Avdrag av bilkostnader inom jordbruk

Bilkostnader som anknyter till jordbruksidkandet kan dras av från jordbrukets resultat. Bilkostnaderna dras av antingen i bokföringen eller i form av ett tilläggsavdrag. En körjournal eller någon annan tillförlitlig utredning behövs.

Bil i jordbrukets förvärvskälla

En bil hör till jordbrukets förvärvskälla, om mer än 50 procent av de totala körningarna hänför sig till jordbruket. I detta fall ska du i bokföringen och anteckningarna registrera alla bilkostnader, inklusive bränsle, service och bilavskrivningarna. Körjournalen, där alla körningar har antecknats, används för att reda ut fördelningen av bilkostnaderna i jordbrukets kostnader och kostnader för uppehälle.

Den andel av bilkostnaderna som anknyter till jordbruket erhålls då bilkostnaderna och -avskrivningarna divideras med de totala körkilometrarna och resultatet multipliceras med körningarna som anknyter till jordbruket. De privata körningarnas andel som erhålls inkluderas i jordbrukets resultat.

Körjournal

Anteckna I körjournalen de totala körkilometrarna under året. För körningarna ska dessutom följande utredning ges:

  • start- och sluttidpunkt
  • start- och slutdestination, eventuellt körsträckan
  • resans längd
  • resans syfte.

Om ingen körjournal har förts, kan bilkostnaderna godkännas som avdragbara enligt någon annan tillförlitlig utredning. Om det inte finns någon annan utredning, gör Skatteförvaltningen en uppskattning av de privata körningarnas andel. Observera att resorna mellan bostaden och gårdshemmanet är privata körningar. Resorna mellan bostaden och gårdshemmanet dras av i den personliga skattedeklarationsblanketten, i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Om mindre än hälften av körningarna permanent anknyter till jordbruket, ska bilen avföras ur materielen i jordbrukets anteckningar och utgifterna i fortsättningen dras av som utgifter för användning av bil som hör till hushållet i jordbruket.

Privat bil i jordbrukets användning

Om högst 50 % av körningarna med bilen anknyter till jordbruket eller det är fråga om makens/makans bil, hör bilen till privathushållet. Då kan du dra av kostnaderna för bil i form av ett s.k. tilläggsavdrag i skattedeklarationen för jordbruk.

Om du inte har dragit av kostnader för bil i anteckningarna, är beloppet av tilläggsavdrag maximibeloppet av den skattefria kilometerersättningen: multiplicera antalet kilometer som körts i jordbruket med beloppet av den skattefria kilometerersättningen (0,41 euro/km år 2017).

Om du redan har dragit av kostnader för bil i anteckningarna, är tilläggsavdraget det sammanlagda beloppet av den skattefria kilometerersättningen – faktiska kostnader som dragits av i anteckningarna.

Tilläggsavdraget får man också i en situation då en bil som hör till näringsverksamhetens förvärvskälla används för körningar inom jordbruket. I detta fall får de kostnader som anknyter till jordbrukets körningar inte dras av från näringsverksamhetens resultat.

Förutsättningen för tilläggsavdraget är att det finns en tillförlitlig utredning av jordbrukets körningar. Om det inte finns någon tillförlitlig utredning, kan bilkostnaderna inte dras av från jordbrukets resultat.

En privat bil som används av en beskattningssammanslutning eller ett dödsbo

Om en delägare i en sammanslutning eller ett dödsbo har använt sin egen bil för körningar inom jordbruket, kan sammanslutningen eller dödsboet utbetala skattefria kostnadsersättningar till delägaren. I detta fall antecknas ersättningarna som löneutgifter i sammanslutningens eller dödsboets bokföring. För delägaren utgör inkomsterna skattefri inkomst. Till en änka som är delägare i dödsboet kan dödsboet inte utbetala lön, och således inte heller skattefria kostnadsersättningar.

Om sammanslutningen eller dödsboet inte har utbetalat ersättningar till en delägare i sammanslutningen eller dödsboet, och delägaren har använt sin privata bil inom jordbruket, kan sammanslutningen eller dödsboet dra kostnaderna av antingen enligt de verkliga kostnaderna eller vid avsaknad av annan utredning enligt 0,24 euro/km år 2017. En änka som är delägare i ett dödsbo utgör ett undantag. Om änkan använder sin privata bil i jordbruket som bedrivs av dödsboet, görs avdraget i beskattningen av dödsboet enligt punkten ”Privat bil i jordbrukets användning”.