Hur inverkar brexit på beskattningen?

Ett brittiskt utträde medför förändringar i bl.a. den gränsöverskridande handeln. Ta reda på om utträdet inverkar på ditt företags beskattning och vilka åtgärder eller ändringar utträdet kan kräva. Det lönar sig att ta del av de förfaranden och regler som gäller handel med länder utanför EU. 

Läs anvisningarna nedan om hur brexit inverkar på skatterna. Konsekvenserna är olika beroende på om Storbritannien träder ut ur EU utan avtal eller om ett utträdesavtal ingås.

Aktuell information om hur brexit framskrider finns exempelvis på statsrådets kanslis webbplats.

Utträde utan avtal – följderna efter utträdet

Konsekvenser för medborgarna

Storbritanniens utträde ur EU inverkar inte direkt på privatpersoners inkomstbeskattning. Undantag utgör vissa specialsituationer, såsom arbete som man låtit utföra i Storbritannien och som berättigar till hushållsavdrag, eller en frivillig pensionsförsäkring som tecknats i Storbritannien. 

Om du köper varor i Storbritannien eller tar med dig flyttgods därifrån till Finland, måste du göra en tullklarering. Mer information på Tullens webbplats 

Brexit inverkar inte på bilbeskattningen av fordon som importeras från Storbritannien till Finland.  

Konsekvenser för företagen

Observera att datumen som anges på videon och i materialet har ändrats. Kontrollera den aktuella informationen på den här sidan.

Storbritannien blir en stat utanför EU. Alla varor som rör sig mellan Storbritannien och EU ska tullklareras.

Om ett företag för in varor från Storbritannien till Finland är det fråga om import.

Om importören

Om ett företag säljer varor från Finland till Storbritannien är det inte längre fråga om momsfri gemenskapsintern försäljning. Varuförsäljningen behandlas däremot som momsfri exportförsäljning.

Mer information om

Storbritannien blir en stat utanför EU. Försäljningen av tjänster mellan Finland och Storbritannien behandlas inte längre som försäljning eller inköp av tjänster inom EU. Försäljning av tjänster till länder utanför EU, dvs. till tredje länder,  beskattas enligt mervärdesskattelagens bestämmelser om försäljningsland. Om en tjänst enligt bestämmelserna om försäljningsland har sålts i ett land utanför EU, måste momsbehandlingen av försäljningen utredas i det land där tjänsten har sålts.

Observera att sådana försäljningar eller inköp av tjänster inte ska uppges i momsdeklarationen under ”Försäljningar av tjänster till andra EU-länder” och ”Inköp av tjänster från andra EU-länder”. Uppge försäljning av tjänster till länder eller områden utanför EU i momsdeklarationen under ”Omsättning enligt 0-skattesats”. För försäljning till länder utanför EU behöver man inte lämna en sammandragsdeklaration.

Läs mer om momsbeskattningen av tjänster vid utrikeshandel

Det går inte att kontrollera giltigheten för brittiska handelspartners VAT-nummer efter att Storbritannien har trätt ut ur EU.

Fram till utträdet kan VAT-numren kontrolleras

Ett företag ska vid behov kunna visa i sin bokföring att det har haft rätt till momsfri gemenskapsintern försäljning till Storbritannien eller att det har gjort ett gemenskapsinternt förvärv från Storbritannien före det brittiska utträdet. Detta gäller även alla andra överlåtelser som företaget har gjort till eller från Storbritannien före utträdet. 

Om ett finländskt företag efter utträdet skaffar sådana varor eller tjänster i Storbritannien för vilka det ansöker om återbäring av moms till utlänningar, kan ansökan om återbäring inte göras i webbtjänsten ALVEU. Kontakta Storbritanniens skattemyndighet (Gov.uk) för anvisningar om återbäring av momsen.

Om momsen har betalats senast 31.12.2018, kan du ansöka om återbäring av den i webbtjänsten ALVEU på vanligt sätt fram till utträdet. 

Om inköpen gäller år 2019 men tiden före utträdet, kan du få momsen tillbaka. Du kan dock inte göra en ansökan om återbäring i webbtjänsten ALVEU efter utträdet. Efter utträdet måste återbäringsansökan göras direkt till Storbritannien. Kontakta Storbritanniens skattemyndighet (Gov.uk) för anvisningar om återbäring av momsen.

Läs mer i anvisningen Återbäring av moms till finländsk näringsidkare från andra EU-länder.

Om ett brittiskt företag skaffar varor och tjänster från Finland, kan det ansöka om återbäring av den moms som ingår i inköpspriset om företaget inte är momsskyldigt för sin försäljning i Finland. Efter utträdet kan återbäringsansökan inte lämnas elektroniskt. Ansök om återbäring av moms i Finland på blankett 9550r.

Läs mer: Återbäring av mervärdesskatt till en näringsidkare som är etablerad utanför EU

Om du har registrerat dig som användare av den särskilda ordningen för moms i Finland och säljer tjänster till konsumenter i Storbritannien, kan du inte deklarera sådana försäljningar inom den särskilda ordningen för moms för tiden efter utträdet. Du måste deklarera försäljningarna direkt till Storbritannien. Närmare anvisningar får du av den brittiska skattemyndigheten.

Gör också eventuella korrigeringar för tidigare skatteperioder så snart som möjligt före utträdet. Efter utträdet ska korrigeringarna och försäljningarna för tiden efter utträdet meddelas direkt till Storbritannien, inte längre via Finland.

Om ett företags identifieringsmedlemsstat för närvarande är Storbritannien, måste det registrera sig i någon annan EU-medlemsstat för att kunna fortsätta använda den särskilda ordningen. Företaget kan också registrera sig som momsskyldigt i Finland.

Vad är den särskilda ordningen för moms?

Eftersom Storbritannien efter EU-utträdet inte längre verkar på EU:s inre marknad, omfattas landet inte heller av uppskovsförfarandet.

Om ett företag har punktskattepliktiga EMCS-flyttningar från Storbritannien till Finland, kommer förfarandet att ändras. 

Om ett företag har tillstånd att verka som godkänd upplagshavare, ska produkter som går till Storbritannien framöver deklareras i EMCS-systemet för export. Därefter görs tulldeklarationerna för exporten enligt Tullens anvisningar.

I samband med förtullningen kan företaget vidarebefordra produkterna under uppskovsförfarandet, men för detta behövs tillstånd att verka som registrerad avsändare. Skatteförvaltningen beviljar tillståndet. Företaget självt kan verka som registrerad avsändare. Produkterna kan också vidarebefordras av ett annat företag som har tillstånd att verka som registrerad avsändare. Mottagaren ska ha tillstånd att verka som godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare.

Mer information om EMCS-systemet

Webbtjänsten SEED-on-Europa

I SEED-on-Europa kan man kontrollera om ett punktskattetillstånd är i kraft och tillståndets produktuppgifter. Uppgifter om brittiska handelspartner kan kontrolleras fram till utträdet. 

Mer information om hantering av pågående flyttningar vid tidpunkten för utträdet i kommissionens vägledning (på engelska, pdf)

Det brittiska EU-utträdet har inga direkta konsekvenser för företagens inkomstbeskattning. Undantag utgörs av skatteplikt för dividender som vissa samfund får från Storbritannien från sådana bolag där dividendtagarens ägarandel är mindre än 10 %.


 

Avtalet ingås och övergångsperioden inleds – följder

Konsekvenser för medborgarna

Storbritannien blir en stat utanför EU, men den fria rörligheten för varor mellan Storbritannien och EU fortsätter under en övergångsperiod. Avtalet innehåller även en option att förlänga övergångsperioden en gång.

Konsekvenser för företagen

Storbritannien blir en stat utanför EU, men den fria rörligheten för varor mellan Storbritannien och EU fortsätter under en övergångsperiod. Avtalet innehåller även en option att förlänga övergångsperioden en gång.

Under övergångsperioden tillämpas nuvarande bestämmelser och anvisningar om moms- och punktbeskattningen inom handeln.

Under övergångsperioden

  • är Storbritannien med på den inre marknaden och i tullunionen
  • följer Storbritannien EU:s lagstiftning och internationella avtal
  • deltar Storbritannien inte längre i EU:s beslutsfattande.

Mer information om innehållet i utträdesavtalet (Statsrådets kansli)

Läs mer

Ytterligare information för brexit på kommissionens webbsidor:

Information på Europeiska rådets webbsidor:

Information på andra myndigheters webbsidor:

Kundbetjäning

Servicenumren betjänar dig mån–fre kl. 9–16.15

Servicenummer