Beskattning av utländska arbetstagare vid företag som verkar i Finland

Ett företag kan anställa utländska arbetstagare direkt eller som hyrd arbetskraft. Ett företag kan ha utländska arbetstagare även vid ett driftställe utomlands. Beskattningen och arbetsgivarskyldigheterna varierar enligt situationen.

När utländsk hyrd arbetskraft anlitas i Finland, kan den som låter utföra arbetet omfattas av en skyldighet att anmäla den hyrda arbetskraften till Skatteförvaltningen. Läs mer i anvisningen Användning av utländsk hyrd arbetskraft

En arbetstagare som vistas i högst sex månader i Finland är begränsat skattskyldig

En arbetstagare som stannar i högst sex månader i Finland är begränsat skattskyldig. Löneutbetalaren ska ta ut en källskatt på 35 % på löner och naturaförmåner. Innan skatten räknas kan löneutbetalaren göra ett källskatteavdrag från inkomsten, om det finns en anteckning om avdraget på källskattekortet. Källskatteavdraget görs från det totala beloppet på penninglönen och naturaförmånerna. Avdraget är 510 euro i månaden eller 17 euro per dag.

Eventuella socialskyddsavgifter för arbetsgivare och sjukförsäkringspremier för försäkrade ska betalas utifrån det belopp som inte varit föremål för källskatteavdrag.

I stället för källbeskattning kan förvärvsinkomster för en begränsat skattskyldig (med undantag för dividender) beskattas progressivt. Med andra ord ska arbetstagaren ansöka om ett skattekort för begränsat skattskyldiga från skattebyrån i stället för ett källskattekort. Förutom skatten tar arbetsgivaren ut socialskyddsavgifter och försäkringspremier från arbetstagarens lön om arbetstagaren inte har ett intyg som visar att han eller hon försäkrats i annat land än Finland.

Kostnadsersättningar till begränsat skattskyldiga

Förutom lönen är det möjligt att skattefritt betala dagpenning och ersätta inkvarteringsavgifter, resebiljetter och fraktavgifter utifrån ett verifikat till personer som bjudits in till Finland för en kort tid, till exempel föreläsare eller sakkunniga. Om det handlar om en byggarbetare, är det möjligt att betala dagpenning och inkvarteringskostnader skattefritt utifrån ett verifikat, även om arbetstagaren inte har någon egentlig arbetsplats utomlands.

Om en begränsat skattskyldig i huvudsyssla arbetar till exempel i ett företag, vid ett ämbetsverk eller en produktionsanläggning i Finland, är det inte möjligt att ersätta rese- och inkvarteringskostnader skattefritt. Samma gäller för studeranden och praktikanter som kommer från utlandet och inte har en egentlig arbetsplats någon annanstans. Det är inte möjligt att betala dagpenning, resebiljetter eller inkvarteringsersättningar källskattefritt om det inte handlar om arbetsresor till en tillfällig arbetsplats i Finland.

I allmänhet tas källskatt ut på arbetsersättning

Den verksamhet som bedrivs av en begränsat skattskyldig privatperson kan i allmänhet beskattas i Finland endast om företaget har ett fast driftställe i Finland.

Källskatt ska tas ut på arbetsersättningen om mottagaren inte införts i förskottsuppbördsregistret. Det är även möjligt att ansöka om ett källskattekort för arbetsersättningen. Det är möjligt att göra källskatteavdrag från arbetsersättningen med ett källskattekort. Eftersom det inte handlar om lön, är det inte nödvändigt att betala socialskyddsavgifter för arbetsgivare för beloppet. En årsanmälan om arbetsersättningen ska alltid lämnas in, även om det inte är nödvändigt att ta ut skatt.

Utlänningar som arbetar utomlands

Om en utländsk medborgare som stadigvarande bor utomlands arbetar utomlands, kan den lön eller arbetsersättning som han eller hon får i allmänhet inte beskattas i Finland, även om betalaren är ett finländskt företag (undantaget är löner och ersättningar som betalas ut för arbete på ett finländskt fartyg eller luftfartyg). En finländsk arbetsgivare ska dock lämna in en årsanmälan om de utbetalda prestationerna. Även om prestationen inte beskattas i Finland, kan t.ex. finländska transportföretag, flygbolag eller rederier vara skyldiga att betala socialskyddsavgifter för arbetsgivare till Finland och ta ut sjukförsäkringspremier för försäkrade från lönen.

Om en utlänning arbetar utomlands på annat sätt än som utstationerad arbetstagare från Finland, är han eller hon inte försäkrad i Finland. Varken sjukförsäkringspremier för försäkrade eller socialskyddsavgifter för arbetsgivare tas ut i Finland från den lön som betalas till honom eller henne.

Om en person som arbetar utomlands är en finländsk medborgare som stadigvarande bor utomlands, ska ett källskattekort ansökas hos en finländsk skattebyrå för att reda ut skattebemötandet.

Löneutbetalaren ska ge ett verifikat över lönen till mottagaren

Löneutbetalaren ska ge inkomsttagaren ett verifikat som åtminstone redogör för inkomsttagaren, beloppet, inkomstslaget och betalningsåret, skattebeloppet, de debiterade försäkringspremierna samt betalarens namn. Det finns skäl att ge verifikatet på engelska för att det ska vara till större nytta i mottagarens hemstat med tanke på till exempel undanröjande av dubbelbeskattning. Det lönar sig för inkomsttagaren att spara verifikatet för en eventuell skattedeklaration i hemlandet.

Personer som vistas över sex månader i Finland är allmänt skattskyldiga

En arbetstagare som oavbrutet uppehåller sig över sex månader i Finland är allmänt skattskyldig. Arbetstagarens förvärvsinkomster beskattas progressivt på samma sätt som inkomster för personer som bor permanent i Finland. Löneutbetalaren ska verkställa förskottsinnehållning enligt det skattekort som skattebyrån gett.

Om inkomsttagaren inte uppvisar ett skattekort eller ett utdrag ur förskottsuppbördsregistret, är förskottsinnehållningsprocenten 60. Med undantag för arvoden för idrottare ska även socialskyddsavgifter för arbetsgivare betalas för lönen. Det är inte nödvändigt att betala socialskyddsavgifter om inkomsttagaren uppvisar intyget E 101 eller A1 eller har ett intyg av FPA om att han eller hon inte omfattas av det bosättnings- och arbetsbaserade socialskyddet i Finland.

Närmare uppgifter om beskattningen av arbetstagare och specialgrupper från utlandet (studeranden, lärare, forskare, gränsgångare, nyckelpersoner, idrottare och uppträdande konstnärer):  Beskattningen av utlänningar som kommer till Finland