Tilläggsavdrag − rörelseidkare och yrkesutövare

Rörelseidkare och yrkesutövare kan yrka på tilläggsavdrag i beskattningen utifrån arbetsresor. Med tilläggsavdraget kompenseras det faktum att en rörelseidkare eller yrkesutövare inte kan betala skattefri dagpenning eller kilometerersättning till sig själv.

Som tilläggsavdrag kan man dra av så kallade ökade levnadskostnader på grund av tillfällig arbetsresa utanför det sedvanliga verksamhetsområdet. Med ökade levnadskostnader avses till exempel högre måltidskostnader än vanligt med anledning av resan. Om resan gjorts med en bil som hör till de privata tillgångarna kan kostnaderna för bilresan också dras av. Yrkandet på bägge avdrag ska framföras i skattedeklarationen.

Tilläggsavdrag för ökade levnadskostnader (skattefri dagpenning)

Vad är ökade levnadskostnader?

Rörelseidkare och yrkesutövare kan göra ett tilläggsavdrag som högst får uppgå till maximibeloppet på skattefri dagpenning för löntagare. Ökade levnadskostnader på grund av arbetsresa är samma kostnader som ersätts med skattefri dagpenning. Sådana utgörs bl.a. av högre måltidsutgifter än vanligt. Tilläggsavdraget är ett kalkylerat avdrag och det täcker inte rese- och inkvarteringsutgifter på grund av resan. De dras av som normala utgifter för affärsverksamheten.

Vad är en tillfällig arbetsresa?

Med arbetsresa avses en resa för att förvärva eller bibehålla inkomst, vilken en rörelseidkare eller yrkesutövare tillfälligt gör utanför det sedvanliga verksamhetsområdet. Typiska resor som berättigar till tilläggsavdrag är bl.a. utbildningsresor i anknytning till näringsverksamheten, resor för att hämta varor, tillfälliga resor för att sälja produkter och resor mellan olika driftställen.

Vad är ett sedvanligt verksamhetsområde?

Det sedvanliga verksamhetsområdet är det område inom vilket en rörelseidkare eller yrkesutövare normalt bedriver sin näringsverksamhet. En rörelseidkares eller yrkesutövares fasta driftställen ses som det sedvanliga verksamhetsområdet. Med fast driftställe avses ett driftställe där arbetet är långvarigt, regelbundet och kontinuerligt.

Beloppet på tilläggsavdraget

Tilläggsavdragsbeloppet är maximibeloppet av de skattefria dagtraktamenten minskat med de ökade levnadskostnaderna som eventuellt har antecknats i bokföringen som kostnader. Det skattefria heldagstraktamentet är 42,00 euro och det partiella dagtraktamentet är 19,00 euro åren 2018 och 2019.

Exempel: Skatteåret 2018 har en rörelseidkare 15 dagar tillfälliga arbetsresor som varat över 10 timmar och 10 dagar resor som varat under 10 timmar. De ökade levnadskostnaderna har inte dragits av i bokföringen.

15 dagar x 42,00 euro + 10 dagar x 19,00 euro = 820,00 euro

Eftersom de ökade levnadskostnaderna inte har dragits av i bokföringen är beloppet på tilläggsavdraget 820,00 euro. Rörelseidkaren deklarerar detta belopp i skattedeklarationen för 2018.

Tilläggsavdrag för att till arbetsresor ha använt en bil som hör till de privata tillgångarna (skattefri kilometerersättning)

Bilen hör till de privata tillgångarna om de privata körningarna utgör minst 50 procent av alla med bilen körda kilometer. Tilläggsavdraget förutsätter en körjournal eller en annan pålitlig utredning både av hur bilen har använts och av de resor som hänför sig till näringsverksamheten. Beloppet på tilläggsavdraget är maximibeloppet av den skattefria kilometerersättningen (0,42 euro/km i beskattningen för 2018 och 0,43 euro/km för 2019). Om bilkostnaderna har tagits upp i bokföringen minskar tilläggsavdraget med motsvarande belopp.

Exempel: Under skatteåret 2018 har sammanlagt 40 000 km körts med en bil. De körningar som hör till näringsverksamheten uppgår till 15 000 km, medan 25 000 km är privata körningar. Kostnaderna för att använda bil i näringsverksamheten har inte dragits av i bokföringen.

Det tilläggsavdrag som räknas utifrån maximibeloppet på den skattefria kilometerersättningen är 15 000 km x 0,42 euro (skatteåret 2018) = 6 300 euro. Detta belopp får dras av i sin helhet.

Om över 50 procent av de sammanlagda körningskilometrarna är körningar som hör till näringsverksamheten kan inte tilläggsavdraget göras. I detta fall är det möjligt att i beskattningen dra av de faktiska utgifterna för bilanvändningen, vilka dragits av i bokföringen.