Land-för-land-rapport och anmälan om utredningsskyldighet

Land-för-land-rapporteringen för beskattningen berör multinationella koncerner med en omsättning enligt koncernresultaträkningen på minst 750 miljoner euro.

 • Om koncernbokslutet uppgörs i någon annan valuta än euro, används den omsättningsgräns som finns i lagstiftningen i hemvistaten för koncernens yttersta moderföretag och som motsvarar ca 750 miljoner euro enligt växelkursen för januari 2015.
 • Om det inte finns någon lagstiftning för land-för-land-rapportering för beskattningen i moderföreta-gets hemviststat, definieras omsättningsgränsen på 750 miljoner euro genom att omräkna valutan som använts i koncernbokslutet till euro med hjälp av växelkursen för januari 2015.

Exempel: Enligt Förenta staternas lagstiftning är sådana multinationella koncerner rapporteringsskyldiga som har en omsättning på minst 850 miljoner amerikanska dollar. 

Land-för-land-rapporteringen för beskattningen delas in i två olika anmälningar.

 • Anmälan om den som lämnar in en land-för-land-rapport, dvs. anmälan om utredningsskyldighet (notification) – gäller alla koncernföretag och fasta driftsställen som finns i Finland.
 • Land-för-land-rapporten gäller huvudsakligen koncernens yttersta moderföretag.

Anvisning: Land-för-land-rapport för beskattningen

Lämna in anmälan elektroniskt

För att lämna in en anmälan som gäller utredningsskyldighet eller en land-för-land-rapport behöver du en Katso-kod eller så loggar du in via Suomi.fi. Om du använder Katso behöver du ha en av följande Katso-behörigheter:

 • huvudanvändare
 • sekundär huvudanvändare
 • inkomstskattedeklarant
 • årsanmälning.

Om ett ombud lämnar in din anmälan, behövs det en auktorisering för inkomstskattedeklaration och årsanmälningar. Anmälan öppnas på inloggningssidan. När du har loggat in med dina beteckningar kommer du direkt till blanketten via länken.

Du kan lämna in anmälan om utredningsskyldighet på två sätt:

Du kan lämna in land-för-land-rapporten på två sätt:

Tidigare sparade anmälningar hittar du i tjänsten för sparade blanketter.

Land-för-land-rapport för beskattningen

Vanligtvis är bara koncernens yttersta moderföretag skyldigt att lämna in land-för-land-rapporten till skatte-myndigheten i sin hemviststat. Skattemyndigheten i fråga lämnar in rapporten till Skatteförvaltningen i Fin-land. Finländska koncernföretag eller fasta driftsställen behöver inte separat lämna in land-för-land-rapporter till Finland om koncernens yttersta moderföretag rapporterar i en stat med vilken Finland har ett avtal om utbyte av upplysningar.

Exempel: Hemorten för koncernens yttersta moderföretag ligger i Sverige. Koncernen har ett dotterföretag i Finland.

Det svenska moderföretaget lämnar in land-för-land-rapporten för beskattningen till den svenska skattemyndigheten, som i sin tur förmedlar rapporten till Skatteförvaltningen i Fin-land. Det finländska dotterbolaget behöver inte separat uppgöra en land-för-land-rapport ef-tersom det svenska moderföretaget avlägger rapporten i stället för det finländska dotterbola-get.

Det finländska företaget och det fasta driftstället ska säkerställa om det yttersta moderföretaget är rapporteringsskyldigt i sin hemviststat. Om moderföretaget inte rapporterar i sin hemviststat, ska företaget som ligger i Finland utreda om det yttersta moderföretaget har utsett ett koncernföretag, dvs. ett s.k. ställföreträdande moderföretag att rapportera i dess ställe.

I Skatteförvaltningens avisningar och i anmälan om ställföreträdande moderföretag används termen ”utsedd utredningsskyldig”. Internationellt används för utsedd utredningsskyldig termen ”Surrogate Parent Entity”.

Land-för-land-rapporten ska lämnas in för räkenskapsperioder som har inletts 1.1.2016 eller senare. Räken-skapsperioden bestäms utifrån det yttersta moderföretagets koncernbokslut. Koncernens yttersta moderföretag eller en utsedd utredningsskyldig ska lämna in land-för land-rapporten inom 12 månader från räkenskapsperiodens slut till skattemyndigheten i sin hemviststat. Denna skattemyndighet lämnar automatiskt rapporten till Skatteförvaltningen i Finland.

Specialsituationer

Finländska koncernbolag och fasta driftställen som är belägna i Finland har enbart i specialsituationer skyldighet att lämna in land-för-land-rapporter för beskattningen till Skatteförvaltningen.

Finländska företag ska lämna in en rapport exempelvis i en situation där koncernens yttersta moderföretag är utländskt och något av de följande kriterierna uppfylls:

 • Skatteförvaltningen får inte någon land-för-land-rapport av skattemyndigheten i det utländska moderföretagets hemviststat på grund av att det inte finns något avtal om utbyte av upplysningar.
 • Det utländska moderföretaget är inte skyldigt att lämna in en land-för-land-rapport till skattemyn-digheten i sin hemviststat eftersom det inte finns någon lagstiftning om land-för-land-rapportering i hemviststaten.
 • Det utländska moderföretaget har utsett ett koncernföretag, dvs. en utsedd utredningsskyldig en-bart till en stat med vilken Finland inte har ett avtal om utbyte av upplysningar. I hemviststaten för den utsedda utredningsskyldige finns inte heller någon lagstiftning om land-för-land-rapportering. Skatteförvaltningen får med andra ord inte någon land-för-land-rapport av skattemyndigheten i det utsedda koncernföretagets hemviststat till följd av att det inte finns lagstiftning om rapporteringen och avtal om utbyte av upplysningar där

I exemplet ovan bildas det för det finländska aktiebolaget en skyldighet i andra hand att lämna in en land-för-land-rapport för beskattningen till Skatteförvaltningen. Du hittar närmare information om när rapporteringsskyldigheten i andra hand uppstår i den detaljerade anvisningen. I Skatteförvaltningens anmälningar används termen utredredningsskyldig i andra hand om specialsituationer som gäller rapporteringsskyldigheten.

Om situationen är oklar fråga först det utländska yttersta moderföretaget vilket koncernföretag som är rap-porteringsskyldigt. Du kan också kontakta Skatteförvaltningen via e-post: siirtohinnoittelu@vero.fi.

Ytterligare information:

Nyckelord: