Så här påverkar brexit beskattningen

Från och med att Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (nedan Storbritannien) lämnade Europeiska unionen den 31 januari 2020 inleddes en övergångsperiod som pågår till utgången av 2020.

Under övergångsperioden fortsätter man enligt de nuvarande bestämmelserna som om Storbritannien ännu var medlem i EU. EU och Storbritannien förhandlar om den framtida relationen under 2020. På grund av den snäva tidtabellen för förhandlingarna kan det hända att vissa sektorer går in i ett avtalslöst läge vid ingången av 2021. Framför allt företag bör förbereda sig på detta.

Mer information om utträdesavtalet, övergångsperioden och den framtida relationen finns på statsrådets kanslis webbplats.

Utträdesavtal och övergångsperiod

Utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien trädde i kraft den 1 februari 2020. Genom utträdesavtalet avvecklas allt samarbete som baserar sig på Storbritanniens medlemskap i EU på ett organiserat sätt. Avtalet innehåller inga bestämmelser om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

I utträdesavtalet bestäms om övergångsperioden som pågår till utgången av 2020. Under övergångsperioden fortsätter EU:s och Storbritanniens relation enligt de nuvarande bestämmelserna så som Storbritannien ännu var medlem i EU. Det enda betydande undantaget är att Storbritannien inte längre under övergångsperioden deltar i EU:s beslutsfattande, och inte heller i EU-organens verksamhet.

Konsekvenser för medborgarna

Genom utträdesavtalet säkerställs att EU-medborgare bosatta i Storbritannien och brittiska medborgare bosatta i EU-länder har uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet under hela sitt liv, om de har bosatt sig i Storbritannien/EU-landet före 2021. Deras ställning och rättigheter tryggas sådana som de är enligt den centrala EU-lagstiftningen vid utgången av 2020. Om medborgare flyttar först efter år 2020 gäller den fria rörligheten inte längre dem och rättigheterna begränsas.

Storbritanniens utträde ur EU påverkar inte under övergångsperioden privatpersoners inkomstbeskattning. Även den fria rörligheten för varor mellan Storbritannien och EU fortsätter under övergångsperioden.

Konsekvenser för företag

Storbritannien blir en stat utanför EU, men den fria rörligheten för varor mellan Storbritannien och EU fortsätter under övergångsperioden. Under övergångsperioden tillämpas nuvarande bestämmelser och anvisningar om moms- och punktbeskattningen i handeln inom EU.

Det brittiska EU-utträdet har inga direkta konsekvenser för företagens inkomstbeskattning.

Mer information om innehållet i utträdesavtalet (Statsrådets kansli)

Den framtida relationen mellan EU och Storbritannien

EU och Storbritannien förhandlar om den framtida relationen under 2020. EU och Storbritannien har som syfte att avtala om bland annat arrangemangen för samarbetet. Målet är att den framtida relationen kan tillämpas när övergångsperioden går ut vid inledningen av 2021. Närmare information om den framtida relationen ges senare i takt med att förhandlingarna framskrider.

Det brittiska utträdet ur EU medför förändringar bland annat i momsbeskattningen och punktbeskattningen av den gränsöverskridande handeln efter övergångsperioden. Ta del av de förfaranden och bestämmelser som gäller handeln med länder utanför EU:

Läs mer

Ytterligare information för brexit på kommissionens webbsidor:

Information på Europeiska rådets webbsidor:

Information på andra myndigheters webbsidor:

Kundbetjäning

Servicenumren betjänar dig mån–fre kl. 9–16.15

Servicenummer