Så här påverkar brexit beskattningen

Storbritannien lämnade EU i slutet av januari 2020. I början av februari inleddes övergångsperioden som fortsätter till utgången av 2020.

Under övergångsperioden fortsätter man enligt de nuvarande bestämmelserna som om Storbritannien ännu var medlem i EU. EU och Storbritannien förhandlar om den framtida relationen under 2020. På grund av den snäva tidtabellen för förhandlingarna kan det hända att vissa sektorer går in i ett avtalslöst läge vid ingången av 2021. Framför allt företag bör förbereda sig på detta.

Mer information om utträdesavtalet, övergångsperioden och den framtida relationen finns på statsrådets kanslis webbplats.

Utträdesavtal och övergångsperiod

Utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien trädde i kraft den 1 februari 2020. Genom utträdesavtalet avvecklas allt samarbete som baserar sig på Storbritanniens medlemskap i EU på ett organiserat sätt. Avtalet innehåller inga bestämmelser om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

I utträdesavtalet bestäms om den övergångsperiod som pågår till utgången av 2020. Under övergångsperioden fortsätter EU:s och Storbritanniens relation enligt de nuvarande bestämmelserna så som Storbritannien ännu var medlem i EU. Det enda betydande undantaget är att Storbritannien under övergångsperioden inte längre deltar i EU:s beslutsfattande, och inte heller i EU-organens verksamhet.

Konsekvenser för medborgarna

Genom utträdesavtalet säkerställs att EU-medborgare bosatta i Storbritannien och brittiska medborgare bosatta i EU-länder har uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet under hela sitt liv, om de har bosatt sig i Storbritannien eller EU-landet före 2021. Deras ställning och rättigheter tryggas sådana som de är enligt den centrala EU-lagstiftningen vid utgången av 2020. Om medborgare flyttar först efter år 2020 gäller den fria rörligheten inte längre dem och rättigheterna begränsas.

Storbritanniens utträde ur EU påverkar inte under övergångsperioden privatpersoners inkomstbeskattning. Även den fria rörligheten för varor mellan Storbritannien och EU fortsätter under övergångsperioden.

Konsekvenser för företag

Den fria rörligheten för varor mellan Storbritannien och EU fortsätter under övergångsperioden. Under övergångsperioden tillämpas nuvarande bestämmelser och anvisningar om moms- och punktbeskattningen i handeln inom EU.

I utträdesavtalet ingår ett protokoll som gäller Irland och Nordirland. Enligt protokollet ska Nordirland fortsätta tillämpa de EU-regler som gäller moms och punktskatt på varor från och med 1.1.2021. Detta innebär exempelvis att de momsbestämmelser för EU-varuhandel som gäller gemenskapsintern försäljning och gemenskapsinterna förvärv tillämpas på varuhandel mellan Nordirland och EU-medlemsstaterna.

Nordirland kommer att omfattas av uppskovsförfarandet i punktbeskattningen. På detta sätt rör sig varor under uppskovsförfarandet mellan Nordirland och andra EU-länder så att de övervakas av EMCS-systemet.

I momsbeskattningen av tjänster behandlas Nordirland däremot som en stat utanför EU eftersom försäljning av tjänster inte inkluderas i utträdesavtalets protokoll.
Protokollet är i kraft till och med 31.12.2024. Därefter förutsätter en fortsatt tillämpning av protokollet att Nordirlands lagstiftande församling ger samtycket till det.

Storbritanniens utträde ur EU har inga direkta konsekvenser för företagens inkomstbeskattning.

Mer information om innehållet i utträdesavtalet (Statsrådets kansli)

Efter övergångsperioden från och med 1.1.2021 ska alla varor som rör sig mellan Storbritannien och EU tullklareras. Om ett företag för in varor från Storbritannien till Finland 1.1.2021 eller därefter är det fråga om import.

Det påverkar också importen om importören är momsskyldig:

Om företaget säljer varor från Finland till Storbritannien 1.1.2021 eller därefter, behandlas försäljningen som momsfri exportförsäljning. Det är alltså inte längre fråga om gemenskapsintern försäljning. 

Obs: Om du importerar varor från Storbritannien till Finland eller exporterar varor till Storbritannien ska du försäkra dig om att ditt företag från och med 1.1.2021 har det företagsnummer (EORI-nummer) som behövs för tullärenden. Du kan ansöka om EORI-nummer hos Tullen (tulli.fi/sv).

Halvfärdiga leveranser där transporten har börjat före utgången av övergångsperioden

Om avsändningen eller transporten av varan mellan Storbritannien och en EU-medlemsstat börjar före utgången av övergångsperioden tillämpas momsbestämmelserna för gemenskapsintern försäljning och gemenskapsinternt förvärv, även om avsändningen eller transporten avslutas först efter utgången av övergångsperioden.

När varor förs in som gemenskapsintern försäljning eller gemenskapsinternt förvärv från Storbritannien till Finland efter övergångsperioden ska varorna visas upp för Tullen. Tullen kan av importören kräva bevis på att avsändningen eller transporten av varorna började före utgången av övergångsperioden.

Att förbereda sig för tiden efter övergångsperioden – kommissionens meddelanden som gäller momsen:

Tjänsteförsäljning mellan Finland och Storbritannien behandlas inte längre som gemenskapsintern tjänsteförsäljning eller gemenskapsinternt inköp av tjänster efter utgången av övergångsperioden.

Observera att försäljning eller inköp av tjänster i Storbritannien inte längre efter övergångsperioden anges i momsdeklarationen i punkterna "Försäljningar av tjänster till andra EU-länder" och "Inköp av tjänster från andra EU-länder". Ange försäljningen av tjänster till länder eller områden utanför EU i momsdeklarationen i punkten ”Omsättning enligt 0-skattesats”. Ingen sammandragsdeklaration för moms lämnas för försäljningen.

Tjänsteförsäljning till Storbritannien är efter övergångsperioden försäljning till ett land utanför EU, det vill säga till ett så kallat tredjeland. Försäljningen beskattas enligt bestämmelserna om försäljningsland i mervärdesskattelagen. Om tjänsten enligt bestämmelserna om försäljningsland har sålts i Storbritannien, det vill säga utanför EU, ska momsbeskattningen utredas i Storbritannien.

Läs mer:

Man kan inte längre från och med 1.1.2021 kontrollera om VAT-numren (som börjar med GB) för brittiska handelspartner är giltiga. Du kan kontrollera VAT-nummer till och med 31.12.2020

Företaget ska vid behov kunna bevisa utgående från bokföringen att det har haft rätt till momsfri gemenskapsintern försäljning till Storbritannien eller att företaget har gjort det gemenskapsinterna förvärvet i Storbritannien före utgången av övergångsperioden. Detta gäller också alla andra överlåtelser som företaget har gjort till eller från Storbritannien före utgången av övergångsperioden.

Ansökan av momsåterbäringar från Storbritannien och Nordirland

Du kan ansöka om momsåterbäring i MinSkatt för de inköpens del som har gjorts i Storbritannien senast 31.12.2020. Observera att man ska ansöka om återbäring senast 31.3.2021.

Återbäringsansökan kan inte göras elektroniskt när inköpet har gjorts 1.1.2021 eller senare. Ta i dessa fall kontakt med skattemyndigheten i Storbritannien (Gov.uk) för att få anvisningar om återbäringen av moms.

Du kan ansöka om momsåterbäring i MinSkatt för inköp gjorda i Nordirland när inköpen gäller varor. Övergångsperioden som gäller Nordirland utgår 31.12.2024.

Att ansöka om momsåterbäring i Finland

Brittiska företag kan ansöka om momsåterbäring om företaget under övergångsperioden anskaffar varor och tjänster från Finland och om företaget inte är momsskyldigt i Finland för den försäljning som det idkar. Ansökan ska göras senast 31.3.2021.

Brittiska företag kan ansöka om momsåterbäring för inköp gjorda efter övergångsperioden med blankett 9550r.

Nordirländska företag kan ansöka om momsåterbäring från Finland elektroniskt för inköp gjorda 1.1.2021 och senare när inköpet gäller varor. Övergångsperioden som gäller Nordirland utgår 31.12.2024.

Mer information:

Storbritannien som konsumtionsmedlemsstat

Försäljning till Storbritannien kan fortfarande deklareras i den särskilda ordningen för moms för skatteperioder som löper ut 2020. Om du deklarerar och betalar moms senast på den utsatta dagen, hinner Skatteförvaltningen förmedla uppgifterna till Storbritannien i tid.

  • Är du en näringsidkare som är registrerad i Finland ska du lämna in skattedeklarationen för skatteperioden Q4/2020 och betala moms senast på den utsatta dagen 20.1.2021. 
  • De första deklarationerna för skatteperioden Q4/2020 och tidigare skatteperioder kan dock fortfarande lämnas in och skatterna betalas i den särskilda ordningen fram till 31.1.2021. Efter detta ska moms deklareras och betalas direkt till Storbritannien. Detaljerade anvisningar ges av skattemyndigheten i Storbritannien.

Om skattedeklarationer som du lämnat in har innehållit fel kan du korrigera deklarationer för skatteperioden Q4/2020 eller tidigare skatteperioder och betala de korrigerade skatterna i den särskilda ordningen fram till 31.12.2021. Korrigeringar kan göras senast tre år efter skatteperiodens slutdatum.

Korrigeringar kan göras i den särskilda ordningen endast om skatteperiodens första deklaration har lämnats in senast 31.1.2021. Observera att från och med 1.1.2022 ska korrigeringar göras och skatter betalas direkt till Storbritannien.

Exempel 1: Den 20.1.2018 deklarerades försäljning till Storbritannien för skatteperioden Q4/2017. Försäljaren kan korrigera deklarationen och betala de korrigerade skatterna i den särskilda ordningen senast tre år efter förfallodagen, dvs. 20.1.2021.

Exempel 2: En försäljare lämnade 20.1.2021 in en skattedeklaration över försäljning till Storbritannien för skatteperioden Q4/2020. Försäljaren upptäcker ett fel i deklarationen i april 2021. Försäljaren måste korrigera deklarationen och betala de korrigerade skatterna i den särskilda ordningen senast 31.12.2021.

Exempel 3: En försäljare lämnade 20.1.2021 in en skattedeklaration över försäljning till Storbritannien för skatteperioden Q4/2020. Försäljaren upptäcker ett fel i deklarationen i maj 2022. Försäljaren måste korrigera deklarationen och betala de korrigerade skatterna direkt till Storbritannien.

Exempel 4: En försäljare har inte lämnat in en skattedeklaration över försäljning till Storbritannien för skatteperioden Q4/2020 i tid. Försäljaren upptäcker detta 1.2.2021. Försäljaren ska lämna in en deklaration och betala skatterna direkt till Storbritannien.

Storbritannien som registreringsmedlemsstat

Om en näringsidkare tidigare varit registrerad i den särskilda ordningen i Storbritannien, till exempel för försäljning av elektroniska tjänster till konsumenter, ska denne registrera sig som momsskyldig direkt i de konsumtionsmedlemsstater där försäljningen bedrivs. Alternativt kan näringsidkaren registrera sig som användare av den särskilda ordningen i vissa EU-medlemsstater (s.k. registreringsmedlemsstater), om näringsidkaren vill deklarera och betala moms i den särskilda ordningen.

En näringsidkare som är registrerad i den särskilda ordningen i Storbritannien ska lämna in en skattedeklaration för skatteperioden Q4/2020 eller en tidigare skatteperiod och betala skatterna i den särskilda ordningen senast 20.1.2021. Detaljerade anvisningar ges av skattemyndigheten i Storbritannien.

Då det inte längre är möjligt att lämna in skattedeklarationer till Storbritannien i den särskilda ordningen för moms eller betala skatter i den särskilda ordningen, ska deklarationer över försäljning lämnas in direkt till Finland på Skatteförvaltningens blankett 9568r (Särskild ordning för moms, begäran om omprövning). Även skatterna ska betalas direkt till Finland. Du kan begära betalningsuppgifter via Skatteförvaltningens servicenummer.

Om en deklaration för skatteperioden Q4/2020 eller tidigare skatteperioder måste korrigeras, kan näringsidkaren korrigera uppgifterna i den särskilda ordningen fram till 31.12.2021. Observera att korrigeringen ska göras senast inom tre år efter skatteperiodens slutdatum. Efter att det inte längre går att göra korrigeringar i den särskilda ordningen ska de anmälas direkt till Finland med blankett 9568r.

Exempel 1: Den 20.1.2018 deklarerades försäljning till Finland för skatteperioden Q4/2017. Försäljaren kan korrigera deklarationen och betala de korrigerade skatterna i den särskilda ordningen senast tre år efter förfallodagen, dvs. 20.1.2021.

Exempel 2: En försäljare lämnade 20.1.2021 in en skattedeklaration över försäljning till Finland för skatteperioden Q4/2020. Försäljaren upptäcker ett fel i deklarationen i april 2021. Försäljaren måste korrigera deklarationen och betala skatterna i den särskilda ordningen senast 31.12.2021.

Exempel 3: En försäljare lämnade 20.1.2021 in en skattedeklaration över försäljning till Finland för skatteperioden Q4/2020. Försäljaren upptäcker ett fel i deklarationen i maj 2022. Försäljaren ska anmäla korrigeringarna direkt till Finland med blankett 9568r så snart som möjligt, dock före utgången av 2024. Även skatterna ska betalas till Finland.

Läs mer

Eftersom Storbritannien efter EU-utträdet inte agerar på EU:s inre marknad omfattas Storbritannien inte längre av uppskovsförfarandet.

Om företaget har punktskattepliktiga EMCS-överflyttningar från Storbritannien till Finland ändras förfarandet.

Om företaget har tillstånd att verka som godkänd upplagshavare anges produkterna som förs in i Storbritannien i fortsättningen som export i EMCS-systemet. Efter detta ska alla tulldeklarationer som gäller export göras enligt Tullens anvisningar.

I samband med förtullningen kan företaget vidarebefordra produkterna inom uppskovsförfarandet men ett tillstånd att verka som registrerad avsändare behövs för detta. Skatteförvaltningen beviljar tillståndet. Företaget kan själv ansöka om tillstånd och därefter verka som registrerad avsändare. Produkterna kan också vidarebefordras av ett annat företag som har tillstånd att verka som registrerad avsändare. Mottagaren ska däremot ha tillstånd att verka som godkänd upplagshavare eller som registrerad mottagare.

Mer information om

Tjänsten SEED on Europa

I tjänsten SEED on Europa kan man kontrollera om ett punktskattetillstånd är i kraft och tillståndets produktuppgifter. Uppgifter om brittiska handelspartner kan du kontrollera fram till utgången av övergångsperioden.

 

Effekterna på inkomstbeskattningen efter övergångsperioden beror på vad EU och Storbritannien beslutar om den kommande relationen. Skatteavtalet om inkomstbeskattningen mellan Finland och Storbritannien tillämpas i varje fall på samma sätt som tidigare.


 

Storbritanniens utträde ur EU påverkar inte bilbeskattningen av fordon som importeras från Storbritannien till Finland.

Mer information om bilbeskattning:

Om du importerar ett fordon från Storbritannien till Finland, läs mer på denna sida under Ändringar i beskattningen och deklarationen vid varuhandel.

Observera även att från och med 1.1.2021 ska fordon som importeras från Storbritannien till Finland tullklareras.

Mer information om tullklarering (tulli.fi):

Vanliga frågor

Fråga 1: Företaget är momsskyldigt i Finland. Det köper en vara av en brittisk handelspartner och får en faktura av gemenskapsintern handel av denne. Fakturan är daterad före utgången av övergångsperioden. Varutransporten börjar i Storbritannien under övergångsperioden men varan anländer till Finland först efter utgången av övergångsperioden. Är det fråga om import?

Svar: Nej. Om transporten av varan från Storbritannien börjat före utgången av övergångsperioden behandlas leveransen som gemenskapsinternt förvärv i Finland.

Fråga 2: Ett finskt företag säljer en vara från Finland till ett företag i Storbritannien före utgången av övergångsperioden. Varan levereras med flygfrakt till Storbritannien efter utgången av övergångsperioden. Är det fråga om gemenskapsintern försäljning av vara?

Svar: Nej, inte om transporten av varan börjat först efter övergångsperioden.

Fråga 3: En finländsk privatperson köper en bil av en bilaffär i Storbritannien i avsikt att använda bilen i Finland. Bilen är ett nytt transportmedel enligt mervärdesskattelagen. Säljaren överlåter bilen till köparen före utgången av övergångsperioden. Bilen förs in i Finland efter övergångsperioden. Är det fråga om gemenskapsinternt förvärv?

Svar: Ja, eftersom transporten av varan börjat före utgången av övergångsperioden.

Fråga 1: Ett ombud för ett finländskt företag har gjort en arbetsresa till Storbritannien i oktober 2019. Hur kan företaget ansöka om återbäring av moms för förvärven (exempelvis inkvarteringen) som har gjorts i Storbritannien under arbetsresan?

Svar: Företaget kan ansöka om återbäring elektroniskt i MinSkatt. Ansökan ska göras senast 30.9.2020.

Fråga 2: Ett ombud för ett finländskt företag har gjort en arbetsresa till Storbritannien i april 2020. Hur kan företaget ansöka om återbäring av moms för förvärven i Storbritannien, till exempel inkvarteringen?

Svar: Företaget kan göra en elektronisk återbäringsansökan i MinSkatt. Ansökan ska lämnas senast 31.3.2021.

Läs mer

Ytterligare information för brexit på kommissionens webbsidor:

Information på Europeiska rådets webbsidor:

Information på andra myndigheters webbsidor:

Brittiska myndigheter

Kundbetjäning

Servicenumren betjänar dig mån–fre kl. 9–16.15

Servicenummer