Sökande av ändring i inkomstbeskattningen

Du kan söka ändring i din beskattning efter att beskattningen har slutförts. Du kan söka ändring genom att begära omprövning skriftligen hos skatterättelsenämnden. Denna anvisning gäller personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare samt jord- och skogsbruksidkare.

Tidsfristerna för ändringssökande ändrades vid ingången av 2017. Kontrollera alltid tidsfristen för sökande av ändring i den anvisning för ändringssökande som har bifogats till beskattningsbeslutet.

Vem kan söka ändring?

Ändring i inkomstbeskattningen kan sökas av den skattskyldige samt av alla vars eget skattebelopp direkt kan påverkas av beskattningen eller av den som ansvarar för att skatten betalas.

Hur söker man ändring?

Du ska begära omprövning på blanketten Begäran om omprövning av inkomstbeskattningen (3308r). Begäran om omprövning kan också formuleras fritt.

Begäran om omprövning ska alltid innehålla följande uppgifter:

  • ändringssökandens namn och personbeteckning
  • skatteåret för vilket ändring i beskattningen söks
  • vilka ändringar i beskattningen omprövningsbegäran gäller
  • på vilka grunder ändring söks.

Bifoga till omprövningsbegäran de handlingar som du åberopar, om du inte tidigare har lämnat dem till Skatteförvaltningen. Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du har gett fullmakt, meddela då om detta i din begäran om omprövning och ange ombudets adress som processadress. 

Skicka din begäran om omprövning till adressen
Skatteförvaltningen
PB 1010
90101 ULEÅBORG

Du kan också lämna begäran om omprövning till vilken skattebyrå som helst.

När ska man begära omprövning?

Begäran om omprövning av inkomstbeskattningen ska lämnas inom 5 år räknat från början av året efter att beskattningen har slutförts. Fr.o.m. skatteåret 2017 är tidsfristen för begäran om omprövning 3 år från början av det år som följer efter skatteåret. Om årets sista dag infaller på lördag eller söndag, är inlämningsdagen följande vardag. Kontrollera skatteåret och anvisningen för ändringssökande i beskattningsbeslutet.

Tidsfrister för omprövningsbegäran enligt skatteår
SkatteårBegäran om omprövning ska vara framme senast
201231.12.2018
201331.12.2019
201431.12.2020
201531.12.2021
20162.1.2023
201731.12.2020
 
 Skatteår

Begäran om omprövning ska vara framme senast

 2011  2.1.2018
 2012  31.12.2018
 2013  31.12.2019
 2014  31.12.2020
 2015  31.12.2021
 2016  2.1.2023
 2017  31.12.2020

Tidsfristen kan vara kortare när myndigheten begär omprövning

Din beskattning kan rättas också på Skatteförvaltningens initiativ om Skatteförvaltningen i efterhand får uppgifter som påverkar din beskattning. Du kan också söka ändring i ett sådant beslut om rättelse av beskattningen som fattats på myndighetsinitiativ genom att begära omprövning hos skatterättelsenämnden.

Kontrollera alltid tidsfristen för sökande av ändring i den anvisning för ändringssökande som har bifogats till beskattningsbeslutet. Tidsfristen för ändringssökande är antingen 3 år eller 5 år beroende på om beslutet har fattats före 1.1.2017 eller därefter.

Läs mer om rättelser på Skatteförvaltningens initiativ och om sökande av ändring i dem.

Endast en sådan begäran om omprövning som lämnats inom utsatt tid kan prövas

En begäran om omprövning ska lämnas till Skatteförvaltningen inom utsatt tid. Handlingarna ska postas i så god tid att de är framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista dagen för ändringssökande. Begäran om omprövning som anländer efter den utsatta tiden avvisas utan prövning.

Skatten ska betalas även om ändring sökts

Även om ändring i beskattningen har sökts, ska skatten betalas inom den utsatta tiden. Skatteförvaltningen kan dock på din ansökan förbjuda utsökningen av skatten eller förordna att utsökningen ska avbrytas. Under utsökningsförbudet eller utsökningsavbrottet ackumuleras förseningsränta och eventuellt skattetillägg på skatten på normalt sätt.

Besvär till förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen

Ett beslut som meddelats till begäran om omprövning kan överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

  • Besvär till förvaltningsdomstolen kan lämnas inom 5 år räknat från början av året efter att beskattningen har slutförts. Om din omprövningsbegäran gällde ett beslut om rättelse av beskattningen som fattats på Skatteförvaltningens initiativ efter 1.1.2017, är tidsfristen för att anföra besvär hos förvaltningsdomstolen 60 dagar räknat från den dag du fick del av det beslut som meddelats med anledning av omprövningsbegäran.
  • Fr.o.m. skatteåret 2017 är tidsfristen för att anföra besvär 60 dagar räknat från den dag då du fått del av beslutet till din begäran om omprövning.
  • Kontrollera alltid besvärstiden i besvärsanvisningen som har bifogats till beskattningsbeslutet.

Fr.o.m. skatteåret 2015 ska besvären lämnas till förvaltningsdomstolen inom besvärstiden. Besvär som gäller skatteåret 2014 eller tidigare skatteår kan inom besvärstiden lämnas antingen till förvaltningsdomstolen eller Skatteförvaltningen.

Kontrollera förvaltningsdomstolarnas adresser (www.oikeus.fi)

Du kan söka ändring i förvaltningsdomstolens beslut genom att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen ger tillstånd till detta. Besvär ska anföras inom 60 dagar efter att du har fått del av förvaltningsdomstolens beslut.

Besvär till förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen kan vara avgiftsbelagda.

Mer information om domstolsavgifterna (www.oikeus.fi)

Exempel 1: Beskattningen för skatteåret 2015 slutfördes 31.10.2016. En begäran om omprövning som gäller skatteåret 2015 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2021.

Exempel 2: En begäran om omprövning som gäller skatteåret 2017 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2020.

Exempel 3: Skatteförvaltningen har 15.1.2017 rättat din beskattning för skatteåret 2014 på myndighetsinitiativ. Du kan söka ändring i ett sådant beslut om rättelse av beskattningen som fattats på myndighetsinitiativ genom att begära omprövning senast 2.1.2018.

Exempel 4: Skatteförvaltningen har 22.3.2017 rättat din beskattning för skatteåret 2013 på myndighetsinitiativ. Du kan söka ändring i ett sådant beslut om rättelse av beskattningen som fattats på myndighetsinitiativ genom att begära omprövning inom 60 dagar från delfåendet av beslutet.

Exempel 1: Beskattningen för skatteåret 2016 slutfördes 31.10.2017. En begäran om omprövning som gäller skatteåret 2016 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 2.1.2023.

Exempel 2: En begäran om omprövning som gäller skatteåret 2017 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2020.

Exempel 3: Skatteförvaltningen har 15.6.2017 rättat din beskattning för skatteåret 2015 på myndighetsinitiativ. Du kan söka ändring i ett sådant beslut om rättelse av beskattningen som fattats på myndighetsinitiativ genom att begära omprövning senast 31.12.2018.

Exempel 4: Skatteförvaltningen har 22.3.2018 rättat din beskattning för skatteåret 2014 på myndighetsinitiativ. Du kan söka ändring i ett sådant beslut om rättelse av beskattningen som fattats på myndighetsinitiativ genom att begära omprövning inom 60 dagar från delfåendet av beslutet.