Energiskatt

En yrkesmässig växthusodlare och en yrkesmässig jordbruksidkare som uppfyller vissa förutsättningar kan få återbäring av energiskatt. 

Läs mer om jordbruk som berättigar till återbäring av punktskatt på energi.

Lämna ansökan i MinSkatt

Jordbruksidkare: ansök om återbäring för 2019 senast 2.3.2020

Pappersblanketten skickas inte längre i januari till jordbruksidkare tillsammans med skattedeklarationsblanketten 2 eller 2Y. Det lönar sig att ansöka i MinSkatt. Vid behov kan du skriva ut pappersblanketten på skatt.fi eller beställa den per telefon.

Återbäring ska ansökas före utgången av februari det kalenderår som följer på skatteårets utgång. Om den sista dagen i februari infaller på en lördag eller söndag går tidsfristen ut följande vardag. Återbäring för skatteåret 2019 ska ansökas senast 2.3.2020. Tidsfristen för att lämna ansökan kan inte förlängas.

Samfundskund: ansök om återbäring inom 4 månader från räkenskapsperiodens utgång

Samfund eller samfällda förmåner ska ansöka om återbäring senast fyra månader efter utgången av det skatteår för vilket återbäring söks. Samfund är bl.a. aktiebolag, andelslag och registrerade föreningar. Som en samfälld förmån betraktas bl.a. skifteslag. Återbäring av punktskatt ansöks i första hand samtidigt som man lämnar skattedeklarationen. Tidsfristen för att lämna ansökan kan inte förlängas.

Man ansöker om återbäring enligt skatteår. Skatteåret är detsamma som ett kalenderår. Om den bokföringsskyldiges räkenskapsperiod inte är ett kalenderår, betraktas som skatteår den räkenskapsperiod eller de perioder som har gått ut under kalenderåret.

Återbäringarna betalas ut tidigare än förut– kontrollera kontonumret

Återbäring av punktskatt betalas en gång om året till det konto som finns i Skatteförvaltningens uppgifter. Från och med skatteåret 2019 tidigareläggs utbetalningen av återbäringen.

 • Återbäringarna till samfund betalas i fortsättningen kort efter att ansökningstiden för återbäring har gått ut, det vill säga när 4 månader har gått från utgången av räkenskapsperioden.
  • Återbäringarna för räkenskapsperioderna 01/2019–06/2019 betalas i slutet av november 2019.
  • Från och med november betalas återbäringar till samfund alltid i slutet av den månad som följer efter att ansökningstiden har gått ut.
  • Exempel: Ett samfunds räkenskapsperiod har gått ut 31.7.2019. Ansökningstiden för återbäring går ut 30.11.2019. Återbäringarna betalas ut i slutet av december 2019.
 • Jordbruksidkare, näringsidkare och sammanslutningar får sin återbäring kundspecifikt mellan mars och juli nästa år. Även de sista återbäringarna betalas före utgången av juli.

Kontrollera i MinSkatt att Skatteförvaltningen har ditt korrekta kontonummer. Utan kontonummer kan återbäringen av punktskatt inte betalas så ange eller korrigera kontonumret vid behov.

Anteckna inte ditt kontonummer i ansökan om återbäring av punktskatt på energiprodukter.

Uppgifter i ansökan

I ansökan ska anges

 • sökandens namn och personbeteckning eller FO-nummer samt skatteåret. Sökanden kan vara vilken som helst skattskyldig eller ett konsortium av skattskyldiga som yrkesmässigt bedriver växthusodling eller jordbruk. Sökanden kan vara en fysisk person, ett dödsbo, ett samfund, en samfälld förmån eller en sammanslutning.
  företagets storleksklass
 • grunden för att sökanden anser att hen bedriver jordbruk eller växthusodling yrkesmässigt
 • mängden av beskattad lätt och tung brännolja, biobrännolja samt el som under skatteåret har använts för jordbruk eller yrkesmässig växthusodling.
 • uppgiften om ifall sökanden uppfyller definitionen av att vara i ekonomiska svårigheter.

Adressuppgifterna antecknas inte på ansökan

Skatteförvaltningen använder den adress som finns i kundregistret. Eventuella begäranden om tilläggsutredningar och det slutliga beslutet skickas per post till den adress som finns i Skatteförvaltningens register.

Om du har anmält ett befullmäktigat ombud för beskattningen till Skatteförvaltningens register, skickas begäranden om tilläggsutredningar och det slutliga beslutet till ombudet. Om du använder ett ombud i ett ärende som gäller återbäring av energiskatt ska ombudet ha en separat fullmakt som bifogas ansökan.  Detta ombud förs in i Skatteförvaltningens register som ett befullmäktigat ombud och i fortsättningen skickas begäranden om tilläggsutredningar och beslut till ombudet. I MinSkatt behöver ombudet tillräckliga fullmakter.

Återbäringens belopp

Brännolja

Från och med 1.1.2018 återbär Skatteförvaltningen punktskatt på följande produkter som sökanden har använt inom yrkesmässig växthusodling eller yrkesmässigt jordbruk under skatteåret och som har beskattats i Finland:

 • 7,50 cent per liter lätt brännolja
 • 8,56 cent per kilogram tung brännolja
 • 7,50 cent per liter biobrännolja.

Elström

Skatteförvaltningen återbär punktskatt på elström bara när det rör sig om förbrukning enligt skatteklass I. Återbäringen på elström är 1,55 cent per kilowattimme.

Punktskatten återbärs dock högst till det belopp som jordbruksidkaren eller växthusodlaren har betalat under skatteåret i form av energiinnehållsskatt som ingår i bränslepriset respektive elskatt. 

Privat bruk berättigar inte till återbäring

Privat bruk av energi berättigar inte till återbäring av punktskatt. Dieselolja berättigar inte heller till återbäring. Skatt återbärs inte om återbäringsbeloppet understiger 50 euro.