Hur inverkar brexit på beskattningen?

Storbritanniens regering lämnade 29.3.2017 in sin ansökan om utträde ur Europeiska unionen. Då inleddes en tvåårig förhandlingsperiod som går ut 29.3.2019. Om man inte når en gemensam uppgörelse om en övergångsperiod och dess innebörd, träder Förenade kungariket ut ur EU utan någon övergångsperiod. Vid utträdet blir Storbritannien en stat utanför EU 30.3.2019.

Ett brittiskt utträde medför förändringar i bl.a. den gränsöverskridande handeln. Ta reda på om utträdet inverkar på ditt företags beskattning och vilka åtgärder eller ändringar utträdet kan kräva. Det lönar sig att ta del av de förfaranden och regler som gäller handel med länder utanför EU. 

Utträde utan avtal – följderna fr.o.m. 30.3.2019

Konsekvenser för medborgarna

Storbritanniens utträde ur EU inverkar inte direkt på privatpersoners inkomstbeskattning. Undantag utgör vissa specialsituationer, såsom arbete som man låtit utföra i Storbritannien och som berättigar till hushållsavdrag, eller en frivillig pensionsförsäkring som tecknats i Storbritannien. 

Om du köper varor i Storbritannien eller tar med dig flyttgods därifrån till Finland, måste du göra en tullklarering. Mer information på Tullens webbplats 

Brexit inverkar inte på bilbeskattningen av fordon som importeras från Storbritannien till Finland.  

Konsekvenser för företagen

Storbritannien blir en stat utanför EU. Alla varor som rör sig mellan Storbritannien och EU ska tullklareras.

Om ett företag för in varor från Storbritannien till Finland är det fråga om import.

Om importören

Om ett företag säljer varor från Finland till Storbritannien är det inte längre fråga om momsfri gemenskapsintern försäljning. Varuförsäljningen behandlas däremot som momsfri exportförsäljning.

Mer information om

Storbritannien blir en stat utanför EU. Försäljningen av tjänster mellan Finland och Storbritannien behandlas inte längre som försäljning eller inköp av tjänster inom EU. Försäljning av tjänster till länder utanför EU, dvs. till tredje länder,  beskattas enligt mervärdesskattelagens bestämmelser om försäljningsland. Om en tjänst enligt bestämmelserna om försäljningsland har sålts i ett land utanför EU, måste momsbehandlingen av försäljningen utredas i det land där tjänsten har sålts.

Observera att sådana försäljningar eller inköp av tjänster inte ska uppges i momsdeklarationen under ”Försäljningar av tjänster till andra EU-länder” och ”Inköp av tjänster från andra EU-länder”. Uppge försäljning av tjänster till länder eller områden utanför EU i momsdeklarationen under ”Omsättning enligt 0-skattesats”. För försäljning till länder utanför EU behöver man inte lämna en sammandragsdeklaration.

Läs mer om momsbeskattningen av tjänster vid utrikeshandel

Brittiska handelspartners VAT-nummer kan inte användas efter EU-utträdet.

Fram till utträdet kan VAT-numren kontrolleras

Om ett finländskt företag efter 30.3.2019 skaffar sådana varor eller tjänster i Storbritannien för vilka det ansöker om återbäring av moms till utlänningar, kan ansökan om återbäring inte göras i webbtjänsten ALVEU. Kontakta Storbritanniens skattemyndighet (Gov.uk) för anvisningar om återbäring av momsen.

Obs! Om momsen har betalats senast 31.12.2018, kan du ansöka om återbäring av den i webbtjänsten ALVEU t.o.m. 25.3.2019. Efter det kan vi inte garantera att ansökan tas emot i Storbritannien. Läs mer i anvisningen Återbäring av moms till finländsk näringsidkare från andra EU-länder.

Också i det fall att momsen har betalats under tiden 1.1–29.3.2019 kan du få återbäring på den. Du kan dock inte ansöka om återbäring förrän 30.3.2019. Kontakta Storbritanniens skattemyndighet (Gov.uk) för anvisningar om återbäring av momsen.

Om ett brittiskt företag skaffar varor och tjänster från Finland, kan det ansöka om återbäring av den moms som ingår i inköpspriset om företaget inte är momsskyldigt för sin försäljning i Finland. Om företaget har betalat momsen under tiden 1.1–29.3.2019 eller därefter, kan det ansöka om återbäring av momsen tidigast 30.3.2019. Ansök om återbäring av moms i Finland på blankett 9550r.

Läs mer: Återbäring av mervärdesskatt till en näringsidkare som är etablerad utanför EU

Om du har registrerat dig som användare av den särskilda ordningen för moms i Finland och säljer tjänster till konsumenter i Storbritannien, kan du inte deklarera sådana försäljningar inom den särskilda ordningen för moms fr.o.m. 30.3.2019. Du måste deklarera försäljningarna direkt till Storbritannien. Närmare anvisningar får du av den brittiska skattemyndigheten.

Lämna in skattedeklarationen för skatteperioden Q1/2019 senast 20.4.2019. I skattedeklarationen ska du också uppge försäljningarna till Storbritannien för tiden före utträdet, dvs. 1.1–29.3.2019. Kom även ihåg att betala momsen på försäljningarna. Försäljningar efter utträdet, exempelvis för tiden 30–31.3.2019, ska anmälas direkt till Storbritannien.

Om ett företags identifieringsmedlemsstat för närvarande är Storbritannien, måste det registrera sig i någon annan EU-medlemsstat för att kunna fortsätta använda den särskilda ordningen. Företaget kan också registrera sig som momsskyldigt i Finland.

Vad är den särskilda ordningen för moms?

Jag uppgav fel momsbelopp för försäljningar till Storbritannien i deklarationen för skatteperioden Q4/2018. Hur kan jag korrigera deklarationen? 
Lämna in en korrigeringsdeklaration via den särskilda ordningen för moms så snart som möjligt före utträdet. Efter brexit måste alla korrigeringar göras direkt till Storbritannien.

Eftersom Storbritannien efter EU-utträdet inte längre verkar på EU:s inre marknad, omfattas landet inte heller av uppskovsförfarandet.

Om ett företag har punktskattepliktiga EMCS-flyttningar från Storbritannien till Finland, kommer förfarandet att ändras. Så snart mer information finns att tillgå ger vi närmare anvisningar om behandlingen av flyttningar som inte har slutförts vid tidpunkten för utträdet.

Om ett företag har tillstånd att verka som godkänd upplagshavare, ska produkter som går till Storbritannien framöver deklareras i EMCS-systemet för export. Därefter görs tulldeklarationerna för exporten enligt Tullens anvisningar.

I samband med förtullningen kan företaget vidarebefordra produkterna under uppskovsförfarandet, men för detta behövs tillstånd att verka som registrerad avsändare. Skatteförvaltningen beviljar tillståndet. Företaget självt kan verka som registrerad avsändare. Produkterna kan också vidarebefordras av ett annat företag som har tillstånd att verka som registrerad avsändare. Mottagaren ska ha tillstånd att verka som godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare.

Mer information om EMCS-systemet

Webbtjänsten SEED-on-Europa

I SEED-on-Europa kan man kontrollera om ett punktskattetillstånd är i kraft och tillståndets produktuppgifter. Uppgifter om brittiska handelspartner kan kontrolleras fram till utträdet. 

Det brittiska EU-utträdet har inga direkta konsekvenser för företagens inkomstbeskattning.


 

Avtalet ingås och övergångsperioden inleds – följder

Konsekvenser för medborgarna

Storbritannien blir en stat utanför EU, men den fria rörligheten för varor mellan Storbritannien och EU fortsätter under en övergångsperiod fram till 31.12.2020. Avtalet innehåller även en option att förlänga övergångsperioden en gång. Detta måste göras senast 1.7.2020.

Konsekvenser för företagen

Storbritannien blir en stat utanför EU, men den fria rörligheten för varor mellan Storbritannien och EU fortsätter under en övergångsperiod fram till 31.12.2020. Avtalet innehåller även en option att förlänga övergångsperioden en gång. Detta måste göras senast 1.7.2020.

Under övergångsperioden tillämpas nuvarande bestämmelser och anvisningar om moms- och punktbeskattningen inom handeln.

Under övergångsperioden

  • är Storbritannien med på den inre marknaden och i tullunionen
  • följer Storbritannien EU:s lagstiftning och internationella avtal
  • deltar Storbritannien inte längre i EU:s beslutsfattande.

Vi informerar närmare om innehållet i det eventuella utträdesavtalet senare.

Läs mer

Ytterligare information för brexit på kommissionens webbsidor:

Information på Europeiska rådets webbsidor:

Information på andra myndigheters webbsidor:

Kundbetjäning

Servicenumren betjänar dig mån–fre kl. 9–16.15

Servicenummer