Ändringssökande i inkomstbeskattningen – öppet bolag och kommanditbolag

Ett öppet bolag eller kommanditbolag kan söka ändring i sin beskattning efter att beskattningen har slutförts. Ändring ska sökas genom en skriftlig omprövningsbegäran hos skatterättelsenämnden.

Vem kan söka ändring i beskattningen

Ändring i inkomstbeskattningen kan sökas av sammanslutningen och även av alla vars eget skattebelopp omedelbart kan påverkas av beskattningen eller av den som ansvarar för att skatten betalas.

Skatteförvaltningen rekommenderar att ändring i ett öppet bolags eller ett kommanditbolags beskattning söks i sammanslutningens namn. Då kan Skatteförvaltningen snabbare behandla begäran om omprövning.

En bolagsman i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag kan söka ändring i beskattningen av sin egen inkomstandel, men i allmänhet påverkar en sådan ändring också beskattningen av de övriga bolagsmännens inkomstandelar. Om endast en del av bolagsmännen har sökt ändring i beskattningen av sin inkomstandel, reserverar Skatteförvaltningen en möjlighet till bemötande för de bolagsmän vars beskattning påverkas av ändringen.

Hur söker man ändring?

En sammanslutning kan begära omprövning av inkomstbeskattningen elektroniskt i tjänsten MinSkatt. I MinSkatt finns beskattningsbeslutens identifieringsuppgifter (t.ex. beslutsdag, beslutsnummer och skatteslag) för åren 2012–2017. Beslutens innehåll syns i MinSkatt först fr.o.m. skatteåret 2018.

Du kan begära omprövning i MinSkatt

Se anvisningar för hur omprövning begärs i MinSkatt.

Du kan också begära omprövning på pappersblanketten Begäran om omprövning av inkomstbeskattningen (3308r) eller med en fritt formulerad ansökan. Omprövningsbegäran ska alltid innehålla följande uppgifter:

  • ändringssökandens namn och sammanslutningens FO-nummer eller delägarens personbeteckning
  • skatteåret för vilket ändring i beskattningen söks
  • vilka ändringar i beskattningen som yrkas
  • de grunder på vilka ändring yrkas.

Bifoga till omprövningsbegäran de handlingar som du åberopar, om du inte tidigare har lämnat dem till Skatteförvaltningen. Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du har befullmäktigat ska du då meddela om detta i din omprövningsbegäran och ange ombudets adress som processadress.

Skicka din begäran om omprövning till adressen

Skatteförvaltningen
PB 650
00052 SKATT
Du kan också lämna en begäran om omprövning till vilken skattebyrå som helst.

När ska man söka ändring

Från och med skatteåret 2017 kan du begära omprövning av inkomstbeskattningen inom 3 år räknat från ingången av året efter utgången av skatteåret. Om en omprövningsbegäran gäller skatteåren 2012–2016 kan omprövning begäras inom 5 år räknat från ingången av året efter utgången av skatteåret. Om årets sista dag infaller på en lördag eller söndag är inlämningsdagen följande vardag. Kontrollera skatteåret och anvisningen för sökande av ändring i beskattningsbeslutet.

Se tidsfrister för begäran om omprövning enligt skatteår 

 Skatteår Begäran om omprövning ska vara framme senast
2012 31.12.2018
2013 31.12.2019
2014 31.12.2020
2015 31.12.2021
2016 2.1.2023
2017 31.12.2020
2018 31.12.2021

Tidsfristen kan vara kortare för sökande av ändring i ett rättelsebeslut på myndighetsinitiativ

Beskattningen kan också rättas på Skatteförvaltningens initiativ om Skatteförvaltningen i efterhand får uppgifter som påverkar beskattningen. Du kan också söka ändring i ett rättelsebeslut i beskattningen som fattats på myndighetsinitiativ genom att begära omprövning hos skatterättelsenämnden.

Kontrollera alltid tidsfristen för ändringssökande i den anvisning om ändringssökande som bifogats till beslutet. Tidsfristen för ändringssökande är antingen 3 år eller 5 år beroende på om beslutet har fattats före 1.1.2017 eller därefter.

Läs mer om rättelser på Skatteförvaltningens initiativ och om sökande av ändring i dem.

Enbart omprövning som begärts inom tidsfristen prövas

Omprövning ska begäras inom utsatt tid hos Skatteförvaltningen. Handlingarna ska postas i så god tid att de är framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista dagen för sökande av ändring. En begäran om omprövning som har anlänt efter den utsatta dagen tas inte upp till prövning.

Skatten ska betalas även om ändring har sökts

Även om ändring i beskattningen har sökts, ska ett öppet bolags eller ett kommanditbolags bolagsman betala skatten inom den utsatta tiden. Skatteförvaltningen kan ändå på bolagsmannens eller bolagsmännens ansökan förbjuda utsökning av skatten eller förordna att utsökningen ska avbrytas. Under utsökningsförbudet eller utsökningsavbrottet ackumuleras förseningsränta och eventuellt skattetillägg på skatten på normalt sätt.

Besvär till förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen

Ändring i ett omprövningsbeslut kan anföras genom besvär hos förvaltningsdomstolen. 

  • Fr.o.m. skatteåret 2017 är tidsfristen för att anföra besvär 60 dagar räknat från den dag då sammanslutningen har fått del av omprövningsbeslutet.
  • Besvär som gäller skatteåren 2012–2016 kan göras inom fem år räknat från ingången av året efter utgången av skatteåret. Om din omprövningsbegäran gäller ett beslut om rättelse av beskattningen som fattats på Skatteförvaltningens initiativ efter 1.1.2017 är besvärstiden hos förvaltningsdomstolen 60 dagar räknat från den dag då sammanslutningen fick del av omprövningsbeslutet.
  • Kontrollera alltid besvärstiden i besvärsanvisningen som har bifogats till beslutet.

Besvären till förvaltningsdomstolen kan också anföras elektroniskt i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst. Fr.o.m. skatteåret 2015 ska besvären lämnas till förvaltningsdomstolen inom besvärstiden. Besvär som gäller skatteåret 2014 eller tidigare skatteår kan inom besvärstiden lämnas antingen till förvaltningsdomstolen eller Skatteförvaltningen. Kontrollera förvaltningsdomstolarnas adresser (www.oikeus.fi)

Besvären till förvaltningsdomstolen kan också anföras elektroniskt i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut kan sökas genom att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen ger besvärstillstånd. Besvär ska anföras inom 60 dagar efter att det öppna bolaget eller kommanditbolaget fått del av förvaltningsdomstolens beslut.

Besvär hos förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen kan vara avgiftsbelagda. Mer information om domstolsavgifterna (www.oikeus.fi)

Exempel på tidsfrister för sökande av ändring

Exempel 1. På hösten fick Planeringsbyrå Kb beskattningsbeslutet för 2016. Beskattningen för skatteåret 2016 slutfördes 31.10.2017. Planeringsbyrå Kb:s omprövningsbegäran som gäller skatteåret 2016 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 2.1.2023.

Exempel 2: En begäran om omprövning som gäller skatteåret 2017 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2020.