Inkomster och utgifter inom jordbruket

Jordbruksinkomster är alla inkomster du fått från jordbruket i pengar eller som förmåner i pengars värde.  Från jordbruksinkomsterna får du dra av utgifterna för förvärv eller bibehållande av inkomsten.

Som jordbruksinkomst räknas också jordbruksstöd

Skattepliktiga jordbruksinkomster omfattar alla inkomster i pengar eller i pengars värde som du mottagit i jordbruket. Jordbruksstöd är i sin helhet skattepliktiga.

Som skattepliktiga inkomster räknas även återbäring av punktskatt (accis) på energiprodukter och momslättnad vid den nedre gränsen.

Vilka jordbruksutgifter får du dra av?

Som jordbruksutgifter får du dra av alla utgifter för förvärv eller bibehållande av jordbruksinkomsten. Rätten att dra av vissa utgifter (t.ex. löneutgifter) kan dock vara helt eller delvis begränsad.

Utbetalda löner utgör jordbruksutgift

Som jordbruksutgifter betraktas utbetalda löner till t.ex. jordbruks- och säsongarbetare. På lönen ska du verkställa förskottsinnehållning enligt skattekortet som arbetstagaren visat upp. Om arbetstagaren inte uppvisar ett skattekort, verkställ förskottsinnehållningen enligt 60 %.

Lön som du som jordbruksidkare betalat din make eller ditt barn som ännu inte fyllt 14 år får inte dras av som utgift.

Ersättningar för avbrytare och vikariehjälp är inte löneutgifter. Du får dock dra av dem som övriga jordbruksutgifter.

Anmäl till inkomstregistret löner som betalats ut 1.1.2019 eller senare

Anmälan av löneuppgifter har ändrats fr.o.m. 1.1.2019:

  • Löner som har betalats ut 1.1.2019 eller senare ska anmälas till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter ska anmälas till inkomstregistret senast den femte dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Årsanmälan för betalningsåret 2019 lämnas inte in. Läs mer om hur du anmäler löneuppgifter till inkomstregistret.
  • Löner som betalats ut 2018 eller tidigare ska fortfarande anmälas till Skatteförvaltningen med deklarationen av arbetsgivarprestationer. För betalningsåret 2018 ska också en årsanmälan lämnas in senast i slutet av januari 2019.

Läs mer om

Jordbruksidkare kan inte ta emot naturaförmåner, kilometerersättningar eller dagtraktamenten

Eftersom jordbruksidkare inte kan betala lön  åt sig själv kan de inte heller ta emot naturaförmåner eller skattefria kilometerersättningar och dagtraktamenten. I stället för dessa kan du dock beviljas s.k. tilläggsavdrag för kostnaderna för tillfälliga arbetsresor.

Så här ska du dra av jordbrukets resekostnader

Som jordbruksutgifter får du dra av sådana resekostnader som hänför sig till jordbruket, till exempel utbildningsresor. Kostnaderna för resor mellan bostaden och gården är dock inte jordbruksutgifter. Ange inte dessa i skattedeklarationen för jordbruk utan dra av dem som resor mellan bostaden och arbetsplatsen genom att korrigera din förhandsifyllda skattedeklaration. Du kan deklarera kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen antingen i MinSkatt eller på blankett 1A.

Dra av kostnaderna för jordbrukets resor och logi på basis av verifikationerna. Du får i din skattedeklaration för jordbruk göra tilläggsavdrag för den ökning av levnadskostnaderna som följer av en tillfällig arbetsresa. Tilläggsavdragets maximibelopp är detsamma som beloppet för skattefria dagtraktamenten hos löntagare.

En utjämningsreservering får dras av från jordbruksinkomsten

Du får dra av en utjämningsreservering som är högst 40 % av jordbrukets nettoinkomst. Utjämningsreserveringen kan vara högst 13 500 euro och måste vara minst 800 euro. Jordbrukets nettoinkomstbelopp får du genom att du från de skattepliktiga jordbruksinkomsterna drar av utgifterna för förvärv och bibehållande av inkomsten.

Utjämningsreserveringen kan användas för jordbruksinvesteringar. En utjämningsreservering får dras av från utgifterna för anskaffning och grundlig renovering av anläggningstillgångar inom jordbruket. En utjämningsreservering kan också intäktsföras, dvs. räknas direkt som jordbruksinkomst. En utjämningsreservering ska användas för investeringar eller räknas som intäkt senast under det tredje skatteåret efter det att reserveringen bildades.

Utjämningsreserveringar bildas och används  också separat för varje gårdsbruksenhet. Du får alltså inte använda en tidigare bildad reservering för jordbruksinvesteringar på en annan gårdsbruksenhet.

Anteckna utjämningsreserveringen i din skattedeklaration för jordbruket.

Dra av anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar i form av avskrivningar

En del av jordbruksutgifterna får dras av på en gång  som årliga kostnader. En del av kostnaderna måste periodiseras och dras av under flera års tid. Kostnaderna för anskaffning av anläggningstillgångar inom jordbruket fördelas för de olika åren genom avskrivningar. Som avskrivningar drar du av anskaffningsutgifter för jordbruksinvesteringar vars sannolika ekonomiska användningstid är mer än tre år.

Du får göra en avskrivning av anläggningstillgångar för första gången under det skatteår då nyttigheten tas i bruk.

Maximiavskrivningar för byggnader och konstruktioner

 Produktionsbyggnader  10 %
 Bostadshus och kontorsbyggnader   6 %
 Växthus och andra motsvarande konstruktioner  20 %
 Konstruktioner för miljövård  25 %

Maximiavskrivningar för andra tillgångar

 Maskiner och inventarier inom jordbruket  25 %
 Täckdiken  20 %
 Broar, dammar, brunnar, asfaltering, gårdsstöd  10 %
 Miljöinvesteringar  25 %

Årliga avdrag görs genom avskrivning på utgiftsresten

Exempel: Anders har under år 2016 köpt en maskin för 30 000 euro som alltså är anläggningstillgång och används under flera års tid inom jordbruket. Anskaffningsutgiften för maskinen dras av genom årliga avskrivningar på utgiftsresten. Avskrivningens maximibelopp är 25 % per år.

Skatteår Återstående anskaffningsutgift i början av skatteåret, euro Avskrivning för skatteåret, euro Återstående anskaffningsutgift (utgiftsrest) i slutet av skatteåret, euro
2016 30 000 7 500 22 500
2017 22 500 5 625 16 875
2018 16 875 4 218,75 12 656,25
osv..      

En produktionsbyggnad som huvudsakligen används i jordbruket anses som jordbruksbyggnad. Byggnader som du använder för boende eller fritid anses inte vara jordbruksbyggnader.

Om du använder en jordbuksbyggnad eller maskiner och inventarier delvis också för andra ändamål ska du intäktsföra en motsvarande del av avskrivningarna och kostnaderna i jordbruksbeskattningen.

Momsbeskattning av jordbruksinkomster och -utgifter

Om momsen på jordbruksinkomster och -utgifter finns närmare information på sidorna om momsbeskattning.