Finländska arbetstagare som sänds utomlands

När en finländsk arbetstagare skickas utomlands, ska arbetsgivaren utreda till vilken stat arbetstagaren ska betala skatt och om lönen är skattefri i Finland utifrån den s.k. sexmånadersregeln. Därtill ska arbetsgivaren utreda om arbetstagaren fortfarande omfattas av det finländska socialskyddet.

Om utlandstjänsten är kortare än sex månader

Korta utlandstjänster är i allmänhet tydliga fall i beskattningshänseende. Lönen beskattas i Finland om en arbetstagare från Finland är anställd av en finländsk arbetsgivare och arbetar utomlands i mindre än sex månader. Arbetsgivaren verkställer förskottsinnehållning på lönen till Finland enligt skattekortet, betalar socialskyddsavgifter och lämnar in en normal årsanmälan. Arbetsstaten har vanligen inte rätt att beskatta löneinkomsten. Om ett fast driftställe bildas för det finländska företaget i arbetsstaten, kan arbetsstaten däremot ta ut skatt på arbetstagarens lön även om vistelsen är kort.

Om arbetstagaren arbetar i ett annat nordiskt land, lönar det sig för arbetsgivaren att fylla i blanketten NT1 (Anmälan om att förskottsinnehållning verkställs i Finland då arbetet utförs i ett annat nordiskt land), som används i de nordiska länderna, och returnera den till Skatteförvaltningen. Med blanketten säkerställs att ett annat nordiskt land inte kräver förskott på skatten.

Fyll i och skriv ut blanketten NT1

Om utlandstjänsten är längre än sex månader

Sexmånadersregeln

Om ett finländskt företag skickar en arbetstagare från Finland till en annan stat för minst sex månader, är det möjligt att den s.k. sexmånadersregeln tillämpas på lönen. Om arbetsgivaren bedömer att regeln kommer att tillämpas, är det inte nödvändigt att verkställa förskottsinnehållning till Finland (med undantag för eventuell s.k. miniinnehållning, som beskrivs närmare nedan i punkten Social trygghet). Arbetsgivaren ansvarar för att regeln tillämpas på rätt sätt. Om förskottsinnehållning inte verkställs, ska företaget anmäla detta till Skatteförvaltningen på blanketten NT2 (Anmälan om att förskottsinnehållning inte verkställs i Finland – arbete utomlands ).

Fyll i och skriv ut blanketten NT2

När tillämpas sexmånadersregeln?

Utifrån sexmånadersregeln är en lön skattefri i Finland då följande förutsättningar uppfylls:

  1. Skatteavtalet hindrar inte arbetsstaten från att beskatta lönen (eller skatteavtal saknas).
  2. Det handlar om utlandsarbete som pågår oavbrutet i minst sex månader.
  3. Arbetstagaren vistas inte mer än i snitt sex dagar per månad i Finland.

Social trygghet

Det finns skäl för företag som skickar en arbetstagare utomlands att vara i kontakt med Pensionsskyddscentralen eller FPA innan arbetet börjar. Pensionsskyddscentralen och FPA reder ut om arbetstagaren omfattas av det finländska socialskyddet under utlandstjänsten. Om socialskyddet fortfarande gäller, ska företaget fortsättningsvis betala socialskyddsavgifter för arbetstagare till Finland.

Om sexmånadersregeln tillämpas, ska socialskyddsavgifter för arbetsgivare betalas från försäkringslönen. En s.k. miniinnehållning ska verkställas på försäkringslönen för den försäkrades sjukförsäkringspremie (2,1 % år 2015).

Beskattning av arbetsstaten

Det lönar sig för företaget att vara i kontakt också med skattemyndigheterna i arbetsstaten särskilt då det handlar om byggverksamhet eller långvarigt arbete.

Vanligen har inte finländska företag arbetsgivarskyldigheter anknutna till beskattningen i arbetsstaten. Det lönar sig dock alltid att försäkra sig om detta av myndigheterna i arbetsstaten. Om ett fast driftställe bildas för ett företag i arbetsstaten, medför detta ofta vanligen normala arbetsgivar- och skattskyldigheter i arbetsstaten. Det lönar sig att reda ut och uppfylla skyldigheterna i tid. Försummelser kan leda till extra kostnader för företaget.