Inkomstbeskattning – rörelseidkare eller yrkesutövare

Näringsverksamhetens resultat indelas i förvärvs- och kapitalinkomst. Fastställda förluster kan dras av.

Uträkning av inkomsten av näringsverksamhet

Näringsverksamhetens resultat uträknas så att man från näringsverksamhetsintäkterna drar av näringsverksamhetskostnaderna. Den företagsinkomst som ska fördelas erhålls genom att från resultatet dra av förlusterna från föregående år. Sedan 2017 görs det ytterligare ett företagaravdrag på 5 % från den företagsinkomst som ska fördelas. Efter avdraget fördelas företagsinkomsten i kapital- och förvärvsinkomst för näringsidkaren.

Kapital- och förvärvsinkomster

På den företagsinkomst som ska fördelas fastställs först kapitalinkomstandelen. Kapitalinkomsten är en 20 procents årlig avkastning på förra årets nettoförmögenhet. Om du under året har börjat bedriva näringsverksamhet, räknas kapitalinkomstandelen enligt nettoförmögenheten samma år. Om du vill kan du yrka på enbart 10 procent eller 0 procent av nettoförmögenheten som kapitalinkomstandel. Yrkandet ska framställas med skattedeklarationsblanketten innan beskattningen slutförs.

Kapitalinkomstandelen beskattas enligt skattesatsen för kapitalinkomst (30 procent). För kapitalinkomster som överskrider 30 000 euro är skatteprocenten 34 %.

Från den företagsinkomst som ska fördelas dras kapitalinkomstandelen av, och differensen utgör förvärvsinkomstandelen. Dessa förvärvsinkomster inkluderas i dina andra förvärvsinkomster, till exempel löneinkomster. Beskattningen av förvärvsinkomster är progressiv.

Fördelning av företagsinkomsten mellan makar

Om makar tillsammans bedriver näringsverksamhet, delas kapitalinkomst- och förvärvsinkomstandelarna av den företagsinkomst som ska fördelas mellan makarna.

Makarnas respektive kapitalinkomstandelar av företagsinkomsten fördelas enligt de andelar som de har av nettoförmögenheten i näringsverksamheten. Förvärvsinkomstandelen fördelas mellan makarna enligt deras respektive arbetsinsatser.

Skatteförvaltningen fördelar kapital- och förvärvsinkomstandelen mellan makarna enligt de andelar av nettoförmögenheten och arbetsinsatser som de angett på skattedeklarationen för näringsverksamhet (blankett 5).

Läs mer om begreppet make i beskattningen.

Näringsverksamhetens nettoförmögenhet

Näringsverksamhetens nettoförmögenhet uträknas genom att från näringsverksamhetens tillgångar dra av dess skulder. Till näringsverksamhetens tillgångar räknas exempelvis lagret av försäljningsvaror och en affärslokal som ägs. I tillgångarna inkluderas också 30 procent av näringsverksamhetens utbetalda löner. Detta görs av Skatteförvaltningen.

Fastställande och avdrag av näringsverksamhetens förlust

Förlusten antingen fastställs som näringsverksamhetens förlust eller överförs på ditt yrkande delvis eller i sin helhet för att dras av från kapitalinkomsterna under samma år.