delägare i fortsättningen med skattedeklaration 2Y. Bestående ändringar i delägarnas inkomst- och förmögenhetsandelar ska dock anmälas med ändringsanmälan Y5 (ytj.fi). Närmare anvisningar finns i ifyllningsanvisningen för deklarationsblankett 2Y.

Anvisningar till den som deklarerar på papper

Om du lämnar in skattedeklarationen med bilagor på pappersblanketter ska du ange ditt namn och personnummer eller FO-nummer på varje sida. Häfta inte ihop blanketterna. 

Skattedeklarationen ska alltid dateras och undertecknas. Jordbruksidkaren ska underteckna sin skattedeklaration personligen eller via ett ombud.

Förlängd deklarationstid

Du kan ansöka om förlängd inlämningstid för skattedeklarationen om du har särskilda skäl till det. Lämna in en ansökan till Skatteförvaltningen före den sista inlämningsdagen för din skattedeklaration.

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid i MinSkatt eller på en pappersblankett. Om Skatteförvaltningen godkänner din ansökan får du en ny sista inlämningsdag för din deklaration.

Vanliga frågor

Du behöver inte göra någonting. Skatteförvaltningen sänder dig ett nytt beslut där nettoförmögenheten har beaktats och jordbruksinkomsten har delats in i förvärvs- och kapitalinkomst. Det nya beskattningsbeslutet skickas på hösten före utgången av oktober.

I MinSkatt ser du den aktuella situationen och genom att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden får du ett meddelande i din e-post när det finns nya uppgifter i MinSkatt.

Brevet gäller beskattningssammanslutningens inkomstbeskattning som har slutförts för 2018.

Beskattningen slutförs vid olika tidpunkter för olika kunder.  Beskattningssammanslutningens beskattning och beskattningen för sammanslutningens delägare och andra privatpersoner slutförs också vid olika tidpunkter.

Kontrollera att uppgifterna i sammanslutningens beskattningsbeslut stämmer. Om uppgifterna är rätt behöver du inte kontakta Skatteförvaltningen. Tidpunkten när beskattningen slutförs är skatteårsspecifik.

Sammanslutningen finns fortfarande och hör till alla de register som den är införd i.

Vad är en beskattningssammanslutning?

Med beskattningssammanslutning avses en sammanslutning som två eller flera personer bildat för att använda eller hyra ut en fastighet eller odla dess mark. Beroende på verksamhetens natur kallas beskattningssammanslutningarna antingen jordbruks-, fastighets- eller skogssammanslutningar.

Om sammanslutningens verksamhet förändras eller upphör ska förändringarna eller nedläggningen anmälas på blankett Y5 (ytj.fi).

 • avkastning på en placerings- eller sparlivförsäkring (exempelvis ett så kallat försäkringsskal)
 • avkastning på ett kapitaliseringsavtal inkomst av en utlänsk placerings- eller sparlivförsäkring (exempelvis ett så kallat försäkringsskal)

Om du har fått blankett 5 och inte idkar näringsverksamhet ska du göra så här:

Ange i skattedeklarationen för näringsverksamhet i MinSkatt:

 • ”Inga inkomster att deklarera och Inga utgifter att deklarera”

Ange på papper:

 • Returnera blankett 5 tom med underskrift