Dubbelbeskattning av utlandsinkomster för företag undanröjs i Finland

Finländska företag ska betala skatt till Finland för inkomster såväl från Finland som från utlandet. En inkomst från utlandet ska ofta även beskattas i den stat där inkomsten uppkommit. Om skatt betalas på samma inkomst såväl till Finland som till utlandet, uppkommer dubbelbeskattning. Dubbelbeskattningen undanröjs i Finland.

Dubbelbeskattningen kan undanröjas på två sätt: med avräkningsmetoden eller med undantagandemetoden. Vanligen används avräkningsmetoden. Undantagandemetoden används endast om skatteavtalet mellan Finland och den andra staten förutsätter detta.

Avräkningsmetoden

När avräkningsmetoden används beskattar Finland utlandsinkomsten, men gör avdrag för, dvs. avräknar, den skatt som betalats utomlands från den finländska skatten.

Exempel: Utlandsinkomsten är 5 000 euro och den utländska skatten är 1 000 euro. Den finländska skatten på denna inkomst är 1 300 euro. Den utländska skatten avräknas från den finländska skatten (1 300 € – 1 000 €). Det återstående belopp som ska betalas till Finland är 300 euro.

Högst det belopp som hade betalats för samma inkomst i Finland kan dock avräknas från den finländska skatten. Detta är alltså maximibeloppet på avräkningen. En utländsk skatt kan överskrida maximibeloppet på avräkningen t.ex. om

  • skattesatsen utomlands är högre än i Finland,
  • den skattskyldige har mindre skattskyldiga inkomster i Finland än i utlandet,
  • inkomsten från förvärvskällan är förlustbringande i Finland.

Exempel: Utlandsinkomsten är 5 000 euro och den utländska skatten är 1 500 euro år 2010. Den finländska skatten på denna inkomst är 1 300 euro. Den utländska skatten överstiger den finländska skatten och följaktligen avräknas endast 1 300 euro i Finland. De 200 euro som inte avräknats kan avräknas under följande fem år från skatt som hör till samma förvärvskälla eller inkomstslag och som påförs för inkomster från en annan stat. Oanvända avräkningar används i tidsordning.

Undantagandemetoden

Vid tillämpning av undantagandemetoden betalas inte skatt på inkomst från utlandet till Finland, men inkomsten höjer den skatt som ska betalas för andra inkomster. (undantagandemetod med progressionsförbehåll). I Finland påverkar inkomsten dock inte beskattningen av de inkomster som omfattas av relativ, inte progressiv, beskattning. Med relativa skatter avses inkomstskatter som betalats av samfund och skatt på kapitalinkomster. Vid tillämpning av undantagandemetoden är de kostnader som hänför sig till inkomsten avdragsgilla upp till beloppet på utlandsinkomsterna.

Yrkande på undanröjande av dubbelbeskattning

Ett yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning ska framföras i skattedeklarationen. Inkomsttagaren ska deklarera utlandsinkomster, utländska skatter, inkomstslag (lön, dividend o.d.) samt den stat där inkomsten uppkommit på en skatteblankett. Företag kan framföra yrkandet med blanketten 70 (samfund) eller 70A (sammanslutningar eller rörelseidkare eller yrkesutövare).

Kravet på undanröjande av dubbelbeskattningen kan också framföras efter att beskattningen verkställts.

Det är möjligt att hindra dubbelbeskattning redan vid förskottsuppbörden. Om en skattskyldig bevisar att han eller hon måste betala skatt utomlands, kan skattebyrån minska den förskottskatt som påförts för samma inkomst i Finland. Utlandsinkomsten och -skatten ska dock meddelas i skattedeklarationen.