Energiskatt

En yrkesmässig växthusodlare och en yrkesmässig jordbruksidkare som uppfyller vissa förutsättningar kan få återbäring av energiskatt. Mer information om definitionen på yrkesmässig jordbruksidkare och växthusodlare.

Använd e-tjänster

  • Du kan lämna ansökan i MinSkatt från slutet av 2019.
  • Du kan också lämna ansökan som en fil via e-tjänsten Ilmoitin.fi. Du får filen från ekonomiförvaltningsprogrammet om programmet har denna funktion. Läs mer om den elektroniska skattedeklarationen.

Ansök om återbäring senast den 28 februari 2019

Ansökan om återbäring av accis på energiprodukter (3311r) skickas automatiskt till jordbruksidkare i januari tillsammans med skattedeklarationsblankett 2 eller 2Y. Återbäring ska sökas senast i slutet av februari kalenderåret efter utgången av skatteåret, dvs. återbäring för skatteåret 2018 ska sökas senast 28.2.2019.

Samfundskund: ansök om återbäring inom 4 månader från att ditt räkenskapsår gått ut

Ett samfund eller en samfälld förmån ska ansöka om återbäring inom fyra månader efter utgången av det skatteår för vilket återbäring söks. Samfunden omfattar bland annat aktiebolag, andelslag och registrerade föreningar. Samfällda förmåner är t.ex. skifteslag. Återbäring av punktskatt (accis) söks i första hand samtidigt som man lämnar in skattedeklarationen. Uppskov för inlämnandet av ansökan beviljas inte.

Återbäring ska sökas separat för varje skatteår. Skatteåret motsvarar kalenderåret. Om den bokföringsskyldiges räkenskapsperiod inte är ett kalenderår, betraktas som skatteår den räkenskapsperiod eller de räkenskapsperioder som har gått ut under kalenderåret.

Återbäringarna betalas på hösten

Återbäringarna av punktskatt betalas en gång om året, i månadsskiftet september–oktober, in på det konto som sökanden har hos Skatteförvaltningen. I samband med det här är det bra att kontrollera till exempel i MinSkatt att Skatteförvaltningen har rätt kontonummer. Utan kontonummer är det inte möjligt att betala ut återbäringen, så anmäl eller ändra kontonumret vid behov.

eller med en pappersblankett:

 Anteckna inte ditt kontonummer i ansökan om återbäring av punktskatt på energiprodukter.

Uppgifter i ansökan

I ansökan ska det uppges

  • sökandens namn och personbeteckning eller FO-nummer samt skatteåret. Sökanden kan vara vilken som helst skattskyldig eller ett konsortium av skattskyldiga som yrkesmässigt bedriver växthusodling eller jordbruk. Sökanden kan vara en fysisk person, ett dödsbo, ett samfund, en samfälld förmån eller en sammanslutning.
  • företagets storleksklass
  • grunden för att sökanden anser att jordbruk eller växthusodling bedrivs yrkesmässigt
  • mängden av beskattad lätt och tung brännolja, biobrännolja samt el som under skatteåret har använts för jordbruk eller yrkesmässig växthusodling.

Adressuppgifterna antecknas inte på ansökan

Skatteförvaltningen använder den adress som finns i kundregistret. Eventuell begäran om tilläggsutredningar och det slutliga beslutet skickas per post till den adress som finns i Skatteförvaltningens register.

Om sökanden har anmält ett befullmäktigat ombud för beskattningen till Skatteförvaltningens register, skickas begäran om tilläggsutredning och det slutliga beslutet till ombudet. Om ett ombud anlitas i ett ärende som gäller återbäring av energiskatt, krävs en särskild fullmakt som ska bifogas ansökan. Det ombud som har uppgetts förs in i Skatteförvaltningens register som ett befullmäktigat ombud och i fortsättningen skickas begäran om tilläggsutredningar och beslut till ombudet.

Återbäringens belopp

Brännolja

Från och mer 1.1.2018 beviljar Skatteförvaltningen återbäring på den andel av energiinnehållsskatten som ingår i punktskatten på brännolja, som sökanden har använt inom yrkesmässig växthusodling eller yrkesmässigt jordbruk under skatteåret och som har beskattats i Finland:

  • på lätt brännolja 7,50 cent per liter
  • på tung brännolja 8,56 cent per kilogram
  • på biobrännolja 7,50 cent per liter

Elström

Beskattningen av elström är inte baserad på vare sig energiinnehåll eller koldioxidutsläpp. Skatteförvaltningen återbär punktskatt för elström bara när det rör sig om förbrukning enligt skatteklass I. Återbäringen på elström är 1,55 cent per kilowattimme.

Punktskatten återbärs dock högst till det belopp som jordbruksidkaren eller växthusodlaren har betalat under skatteåret i form av energiinnehållsskatt som ingår i bränslepriset eller elskatt.

Privatbruk berättigar inte till återbäring

Privatbruk berättigar inte till återbäring av punktskatt på energiprodukter. Inte heller dieselolja  berättigar till återbäring. Skatt återbärs inte om återbäringsbeloppet understiger 50 euro.