Beskattning av dividender på förvaltarregistrerade aktier

Källskattelagen tillämpas endast på begränsat skattskyldiga

Den dividendutbetalare som emitterat aktierna ska vid utbetalningen av dividenden utreda om dividendtagaren är allmänt eller begränsat skattskyldig i Finland. Källskattelagen tillämpas endast på dividender till begränsat skattskyldiga. Det har ingen betydelse om det är fråga om ett direkt innehav av aktier eller ett förvaltarregistrerat innehav.

Beloppet av källskatt

På dividender till begränsat skattskyldiga ska enligt huvudregeln tas ut källskatt enligt 30 %. Dividendutbetalaren ska noggrant kontrollera att källskattelagen tillämpas på dividendtagaren och att förutsättningarna för att tillämpa ett skatteavtal uppfylls. Förutsättningarna för tillämpningen av skatteavtalet ska vid behov kunna visas för Skatteförvaltningen.

Identifiering av dividendtagare

Dividendutbetalaren ska

  • undersöka och identifiera uppgifterna om dividendtagaren
  • kontrollera att skatteavtalets bestämmelser om dividender tillämpas på dividendtagaren
  • kontrollera att dividendtagaren är en verklig innehavare av dividendförmån (beneficial owner) som avses i skatteavtalet.

Således är endast en identifiering enligt lagstiftningen om penningtvätt, FATCA eller CRS inte tillräcklig. En så kallad självdeklaration (Investor Self-Declaration) enligt internationell rekommendation ger inte heller betalaren förtroendeskydd vid fel.

Förutsättningar för beviljande av förmåner enligt skatteavtal

Innan dividenden utbetalas ska dividendtagaren lämna dividendutbetalaren en redogörelse för sin hemort och för andra förutsättningar för tillämpning av ett skatteavtal.

Som en redogörelse för hemorten betraktas

  • ett källskattekort från Skatteförvaltningen
  • ett hemvistintyg från dividendtagarens skatterättsliga hemviststat. 

Dividendutbetalaren får inte bevilja förmåner enligt ett skatteavtal vid betalningstidpunkten om denne inte är säker på att förutsättningarna uppfylls. Förutsättningarna för att tillämpa ett skatteavtal måste kontrolleras även när undantagsförfarandet enligt 10 b § i källskattelagen tillämpas vid betalningen av dividender till förvaltarregistrerade aktieägare.

Om fallet lämnar rum för tolkning eller är oklart ska betalaren ta ut källskatt enligt 30 %. Dividendtagaren kan ansöka om återbäring av källskatten hos Skatteförvaltningen.

Anmälan av uppgifter om dividendtagaren

Dividendutbetalaren ska lämna en årsanmälan om utbetalda dividender. I årsanmälan ska dividendutbetalaren lämna individualiseringsuppgifter om dividendtagaren ifall dividendtagaren vid betalningstidpunkten har beviljats förmåner enligt ett skatteavtal.

Dividendutbetalaren kan även tillämpa undantagsregeln (10 b § i källskattelagen) om förutsättningarna för detta uppfylls. I det fallet räcker det att betalaren lämnar uppgifter om egendomsförvaltaren och dividendtagarens hemviststat i årsanmälan.

En egendomsförvaltare som är införd i Skatteförvaltningens register över utländska egendomsförvaltare ska förbinda sig att på Skatteförvaltningens begäran lämna individualiseringsuppgifter om dividendtagaren och ett hemvistintyg om denne. Dividendutbetalaren ansvarar också i detta fall för att uppgifter om dividendtagaren lämnas. Dividendutbetalaren ska även kontrollera att egendomsförvaltarna kan lämna dessa uppgifter. Uppgifterna ska lämnas till Skatteförvaltningen utan obefogat dröjsmål. Fyra veckor kan i allmänhet anses som en skälig tid för att lämna uppgifter som motsvarar årsanmälan.

Ansvar för försummelser

Om källskatt har deklarerats eller betalats till ett för litet belopp, påför Skatteförvaltningen skatten eller rättar beslutet till den skattskyldiges nackdel. 

Dividendutbetalaren får anlita finländska eller utländska underleverantörer för identifiering av dividendtagaren och vid skötseln av andra förpliktelser som hänför sig till beskattningen. Anlitande av underleverantörer inverkar inte på betalarens skatteansvar. Dividendutbetalaren ska kontrollera att underleverantörerna känner till kraven för noggrann kontroll av dividendtagaren och förutsättningarna för beviljandet av skatteavtalsförmåner.

Om dividendtagaren är okänd

Till följd av att EU:s förordning om värdepapperscentraler trädde i kraft kan mottagare av dividender som betalas på basis av förvaltarregistrerade aktier vara allmänt skattskyldiga i Finland. Förskottsinnehållning ska verkställas på dividenden då utbetalaren vet eller borde veta att dividendtagaren är finländsk eller att källskattelagen av någon annan orsak inte tillämpas.