Brexit utan avtal – kommissionens tolkningsrekommendationer

Kommissionen har publicerat tolkningsrekommendationer på sin webbplats inför en situation där Storbritannien träder ut ur EU utan ett utträdesavtal. På den här sidan har vi samlat sammandrag av kommissionens anvisningar om moms. 

Moms – tolkningsrekommendationer

EU:s rådgivande mervärdesskattekommitté, som grundats för att trygga samarbetet mellan EU-medlemsstaterna och Europeiska kommissionen, diskuterar tillämpningen av mervärdesskattedirektivets bestämmelser och ger rekommendationer avseende tolkningen av bestämmelserna. Mervärdesskattekommittén har publicerat fyra tolkningsrekommendationer som behandlar ett eventuellt avtalslöst brittiskt utträde ur EU. 

Mervärdesskattekommitténs rapport, som publicerats på engelska, kan läsas i sin helhet på kommissionens webbplats: Guidelines resulting from meetings of the VAT Committee (pdf)

1. Leveranser från Storbritannien till en annan EU-medlemsstat vilka inte har slutförts vid tidpunkten för utträdet

Den första tolkningsrekommendationen gäller varuhandel inom EU och situationer där varor har sålts som gemenskapsintern försäljning från Storbritannien till en annan EU-medlemsstat före Storbritanniens EU-utträde.  Transporten av varorna inleds före Storbritanniens EU-utträde, men varorna anländer till den andra EU-medlemsstaten efter utträdet.

För att undvika dubbelbeskattning. d.v.s. beskattning av leveransen både som gemenskapsinternt förvärv och som import, har mervärdesskattekommittén nästan enhälligt godkänt följande tolkningsrekommendation: Om importen av en vid utträdestidpunkten icke-slutförd  leverans med stöd av artikel 30 i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG sker i den medlemsstat dit varan efter det brittiska utträdet levereras, beskattas leveransen inte som ett gemenskapsinternt förvärv.

Exempel: Ett företag som är infört i registret över momsskyldiga i Finland köper en vara av en brittisk handelspartner före Storbritanniens EU-utträde och får en faktura av denne för gemenskapsintern handel. Varutransporten börjar i Storbritannien före EU-utträdet och varan anländer till Finland efter Storbritanniens EU-utträde. Det finländska företaget tullklarerar varan. Företaget lämnar de uppgifter som gäller momsen på importen av varan till Skatteförvaltningen med en momsdeklaration.  Leveransen behandlas inte som ett gemenskapsinternt förvärv i Finland.

Mer information om deklaration och betalning av importmoms finns i anvisningen Mervärdesskatteförfarandet vid import fr.o.m. 1.1.2018.

2. Återimport av varor efter det brittiska EU-utträdet

Mervärdesskattekommittén har nästan enhälligt godkänt att artikel 143.1.e i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG även ska omfatta situationer där varor har transporterats eller sänts från en EU-medlemsstat till Storbritannien före det brittiska EU-utträdet och återimporteras efter utträdet.

Enligt artikel 143.1.e i mervärdesskattedirektivet ska en medlemsstat undanta från skatteplikt sådan återimport av varor, i samma skick som det i vilket de exporterades, som görs av den person som exporterat dem, när varorna åtnjuter tullbefrielse.

Exempel: Ett företag som är infört i registret över momsskyldiga i Finland exporterar en vara från Finland till Storbritannien för en mässa före Storbritanniens EU-utträde. Företaget återimporterar varan i samma skick efter utträdet.  Företaget måste lämna en importtulldeklaration till Tullen, varan ska m.a.o. tullklareras. På tulldeklarationen hänvisar företaget till att återimporterade varor är tullfria. Ytterligare information finns i Tullens anvisning Skattefri import inom mervärdesbeskattning. Om Tullen beslutar att återimporten av varorna är tullfri, är importen momsfri. Då ska företaget lämna uppgifterna om den momsfria importen på den momsdeklaration som ska lämnas till Skatteförvaltningen. Skattegrunden för momsen vid import ska anges under ”Import av varor från områden utanför EU”. Under ”Moms på import av varor från områden utanför EU” deklareras 0,00 euro.

3.  Personlig egendom som importeras efter utträdet

Den tredje tolkningsrekommendationen som mervärdesskattekommittén nästan enhälligt godkänt gäller momsbeskattningen av personlig egendom importerad av fysiska personer som ändrar sin vanliga vistelseort från Storbritannien efter EU-utträdet.

Tullen besvarar privatpersoners frågor om momsbeskattningen av flyttgods.

4. Återbetalning av moms till utlänningar

Den fjärde tolkningsrekommendationen gäller återbetalning av moms på inköp som gjorts före utträdet till näringsidkare som etablerat sig både inom EU och i Storbritannien.

Förfarandet för återbetalning av moms mellan EU-medlemsstaterna föreskrivs i rådets direktiv 2008/9/EG.  Enligt artikel 7 ska återbetalningsansökan göras elektroniskt. Eftersom direktivet inte tillämpas på Storbritannien efter utträdet, är det elektroniska förfarandet inte längre möjligt efter utträdet.

Det elektroniska informationsutbyte som föreskrivs i rådets förordning (EU) nr 904/2010 om administrativt samarbete mellan EU-länderna upphör mellan skatteförvaltningarna i Storbritannien och EU-medlemsstaterna. Därför ska en återbetalande medlemsstat hänvisa alla uppgiftsbegäranden som gäller återbetalningsansökningar direkt till den sökande.

Om ingen ansökan om återbetalning har gjorts eller om etableringsmedlemsstaten inte har förmedlat ansökan till det återbetalande landet före utträdet, ska den sökande lämna sin ansökan direkt till det återbetalande landet. På återbetalningsförfarandet tillämpas då inom EU rådets direktiv 86/560/EEG om återbetalning av mervärdeskatt till näringsidkare som inte är etablerade i gemenskapens territorium.

I rådets direktiv 86/560/EEG föreskrivs det om medlemsstaternas rätt att kräva ömsesidighet av tredjeländer, utse skatterepresentanter och sätta ytterligare villkor. Dessa är inte möjliga om momsen har betalats före utträdet. Medlemsstaterna kan dock på basis av artikel 273 i rådets direktiv 2006/112/EC kräva intyg av den sökande på att hen är skattskyldig samt verifikat i original eller som kopior.

Även om inte heller direktiv 2006/112/EU tillämpas på Storbritannien efter utträdet, konstaterar mervärdesskattekommittén nästan enhälligt att om momsen har betalats före utträdet ska den skattskyldiges rättigheter och motsvarande skyldigheter som härletts ur direktivet fortfarande gälla. Beträffande återbetalning av moms utgör dessa rättigheter och skyldigheter rätten till återbetalning av moms, tidsfristen för att lämna en ansökan om återbetalning, de uppgifter som anges i ansökan om återbetalning, tidsfristerna för att lämna en utredningsbegäran i anknytning till behandlingen av ansökan om återbetalning och för att meddela beslutet, att lämna tilläggsutredningar, tidsfristen för betalning av återbetalningen samt rätten till återbetalningsränta om betalningen dröjer. Mervärdesskattekommittén konstaterar även nästan enhälligt att en ansökan om återbetalning anses gälla den senare delen av kalenderåret om momsen har betalats 2019 men före utträdet.  Då får det belopp som återbetalas inte understiga 50 euro.