Förfarandet för ömsesidig överenskommelse (MAP) vid internprissättningsärenden

Förfarandet för ömsesidig överenskommelse (Mutual Agreement Procedure, MAP) är ett förhandlingsförfarande för två eller flera behöriga skattemyndigheter i två eller flera skatteavtalsstater. Syftet med förfarandet är att försöka avgöra tolkningstvister och undanröja dubbelbeskattning. Förfarandet för ömsesidig överenskommelse grundar sig på artiklarna om ömsesidig överenskommelse i de skatteavtal som Finland ingått (artikel 25 i OECD:s modellskatteavtal).

För vilka situationer lämpar sig förfarandet?

Förfarandet för ömsesidig överenskommelse lämpar sig för situationer där parter i intressegemenskap vilka utför en transaktion önskar att dubbelbeskattning undanröjs. Dubbelbeskattning är en följd av att skattemyndigheten i en viss stat gjort en rättelse av internprissättningen avseende inkomsten för ett företag som finns i samma stat och samma inkomst beskattats redan tidigare i en annan stat.

Det kan till exempel handla om en situation där den svenska skattemyndigheten ansett att en del av det förvaltningsarvode som det svenska bolaget AB betalat till det finländska intressegemenskapsföretaget OY inte är marknadsmässigt och därför lagt till i inkomsten för företaget AB ett belopp som det anser är marknadsmässigt. Företaget AB och dess transaktionspart OY, som ingår i samma intressegemenskap, kan å sin sida anse att enbart en del av rättelsen av internprissättningen av den svenska skattemyndigheten är motiverad. Därför framför de en ansökan om undanröjande av dubbelbeskattning till de behöriga skattemyndigheterna i Sverige och i Finland. Utifrån sina förhandlingar och skatteavtalet mellan de nordiska länderna kan skattemyndigheterna i Sverige och i Finland anse att företagets ansökan är motiverad. Då minskar Finland den beskattningsbara inkomsten för företaget OY och Sverige minskar den inkomst som lagts till för företaget AB i samband med rättelsen av internprissättningen.

Innan en MAP-ansökan görs är det skäl för ett företag att diskutera med den behöriga skattemyndigheten om att lämpar sig förfarandet för ömsesidig överenskommelse för företagets internprissättningsfråga. Skatteförvaltningen ger råd och handledning i valet av förfarande.

Inlämnande av MAP-ansökan

Förfarandet för ömsesidig överenskommelse inleds då ett företag lämnar in en skriftlig ansökan till den behöriga myndigheten. Uppgifter som gäller internprissättningsärenden för den behöriga myndigheten har vid Skatteförvaltningen tilldelats enheten för internprissättning, som finns vid Koncernskattecentralen. Förfarandet för ömsesidig överenskommelse genomförs ofta på engelska.

Den utsatta tiden för att inleda förfarandet för ömsesidig överenskommelse varierar enligt skatteavtal. Om ett företag ansöker om undanröjande av internationell dubbelbeskattning utifrån EU:s skiljemannakonvention (90/436/EEG), ska det lämna in ansökan inom tre år från det att det för första gången fick information om den åtgärd som orsakar eller sannolikt orsakar dubbelbeskattning. Om ett företag ansöker om undanröjande av dubbelbeskattning utifrån ett annat skatteavtal än EU:s skiljemannakonvention, ska företaget granska den utsatta tiden för att lämna in ansökan från det berörda skatteavtalet.

Att ett nationellt förfarande för ändringssökande inletts avbryter inte tidsfristen för att starta förfarandet för ömsesidig överenskommelse. Företaget ska underrätta den behöriga myndigheten om den lämnat in eller lämnar in en begäran om omprövning eller ett överklagande i samma ärende som är föremål för en redan inlämnad MAP-ansökan. Utifrån en MAP-ansökan är det inte möjligt att förbjuda eller avbryta verkställandet av påförd skatt.

Behandling av MAP-ansökan

Innan de egentliga förhandlingarna kan den behöriga skattemyndigheten i en stat godkänna en rättelse av internprissättningen av en annan stat och göra en motsvarande följdjustering. Om det anses att den rättelse av internprissättningen som gäller inkomsten för ett företag som finns i den andra staten är marknadsmässig också i Finland, är det möjligt att undanröja den internationella dubbelbeskattningen genom att göra en följdjustering i Finland. Följdjusteringen gäller inkomsten för företaget inom samma koncern i Finland. 

Vid förfarandet för ömsesidig överenskommelse utgörs förhandlingsparterna av olika staters behöriga skattemyndigheter. Tilläggsutredningar kan begäras av ett företag under behandlingen av ansökan. De behöriga myndigheterna kan förhandla skriftligt, men ofta också muntligt.

Slutresultatet av förhandlingarna

Behöriga myndigheter i EU-stater ska komma överens om undanröjande av internationell dubbelbeskattning inom två år från det att ansökan lämnats in, om företaget ansökt om undanröjande av dubbelbeskattning utifrån EU:s skiljemannaförfarande (90/436/EEG). Om en överenskommelse inte nås, ska en rådgivande nämnd inrättas i ärendet. De behöriga myndigheterna fattar ett beslut efter att nämnden gett ett utlåtande.

Ett företag kan ansöka om undanröjande av internationell dubbelbeskattning också utifrån ett annat skatteavtal än skiljemannakonventionen. I så fall finns det ingen tidsfrist för förhandlingarna mellan de behöriga myndigheterna och dessa har ingen skyldighet att nå en överenskommelse.

MAP-ansökan kan återkallas under behandlingen

Under behandlingen av en MAP-ansökan kan en skattskyldig återkalla sin ansökan när som helst. Ansökan ska återkallas skriftligt. I så fall meddelar den behöriga myndigheten den skattskyldige att behandlingen avslutats . En skattskyldig kan återkalla sin ansökan till exempel om den behöriga myndigheten under behandlingen av ansökan meddelat att de behöriga myndigheterna bedömer tillämpningen av principen om marknadsmässiga villkor på ett sätt som avviker från ansökningen.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken