Näringsverksamhetens intäkter och kostnader – rörelseidkare och yrkesutövare

Näringsintäkter

De skattepliktiga näringsintäkterna omfattar alla inkomster som du tagit emot i pengar eller i förmåner med penningvärde inom näringsverksamheten. Specificera dessa inkomster i skattedeklarationen enligt intäktsslaget.

I omsättningen ingår alla inkomster som du får inom näringsverksamheten från

  • försäljning av varor och tjänster
  • arbetsersättningar
  • fakturerade kilometerersättningar och dagtraktamenten.

Bidrag och understöd omfattar

  • bidrag, tillägg och understöd som beviljats för din näringsverksamhet (t.ex. sysselsättningsstöd)
  • lättnad vid den nedre gränsen för moms.

Ange i skattedeklarationens övriga intäkter t.ex. vinsten från överlåtelse av anläggningstillgångar och erhållna skadeersättningar.

Startpeng är inte näringsinkomst

Startpeng utgör förvärvsinkomst. Betalaren anmäler startpengen till Skatteförvaltningen. Du behöver inte deklarera startpengen i din skattedeklaration för näringsverksamhet.

Eget bruk av varor

Om du från företaget tar ut nyttigheter i eget bruk, ska du ta upp privatbruket som inkomst i företagets bokföring. En nyttighets värde är antingen det ursprungliga anskaffningspriset eller ett försäljningspris som är lägre än detta.

Exempel: År 2017 har A för 3 000 euro köpt totalt 6 varor (omsättningstillgångar) i syfte att sälja dem i näringsverksamheten. Det ursprungliga anskaffningspriset på en vara har alltså varit 500 euro. A tar ut två varor i eget bruk. Som näringsintäkt bokförs 1 000 euro (2 x 500 euro).

Bokföringsformen påverkar intäktens bokföringstidpunkt

Normalt ska en bokföringsskyldig ha dubbel bokföring enligt prestationsprincipen. Rörelseidkare eller yrkesutövare kan ha enkel bokföring om räkenskapsperioden är ett kalenderår.

Rörelseidkare som har enkel bokföring ska dock rätta sin bokföring för beskattningen så att den följer prestationsprincipen. Enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet har endast yrkesutövare möjligheten att ha enkel bokföring.

Din bokföringsform avgör när du ska bokföra en intäkt.

Exempel 1: A har dubbel bokföring över sin näringsverksamhet. A sänder en faktura på utfört arbete till sin kund. Då A sänder fakturan bokför hen denna som en intäkt (prestationsprincipen).

Exempel 2: B har enkel bokföring över sin näringsverksamhet. B sänder en faktura på utfört arbete till sin kund. När B får betalningen bokför hen fakturan som intäkt (kontantprincipen).

Läs mer: Bokföring, räkenskapsperiod och skatteperiod

Avdragbara näringskostnader

Som näringskostnader får du dra av alla de utgifter och förluster inom näringsverksamheten som följer av förvärv eller bibehållande av inkomst. Specificera kostnaderna i skattedeklarationen för näringsverksamhet enligt kostnadsslaget.

En del av anskaffningsutgifterna för anläggningstillgångar kan du bokföra som engångskostnader (så kallade årskostnader), medan en del av kostnaderna ska fördelas som kostnad (periodiseras) över flera år. Läs mer om hur du kan dra av avskrivningar på anläggningstillgångar.

Externa tjänster är arbetsprestationer och underentreprenader som gjorts till ditt företag på uppdrag.

Ange de löner som du betalat ut till dina arbetstagare under Personalkostnader.

Av bilkostnaderna kan du dra av de kostnader som anknyter till näringsverksamhetens körningar. Näringsverksamheten körningar är alla de körningar som har ett direkt samband med den näringsverksamhet som du idkar. Näringsverksamhetens körningar är inte resor mellan din bostad och ditt egentliga driftstället. Dra av dem i den förhandsifyllda skattedeklarationen på samma sätt som löntagare drar av kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

Ytterligare information:

Avdrag av bilkostnader i rörelseidkarens och yrkesutövarens näringsverksamhet

Tilläggsavdrag − rörelseidkare och yrkesutövare

Driftsreserv

Kostnader som inte kan dras av i näringsverksamheten

Kom ihåg att du inte som näringskostnader kan dra av

  • böter, påföljdsavgifter eller andra straffavgifter
  • lön som du betalat till din make eller maka eller till ditt barn som fyllt högst 14 år under skatteåret (om maken/makan arbetar inom näringsverksamheten, kan företagsinkomsten delas mellan makarna i skattedeklarationen för näringsverksamhet).
  • värdet på ditt eget arbete eller privata uttag av pengar från företagets kassa eller bankkonto (företagare kan inte betala lön till sig själv)

Uttag av pengar

En rörelseidkare eller yrkesutövare kan inte betala lön till sig själv. För att finansiera ditt uppehälle kan du ta ut pengar från ditt företag. Uttagen av pengar är inte kostnader för ditt företag och inte heller beskattningsbar inkomst för dig. I stället beskattas du för företagets resultat av näringsverksamheten.

Anteckna privatuttagen i bokföringen på ditt privatkonto och i skattedeklarationen (blankett 5).

Om eget kapital är negativt på grund av privatuttag och privatuttagen har finansierats med främmande kapital, hänför sig en del av lånen till finansieringen av privatuttagen och inte till näringsverksamheten. I sådana fall anses att en del av lånen som rörelseidkaren eller yrkesutövaren tagit för sin näringsverksamhet hänför sig till privatuttagen. Denna del av räntekostnaderna får inte dras av från näringsintäkterna.