Ändringssökande i inkomstbeskattningen – öppet bolag och kommanditbolag

Ett öppet bolag eller kommanditbolag kan söka ändring i sin beskattning efter att beskattningen har slutförts. Ändring ska sökas genom en skriftlig omprövningsbegäran hos skatterättelsenämnden. Du kan också begära omprövning på nätet.

Vem kan söka ändring i beskattningen

Ändring i inkomstbeskattningen kan sökas av själva sammanslutningen samt av alla vars eget skattebelopp omedelbart kan påverkas av beskattningen eller av den som ansvarar för att skatten betalas.

Skatteförvaltningen rekommenderar att ändring i ett öppet bolags eller ett kommanditbolags beskattning söks i sammanslutningens namn. Då kan Skatteförvaltningen snabbare behandla en begäran om omprövning.

En bolagsman i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag kan söka ändring i beskattningen av sin egen inkomstandel, men i allmänhet påverkar en sådan ändring också beskattningen av de övriga bolagsmännens inkomstandelar. Om endast en del av bolagsmännen har sökt ändring i beskattningen av sin inkomstandel, reserverar Skatteförvaltningen en möjlighet till bemötande för de bolagsmän vars beskattning påverkas av ändringen.

Så här söker du ändring

En sammanslutning kan begära omprövning av inkomstbeskattningen elektroniskt i tjänsten MinSkatt. I MinSkatt finns beskattningsbeslutens identifieringsuppgifter (t.ex. beslutsdag, beslutsnummer och skatteslag) för åren 2012–2017. Beslutens innehåll syns i MinSkatt fr.o.m. skatteåret 2018.

Begär omprövning i MinSkatt

Se anvisningar för hur omprövning begärs i MinSkatt.

Omprövning kan även begäras på pappersblanketten Begäran om omprövning av inkomstbeskattningen (3308r) eller med en fritt formulerad ansökan. En omprövningsbegäran ska alltid innehålla

  • ändringssökandens namn och sammanslutningens FO-nummer eller delägarens personbeteckning
  • skatteåret för vilket ändring i beskattningen söks
  • vilka ändringar i beskattningen som yrkas
  • de grunder på vilka ändring yrkas.

Bifoga till omprövningsbegäran de handlingar som du åberopar, om du inte tidigare har lämnat dem till Skatteförvaltningen. Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du har gett fullmakt ska du då meddela om detta i din omprövningsbegäran och ange ombudets adress som processadress.

Skicka din begäran om omprövning till adressen

Skatteförvaltningen
PB 650
00052 SKATT

Du kan också lämna en begäran om omprövning till vilken skattebyrå som helst.

När ska ändring sökas

Omprövning kan begäras genast efter att sammanslutningens beskattningen har slutförts. Skattedeklarationen kan korrigeras genom att lämna en ny skattedeklaration innan beskattningen slutförs.

Från och med skatteåret 2017 kan du begära omprövning av inkomstbeskattningen inom 3 år räknat från ingången av året efter utgången av skatteåret.

Om en omprövningsbegäran gäller skatteåren 2013–2016 kan omprövning begäras inom 5 år räknat från ingången av året efter utgången av skatteåret.

Om årets sista dag infaller på en lördag eller söndag är inlämningsdagen följande vardag. Kontrollera skatteåret och anvisningen för sökande av ändring i beskattningsbeslutet.

Tidsfrister för begäran om omprövning enligt skatteår 

 Skatteår Begäran om omprövning ska vara framme senast
2013 31.12.2019
2014 31.12.2020
2015 31.12.2021
2016 2.1.2023
2017 31.12.2020
2018 31.12.2021
2019 2.1.2023

Tidsfristen kan vara kortare för sökande av ändring i ett omprövningsbeslut på myndighetsinitiativ

Beskattningen kan också omprövas på Skatteförvaltningens initiativ om Skatteförvaltningen i efterhand får uppgifter som påverkar beskattningen. Du kan också söka ändring i ett omprövningsbeslut i beskattningen som fattats på myndighetsinitiativ genom att begära omprövning hos skatterättelsenämnden.

Kontrollera alltid tidsfristen för ändringssökande i den anvisning om ändringssökande som bifogats till beslutet. Tidsfristen för ändringssökande är antingen 3 år eller 5 år beroende på om beslutet har fattats före 1.1.2017 eller därefter.

Läs mer om rättelser på Skatteförvaltningens initiativ och om sökande av ändring i dem.

När slutförs beskattningen för sammanslutningar?

Slutdatumet för beskattningen ändras fr.o.m. skatteåret 2018.

Från skatteåret 2018 är dagen då beskattningen slutförs kundspecifik. Beskattningen för en sammanslutning kan slutföras mellan maj och oktober året som följer efter skatteåret. Slutdatumet för en sammanslutnings beskattning anges i MinSkatt och i beskattningsbeslutet. Beskattningsbeslutet för en bolagsman fattas först efter att sammanslutningens beskattning har slutförts.

Observera att datumet för slutförandet av beskattningen kan uppskjutas om sammanslutningen gör ändringar i sin skattedeklaration eller om Skatteförvaltningen från något annat håll får uppgifter som påverkar beskattningen. I så fall får sammanslutningen ett nytt beskattningsbeslut med det nya datumet för slutförandet av beskattningen.

Beskattningen för skatteåret 2017 slutfördes samtidigt, dvs. 31.10.2018, för alla sammanslutningar. Även under tidigare år var slutdatumet för beskattningen alltid i slutet av oktober året som följde skatteåret.

Exempel: Skeppsvarv Kb är ett kommanditbolag vars räkenskapsperiod är 1.2–31.1. Skeppsvarv Kb lämnar skattedeklarationen 2.4.2019. Skatteförvaltningen bildar ett beskattningsbeslut för bolaget 1.5. Enligt beskattningsbeslutet slutförs bolagets beskattning 29.5. Skeppsvarv Kb gör inga ändringar i sina beskattningsuppgifter, och därmed slutförs bolagets beskattning 29.5, såsom tidigare meddelats.

Om sammanslutningen lämnar en ny uppgift i en begäran om omprövning

Om sammanslutningen lämnar en helt ny uppgift i sin omprövningsbegäran verkställer Skatteförvaltningen beskattningen för denna del och fattar ett kompletterande beskattningsbeslut. En ny uppgift är exempelvis en inkomst, ett avdrag eller något annat som påverkar beskattningen och som sammanslutningen inte tidigare deklarerat eller som inte ingått i bokslutshandlingarna eller som beskattningsbeslutet på annat sätt inte har baserat sig på.

Förfarandet med kompletterande beskattningsbeslut tillämpas fr.o.m. skatteåret 2018. Du kan begära omprövning av ett kompletterande beskattningsbeslut hos skatterättelsenämnden. Tidsfristen för sökande av ändring är densamma som för det egentliga beskattningsbeslutet. Den anges i anvisningarna för sökande av ändring som har bifogats till det kompletterande beskattningsbeslutet.

Enbart omprövning som begärts inom tidsfristen prövas

Omprövning ska begäras inom utsatt tid hos Skatteförvaltningen. Handlingarna ska postas i så god tid att de är framme hos Skatteförvaltningen senast den sista dagen för sökande av ändring. En begäran om omprövning som har anlänt efter den utsatta dagen avvisas utan prövning.

Skatten ska betalas även om ändring har sökts

Även om ändring i beskattningen har sökts, ska ett öppet bolags eller ett kommanditbolags bolagsman betala skatten inom den utsatta tiden. Skatteförvaltningen kan dock på bolagsmannens eller bolagsmännens ansökan förbjuda utsökning av skatten eller förordna att utsökningen ska avbrytas. Under utsökningsförbudet eller utsökningsavbrottet ackumuleras förseningsränta eller dröjsmålsränta på skatten som vanligt.

Besvär till förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen

Ändring i ett omprövningsbeslut kan anföras genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

  • Fr.o.m. skatteåret 2017 är tidsfristen för att anföra besvär 60 dagar räknat från den dag då sammanslutningen har fått del av omprövningsbeslutet.
  • Besvär som gäller skatteåren 2013–2016 kan göras inom fem år räknat från ingången av året efter utgången av skatteåret. Om din omprövningsbegäran gäller ett omprövningsbeslut av beskattningen som fattats på Skatteförvaltningens initiativ efter 1.1.2017 är besvärstiden hos förvaltningsdomstolen 60 dagar räknat från den dag då sammanslutningen fick del av omprövningsbeslutet. Kontrollera alltid besvärstiden i den besvärsanvisning som bifogats till beslutet.

Besvärsskriften ska lämnas in hos förvaltningsdomstolen inom besvärstiden. Besvären till förvaltningsdomstolen kan också anföras elektroniskt i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut kan sökas genom att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen ger besvärstillstånd. Besvär ska anföras inom 60 dagar efter att det öppna bolaget eller kommanditbolaget fått del av förvaltningsdomstolens beslut.

Besvär hos förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen kan vara avgiftsbelagda. Mer information om domstolsavgifterna (www.oikeus.fi)

Exempel på tidsfrister för sökande av ändring

Exempel 1. På hösten fick Planeringsbyrå Kb beskattningsbeslutet för 2016. Beskattningen för skatteåret 2016 slutfördes 31.10.2017. Planeringsbyrå Kb:s omprövningsbegäran som gäller skatteåret 2016 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 2.1.2023.

Exempel 2: En begäran om omprövning som gäller skatteåret 2017 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2020.

Exempel 3: En omprövningsbegäran som gäller skatteåret 2018 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2021. Det sammanslutningsspecifika slutdatumet för beskattningen påverkar inte saken eftersom tidsfristen för sökande av ändring beräknas från utgången av skatteåret.