Driftsreserv

Driftsreserv är en frivillig reservering med hjälp av vilken beskattningsbara inkomster av näringsverksamhet kan överföras för beskattning till ett senare år. 

Man kan bokföra en driftsreserv om man under skatteåret har betalat förskottsinnehållningspliktiga löner. Driftsreserven kan dras av i beskattningen om den har gjorts i bokföringen. Reservens maximibelopp beräknas en gång om året enligt lönebeloppet som betalats ut.

Ange driftsreserven i skattedeklarationen

Driftsreserver är tillåtna för

  • rörelseidkare eller yrkesutövare
  • dödsbon
  • sammanslutningar med enbart fysiska personer som delägare 

Driftsreserven syns i bokföringen tills den upplöses. Reserven måste räknas som intäkt senast då verksamheten läggs ner.

Ange beloppet av reserven i skattedeklarationen varje år. Ange också ändringar som sker i beloppet av driftsreserven:

  • Om driftsreserven ökar, ange uppgiften i punkten Ökning av reserver.
  • Om driftsreserven minskar, ange uppgiften i punkten Minskning av      reserver 

Maximibeloppet av driftsreserv

Driftsreserven får vara högst 30 % av de förskottsinnehållningspliktiga löner som har betalats under de 12 månader som föregått räkenskapsperiodens utgång. Beakta alltid de löner som har betalats under denna period. Maximibeloppet av driftsreserven är inte bundet till räkenskapsperiodens längd utan enbart till de löner som betalats ut under de 12 senaste månaderna.

Exempel 1: Företagets räkenskapsperiod är 1.1–31.12.2017. Driftsreserven beräknas på basis av de löner som betalats ut under 1.1–31.12.2017.

Exempel 2: Företagets räkenskapsperiod är 1.5.2016–30.4.2017. Driftsreserven beräknas på basis av de löner som betalats ut under 1.5–30.4.2017.

Exempel 3: Företagets räkenskapsperiod är 1.11.2016–31.12.2017. Eftersom räkenskapsperioden undantagsvis avviker från 12 månader, ska du beräkna driftsreserven på basis av de löner som har betalats ut under de 12 månader som föregått räkenskapsperiodens utgång, dvs. 1.1–31.12.2017.

Exempel 4: Du har betalat ut 100 000 euro i löner under räkenskapsperioden 1.5.2016–30.4.2017. Driftsreserven kan för skatteåret 2017 vara högst 30 000 euro (30 % av 100 000 euro).

Ändring i eller upplösning av driftsreserven under skatteåret

  • Du kan öka den driftsreserv som du tidigare bokfört om beloppet av de löner som du betalat ut tillåter det.
  • Om du har betalat ut ett mindre belopp av löner än tidigare måste du minska driftsreserven som du bokfört tidigare.
  • Om du lägger ner näringsverksamheten eller ändrar bolagsformen till aktiebolag, ska driftsreserven upplösas. Ange den upplösta driftsreserven i skattedeklarationen för näringsverksamhet i punkten Minskning av reserver.

Exempel 5: Driftsreserven har år 2016 varit 30 000 euro (100 000 euro på basis av löner). Du har betalat ut 80 000 euro i löner under 2017. Driftsreserven får vara högst 24 000 euro för 2017. Ange som intäkt minskningen av driftsreserven (6 000 euro) i skattedeklarationens punkt Minskning av reserver.

Exempel 6: Driftsreserven har 2016 varit 30 000 euro (100 000 euro på basis av löner). År 2017 har du betalat ut 110 000 euro i löner. Driftsreserven får vara högst 33 000 euro för 2017. Anteckna ökningen av driftsreserven (3 000 euro) som kostnader i skattedeklarationens punkt Ökning av reserver.