Sökande av ändring i inkomstbeskattningen

Du kan söka ändring i din beskattning efter att beskattningen har slutförts. Ändring ska sökas genom en skriftlig omprövningsbegäran hos skatterättelsenämnden. Ändring kan också sökas på nätet. Denna anvisning gäller personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare samt jord- och skogsbruksidkare.

Vem får söka ändring?

Ändring i inkomstbeskattningen kan sökas av den skattskyldige samt av alla vars eget skattebelopp omedelbart kan påverkas av beskattningen eller av den som ansvarar för att skatten betalas.

Hur söker man ändring?

Du kan begära omprövning av inkomstbeskattningen elektroniskt i tjänsten MinSkatt. I MinSkatt finns beskattningsbeslutens identifieringsuppgifter (t.ex. beslutsdag, beslutsnummer och skatteslag) för åren 2012–2017. Beslutens innehåll syns i MinSkatt först fr.o.m. skatteåret 2018.

Du kan begära omprövning i MinSkatt

Se anvisningen för hur omprövning begärs i MinSkatt.

Omprövning kan även begäras på pappersblanketten Begäran om omprövning av inkomstbeskattningen (3308r) eller med en fritt formulerad ansökan. En omprövningsbegäran ska alltid innehålla följande uppgifter:

  • ändringssökandens namn och personbeteckning
  • skatteåret för vilket ändring i beskattningen söks
  • vilka ändringar i beskattningen omprövningsbegäran gäller
  • på vilka grunder ändring söks.

Bifoga till omprövningsbegäran de handlingar som du åberopar, om du inte tidigare har lämnat dem till Skatteförvaltningen. Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du har befullmäktigat ska du då meddela om detta i din omprövningsbegäran och ange ombudets adress som processadress.

Skicka en omprövningsbegäran på papper till adressen:

Skatteförvaltningen
PB 650
00052 SKATT
Du kan också lämna en begäran om omprövning till vilken skattebyrå som helst.

När ska man begära omprövning?

Från och med skatteåret 2017 kan du begära omprövning av inkomstbeskattningen inom 3 år räknat från ingången av året efter att beskattningen slutfördes. Om din omprövningsbegäran gäller skatteåren 2012–2016 kan du begära omprövning inom 5 år räknat från ingången av året efter utgången av skatteåret. Om årets sista dag infaller på en lördag eller söndag är inlämningsdagen följande vardag. Kontrollera skatteåret och anvisningen för sökande av ändring i beskattningsbeslutet.

Tidsfrister för omprövningsbegäran enligt skatteår
SkatteårBegäran om omprövning ska vara framme senast
201231.12.2018
201331.12.2019
201431.12.2020
201531.12.2021
20162.1.2023
201731.12.2020
201831.12.2021
 
 Skatteår

Begäran om omprövning ska vara framme senast

 2011  2.1.2018
 2012  31.12.2018
 2013  31.12.2019
 2014  31.12.2020
 2015  31.12.2021
 2016  2.1.2023
 2017  31.12.2020

Tidsfristen kan vara kortare för sökande av ändring i ett rättelsebeslut på myndighetsinitiativ

Din beskattning kan också rättas på Skatteförvaltningens initiativ om Skatteförvaltningen i efterhand får uppgifter som påverkar din beskattning. Du kan också söka ändring i ett rättelsebeslut i beskattningen som fattats på myndighetsinitiativ genom att begära omprövning hos skatterättelsenämnden.

Kontrollera alltid tidsfristen för ändringssökande i den anvisning om ändringssökande som bifogats till beslutet. Tidsfristen för ändringssökande är antingen 3 år eller 5 år beroende på om beslutet har fattats före 1.1.2017 eller därefter.

Läs mer om rättelser på Skatteförvaltningens initiativ och om sökande av ändring i dem.

Endast en omprövningsbegäran som har lämnats inom utsatt tid kan prövas

Omprövning ska begäras inom utsatt tid hos Skatteförvaltningen. Handlingarna ska postas i så god tid att de är framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista dagen för sökande av ändring. En begäran om omprövning som har anlänt efter den utsatta dagen avvisas utan prövning.

Skatten ska betalas även om ändring har sökts

Även om ändring i beskattningen har sökts ska skatten betalas inom den utsatta tiden. Skatteförvaltningen kan dock på din ansökan förbjuda utsökningen av skatten eller förordna att utsökningen ska avbrytas. Under utsökningsförbudet eller utsökningsavbrottet ackumuleras förseningsränta och eventuellt skattetillägg på skatten på normalt sätt.

Besvär till förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen

Ändring i ett omprövningsbeslut kan anföras genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

  • Fr.o.m. skatteåret 2017 är tidsfristen för att anföra besvär 60 dagar räknat från den dag då du fick del av omprövningsbeslutet.
  • Besvär som gäller skatteåren 2012–2016 kan anföras inom 5 år räknat från ingången av året efter utgången av skatteåret. Om din omprövningsbegäran gäller ett beslut om rättelse av beskattningen som fattats på Skatteförvaltningens initiativ efter 1.1.2017, är besvärstiden hos förvaltningsdomstolen 60 dagar räknat från den dag du fick del av omprövningsbeslutet.
  • Kontrollera alltid besvärstiden i besvärsanvisningen som har bifogats till beskattningsbeslutet.

Fr.o.m. skatteåret 2015 ska besvären lämnas till förvaltningsdomstolen inom besvärstiden. Besvär som gäller skatteåret 2014 eller tidigare skatteår kan inom besvärstiden lämnas antingen till förvaltningsdomstolen eller Skatteförvaltningen.

Se förvaltningsdomstolarnas adresser (www.oikeus.fi)

Besvär kan också anföras elektroniskt i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst

Du kan söka ändring i förvaltningsdomstolens beslut genom att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen ger besvärstillstånd. Besvär ska anföras inom 60 dagar efter att du fick del av förvaltningsdomstolens beslut.

Besvär hos förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen kan vara avgiftsbelagda.

Läs mer om domstolarnas avgifter (www.oikeus.fi)

Exempel 1: Beskattningen för skatteåret 2015 slutfördes 31.10.2016. En begäran om omprövning som gäller skatteåret 2015 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2021.

Exempel 2: En begäran om omprövning som gäller skatteåret 2017 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2020.

Exempel 3: Skatteförvaltningen har 15.1.2017 rättat din beskattning för skatteåret 2014 på myndighetsinitiativ. Du kan söka ändring i ett sådant beslut om rättelse av beskattningen som fattats på myndighetsinitiativ genom att begära omprövning senast 2.1.2018.

Exempel 4: Skatteförvaltningen har 22.3.2017 rättat din beskattning för skatteåret 2013 på myndighetsinitiativ. Du kan söka ändring i ett sådant beslut om rättelse av beskattningen som fattats på myndighetsinitiativ genom att begära omprövning inom 60 dagar från delfåendet av beslutet.

Exempel 1: Beskattningen för skatteåret 2016 slutfördes 31.10.2017. En begäran om omprövning som gäller skatteåret 2016 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 2.1.2023.

Exempel 2: En begäran om omprövning som gäller skatteåret 2017 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2020.

Exempel 3: Skatteförvaltningen har 15.6.2017 rättat din beskattning för skatteåret 2015 på myndighetsinitiativ. Du kan söka ändring i ett sådant beslut om rättelse av beskattningen som fattats på myndighetsinitiativ genom att begära omprövning senast 31.12.2018.

Exempel 4: Skatteförvaltningen har 22.3.2018 rättat din beskattning för skatteåret 2014 på myndighetsinitiativ. Du kan söka ändring i ett sådant beslut om rättelse av beskattningen som fattats på myndighetsinitiativ genom att begära omprövning inom 60 dagar från delfåendet av beslutet.