Avdrag av bilkostnader i rörelseidkarens och yrkesutövarens näringsverksamhet

Bil som näringstillgång

En bil som du använder i näringsverksamheten hör till företagets näringstillgångar om mer än hälften av det sammanlagda kilometerantalet hänför sig till näringsverksamheten.

Kilometerantalet ska utredas separat för varje bil. Körningar i näringsverksamheten är alla körningar som följer av näringsverksamheten.

Då en bil hör till näringstillgångarna ska du bokföra alla faktiska kostnader som har ett samband med bilen. Faktiska kostnader är till exempel bränsle, service och avskrivningen på bilen. Du ska bokföra de faktiska kostnaderna enligt verifikationer. Dra av alla faktiska näringskostnader i din skattedeklaration för näringsverksamhet.

Körningar i näringsverksamheten är inte resor mellan din bostad och ditt fasta driftställe. Dessa körningar och sådana körningar som inte hänför sig till näringsverksamheten är privata körningar.

Körningar i näringsverksamheten och privata körningar bokförs vardera separat i en körjournal

Anteckna i körjournalen alla körningar i näringsverksamheten och totalantalet kilometer som du kört med bilen under räkenskapsperioden. I körjournalen redogör du för bokföringen och beskattningen hur dina körningar med bilen fördelas mellan körningar i näringsverksamheten och privata körningar.

Om körningar i näringsverksamheten ska du anteckna följande i körjournalen:

  • tidpunkten i början och i slutet av körningen
  • körningens avfärds- och ankomstplats samt eventuell färdväg
  • vägmätarens utslag i början och i slutet av körningen
  • resans längd
  • ändamålet med körningen.

Kostnaderna för bilen kan godkännas som avdrag också enligt en annan pålitlig utredning. Du ska föra körjournal eller ge en annan redogörelse separat för varje fordon. Skicka in körjournalen till Skatteförvaltningen endast på begäran.

Vanliga frågor

Du kan från inkomst av näringsverksamhet dra av endast sådana kostnader som hänför sig till näringsverksamheten. De privata körningarnas andel av kostnaderna är alltså inte avdragbar.

Ange de bokförda privata körningarnas andel av kostnaderna i skattedeklarationen för näringsverksamhet i punkten Inkomstföring av privatbruket, privatbruk av bil.

Ange privatbrukets andel i skattedeklarationen för näringsverksamhet i punkten Specifikationer av privatbruk.

Exempel: Mats har kört 35 000 km med företagets bil. Av dessa körningar är 23 000 km körningar i näringsverksamheten. Resten av kilometerantalet (12 000 km) har varit privata körningar. Mats har tagit upp de faktiska kostnaderna för bilen i bokföringen. Kostnaderna för bilen och avskrivningen uppgår sammanlagt till 4 200 euro.

De genomsnittliga kostnaderna per kilometer är 0,12 euro/km (= 4 200 euro / 35 000 km). Beloppet måste således rättas med de privata körningarnas andel, dvs. 12 000 km x 0,12 euro/km = 1 440,00 euro.

Tilläggsavdrag förutsätter att bilen hör till privata tillgångar

En bil anses höra till de privata tillgångarna om du kör mer med bilen privat än i näringsverksamheten. Att bilen hör till de privata tillgångarna kan utredas med hjälp av körjournalen eller en annan pålitlig utredning. Av utredningen ska framgå åtminstone totalantalet kilometer samt körningarna i näringsverksamheten. 

Du kan få tilläggsavdrag om bilen hör till dina privata tillgångar. När du yrkar på tilläggsavdrag ska du ange alla kilometer som du kört med bilen i din skattedeklaration. Tilläggsavdrag beviljas inte utan uppgiften om totalantalet kilometer.

Du får dra av antingen de faktiska kostnaderna i näringsverksamheten eller du beviljas avdrag enligt en kilometerersättning som Skatteförvaltningen fastställer årligen.

Tilläggsavdragets grundbelopp för år 2018 är 0,42 euro per kilometer. Som tilläggsavdrag beviljas differensen mellan tilläggsavdragets maximibelopp och beloppet av de faktiska kostnader som dragits av i bokföringen. Om du har inte dragit av kostnader för bilen i bokföringen beviljas du tilläggsavdrag enligt maximibeloppet. Om de faktiska kostnaderna för bilen överskrider tilläggsavdragets belopp beviljas du inte något tilläggsavdrag.

Faktiska kostnader för en bil är

  • kostnader för bränsle, service och försäkring samt övriga motsvarande kostnader 
  • den andel av den årliga avskrivningen som motsvarar bruket i näringsverksamheten.

 

Exempel 1: Du har under året kört 5 000 km med din bil i näringsverksamheten. De övriga körningarna, exempelvis resorna mellan ditt hem och ditt fasta driftställe, har varit 25 000 kilometer under ett års tid. Eftersom du har haft mer övriga körningar än körningar i näringsverksamheten anses bilen höra till de privata tillgångarna. Du har inte dragit av bilkostnader i bokföringen och du gör ett tilläggsavdrag enligt 5 000 km till ett belopp av 2 050,00 euro (0,42 euro/km x 5 000 km).

Exempel 2: Du har dragit av bilkostnader i bokföringen, till exempel kostnader för bränsle, till ett belopp av 1 000 euro. Du har under året kört 5 000 km med din bil i näringsverksamheten. De övriga körningarna, exempelvis resorna mellan ditt hem och ditt fasta affärsställe, har varit 25 000 kilometer under ett års tid. Eftersom du har haft mer övriga körningar än körningar i näringsverksamheten anses bilen höra till de privata tillgångarna. Du gör ett tilläggsavdrag för de kostnader som överskrider kostnadernas belopp i bokföringen. Tilläggsavdragets belopp är då 1 050,00 euro (0,42 euro/km x 5 000 km – 1 000 euro).

Exempel 3. Du har under året kört 27 000 km med din bil i näringsverksamheten. De övriga körningarna, exempelvis resorna mellan ditt hem och ditt fasta affärsställe, har varit 25 000 kilometer under ett års tid. Eftersom du har mer körningar i näringsverksamheten än vad du har övriga körningar anses bilen höra till näringstillgångarna och du för inte göra tilläggsavdrag.

Resorna till arbetsplatsen (till ditt fasta driftställe) är inte körningar i näringsverksamheten. Kostnaderna för dessa körningar måste dras av i din förhandsifyllda skattedeklaration såsom kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats. Du beviljas avdrag för dess resor enligt det billigaste tillgängliga fortskaffningsmedlet. Läs mer om resekostnadsavdrag för resor mellan bostad och arbetsplats.

Exempel 1: En frisör arbetar i en separat affärslokal. Resorna mellan hemmet och affärslokalen är resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Frisören får dra av kostnaderna för dessa resor i sin förhandsifyllda skattedeklaration beräknade enligt billigaste fortskaffningsmedel.

Exempel 2: En läkare arbetar som yrkesutövare i en läkarcentral. Resorna mellan hemmet och läkarcentralen är resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Läkaren får dra av kostnaderna för dessa resor i sin förhandsifyllda skattedeklaration beräknade enligt billigaste fortskaffningsmedel.

Exempel 3: En elentreprenör kör dagligen med företagets bil från sitt hem till sin elfirma. Resorna mellan hemmet och elfirman är resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Kostnaderna för dessa resor dras av i den förhandsifyllda skattedeklarationen som resor mellan bostad och arbetsplats enligt billigaste fortskaffningsmedel.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken