Bokföring, räkenskapsperiod och skatteår

Rörelseidkare och yrkesutövare ska föra bok över sin näringsverksamhet. Räkenskapsperioden är i allmänhet 12 månader.

Bokföring

Rörelseidkare och yrkesutövare är skyldiga att föra bok över näringsverksamheten

Bokföringsskyldigheten gäller alla rörelseidkare och yrkesutövare. Bok ska föras över affärs- eller yrkesverksamhet (näringsverksamhet). I bokföringen bokför rörelseidkaren eller yrkesutövaren enbart de händelser som hänför sig till hans eller hennes näringsverksamhet. Ett av syftena med bokföringen är ju att hålla isär rörelseidkarens och yrkesutövarens näringsverksamhet och privata hushåll.

De viktigaste bokföringsbestämmelserna finns i bokföringslagen och -förordningen samt i Statsrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut. Vid bokföringen ska också god bokföringssed iakttas.

Beskattningen grundar sig på bokföringen

Beskattningen av näringsverksamheten grundar sig på en tillförlitlig bokföring. Momsen betalas på basis av näringsverksamhetens försäljningsintäkter. Inkomstskatt betalas på det resultat av näringsverksamheten som bokföringen visar och i vilken man har gjort rättelserna i enlighet med skattelagarna. Förutom Skatteförvaltningen använder också andra myndigheter (exempelvis de som beviljar bidrag och stöd) bokföringsuppgifterna som stöd för sina beslut. Företagaren själv behöver naturligtvis också uppgifterna om den ekonomiska situationen inom näringsverksamheten. Det är ofta bra att anlita en kompetent bokförare som tar hand om bokföringen.

Dubbel bokföring eller enkel bokföring?

Normalt ska en bokföringsskyldig ha dubbel bokföring enligt prestationsprincipen. I dubbel bokföring noteras för varje affärstransaktion både penningkällan och penninganvändningen. Noteringarna visar både orsaken till penningrörelsen och det använda bokföringskontot. Alla noteringar ska göras på minst två konton.

Bokföringslagen innehåller ett undantag som gäller rörelseidkares och yrkesutövares bokföring. Enligt detta kan rörelseidkare och yrkesutövare ha så kallad enkel bokföring om förutsättningarna i lagen uppfylls. Räkenskapsperioden ska då utgöras av kalenderåret. Rörelseidkare som har enkel bokföring ska dock rätta sin bokföring för beskattningen så att den följer prestationsprincipen eftersom det enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet är endast yrkesutövare som har möjlighet att ha enkel bokföring.

Inkomster samt betalda utgifter, räntor och skatter ska bokföras som affärstransaktioner i bokföringen. Också egen användning av varor och tjänster tas upp som  affärstransaktioner i bokföringen. Om beskattningen grundar sig på enkel bokföring periodiseras kontotransaktionerna enligt kontantprincipen.

Bokföringen grundar sig på kvitton och verifikat

Det ska finnas ett kvitto eller ett verifikat på bokföringshändelserna. Verifikaten ska vara daterade och numrerade.

Affärstransaktionerna ska bokföras såväl kronologiskt som systematiskt. Kontantbetalningarna ska bokföras utan dröjsmål. Övriga noteringar ska göras så att behövliga skattedeklarationer och andra anmälningar kan upprättas utifrån uppdaterad bokföring. Noteringarna i bokföringen ska vara tydliga och permanenta: noteringarna får inte vara otydliga och de får inte tas bort.

Bokslutet är en kalkyl på räkenskapsperiodens resultat samt tillgångar och skulder

Bokslutet upprättas för varje räkenskapsperiod utifrån näringsverksamhetens bokföring. Bokslutet omfattar bland annat resultaträkning, balansräkning inklusive noter och balansspecifikationer. Bokslutet ska upprättas inom fyra månader efter utgången av räkenskapsperioden.

Rörelseidkare och yrkesutövare behöver vanligtvis inte upprätta bokslut. Bokslutet ska dock upprättas om räkenskapsperioden avviker från kalenderåret eller två av begränsningarna nedan överskrids under två räkenskapsperioder i följd:

  1. balansomslutning 350 000 euro
  2. omsättning 700 000 euro
  3. genomsnittligt antal anställda under räkenskapsperioden 10 personer.

Förvaring av bokföringen och bokslutet

Bokslutet, verksamhetsberättelsen, bokföringarna, kontoplanen samt en förteckning över bokföringarna och materialet ska förvaras i minst 10 år efter räkenskapsperiodens utgång.

Räkenskapsperiodens verifikat, korrespondensen om affärstransaktionerna samt annat eventuellt bokföringsmaterial som verifierar affärstransaktionerna ska förvaras i minst sex år från slutet av det år då räkenskapsperioden upphört.

Skatteförvaltningen tar inte ställning till bokföringsmässiga frågor. Bokföringsnämnden, som verkar i anslutning till arbets- och näringsministeriet, har till uppgift att ge anvisningar och utlåtanden om tillämpningen av bokföringslagen.

Räkenskapsperiod

Räkenskapsperioden är i allmänhet 12 månader

Bokföringen görs för varje räkenskapsperiod. Räkenskapsperioden är vanligtvis 12 månader. 

Hos den som har dubbel bokföring kan räkenskapsperioden också vara en annan 12 månaders period än ett kalenderår. Räkenskapsperioden kan också ändras. Då verksamheten inleds eller läggs ned eller tidpunkten för bokslutet ändras, kan räkenskapsperioden vara längre eller kortare än 12 månader. Räkenskapsperioden kan dock vara högst 18 månader. Om den bokföringsskyldige har flera rörelser, ska samtliga ha samma räkenskapsperiod.

Hos rörelseidkare och yrkesutövare som har enkel bokföring är räkenskapsperioden alltid kalenderåret. När rörelseidkaren eller yrkesutövaren inleder eller nedlägger verksamheten kan räkenskapsperioden vara temporärt kortare. 

Räkenskapsperiodens längd tas i beaktande då kapitalinkomstandelen av företagsinkomsten beräknas. En räkenskapsperiod som är längre än 12 månader ökar kapitalinkomstens andel och en räkenskapsperiod som är kortare än 12 månader minskar den. Räkenskapsperioden kan också ändras.

Skatteår

Beskattningen verkställs varje skatteår. Skatteåret motsvarar ett kalenderår. Om räkenskapsperioden inte utgörs av kalenderåret är skatteåret den eller de räkenskapsperioder som gått ut under kalenderåret. Skatt betalas på inkomsten under skatteåret.

Exempel: Dubbel bokföring

Ronja Rörelseidkares normala räkenskapsperiod är 1.4–31.3. Ronjas räkenskapsperiod 1.4.2016–31.3.2017 går ut under kalenderåret 2017, och därför utgörs räkenskapsperioden av skatteåret 2017.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken