Inkomster och utgifter inom jordbruket

Jordbruksinkomster är alla inkomster du fått från jordbruket i pengar eller som förmåner i pengars värde.  Från jordbruksinkomsterna får du dra av utgifterna för förvärv eller bibehållande av inkomsten.

Som jordbruksinkomst räknas också jordbruksstöd

Skattepliktiga jordbruksinkomster omfattar alla inkomster i pengar eller i pengars värde som du mottagit i jordbruket. Jordbruksstöd är i sin helhet skattepliktiga.

Som skattepliktiga inkomster räknas även återbäring av punktskatt (accis) på energiprodukter och momslättnad vid den nedre gränsen.

Vilka jordbruksutgifter får du dra av?

Som jordbruksutgifter får du dra av alla utgifter för förvärv eller bibehållande av jordbruksinkomsten. Rätten att dra av vissa utgifter (t.ex. löneutgifter) kan dock vara helt eller delvis begränsad.

Utbetalda löner utgör jordbruksutgift

Som jordbruksutgifter betraktas utbetalda löner till t.ex. jordbruks- och säsongarbetare. På lönen ska du verkställa förskottsinnehållning enligt skattekortet som arbetstagaren visat upp. Om arbetstagaren inte uppvisar ett skattekort, verkställ förskottsinnehållningen enligt 60 %.

Lön som du som jordbruksidkare betalat din make eller ditt barn som ännu inte fyllt 14 år får inte dras av som utgift.

Ersättningar för avbrytare och vikariehjälp är inte löneutgifter. Du får dock dra av dem som övriga jordbruksutgifter.

 

Anmäl betalda löner till Skatteförvaltningen

Om du betalar ut löner ska du lämna en skattedeklaration av  arbetsgivarprestationer i enlighet med din skatteperiod. Arbetsgivarprestationerna ska deklareras elektroniskt exempelvis i MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Läs mer om hur man deklarerar och betalar arbetsgivarprestationer och övriga skatter på eget initiativ

Du ska också lämna in årsanmälan till Skatteförvaltningen om de löner du betalat ut under kalenderåret (Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan, blankett 7801r). Det lönar sig att lämna in den strax efter att anställningsförhållandet har upphört. Årsanmälan ska dock lämnas in senast vid utgången av januari under det år som följer efter löneutbetalningsåret. Läs mer om årsanmälan.

Jordbruksidkare kan inte ta emot naturaförmåner, kilometerersättningar eller dagtraktamenten

Eftersom jordbruksidkare inte kan betala lön  åt sig själv kan de inte heller ta emot naturaförmåner eller skattefria kilometerersättningar och dagtraktamenten. I stället för dessa kan du dock beviljas s.k. tilläggsavdrag för kostnaderna för tillfälliga arbetsresor.

Hur drar du av jordbrukets resekostnader?

Som jordbruksutgifter får du dra av sådana resekostnader som hänför sig till jordbruket, t.ex. resor till kurser. Kostnaderna för resor mellan bostaden och gårdsbruksenheten betraktas dock inte som jordbruksutgifter. Anteckna inte dem i skattedeklarationen för jordbruk utan i din förhandsifyllda skattedeklaration. Du får dra av kostnaderna för resor mellan bostad och arbetsplats i din förhandsifyllda skattedeklaration.

Kostnaderna för resor och logi dras av på basis av verifikationer. Du får i skattedeklarationen för jordbruk göra tilläggsavdrag för den ökning av levnadskostnaderna som beror på en tillfällig arbetsresa. Tilläggsavdragets maximibelopp är detsamma som beloppet för skattefria dagtraktamenten hos löntagare.

En utjämningsreservering får dras av från jordbruksinkomsten

Du får dra av en utjämningsreservering som är högst 40 % av jordbrukets nettoinkomst. Utjämningsreserveringen kan vara högst 13 500 euro och måste vara minst 800 euro. Jordbrukets nettoinkomstbelopp får du genom att du från de skattepliktiga jordbruksinkomsterna drar av utgifterna för förvärv och bibehållande av inkomsten.

Utjämningsreserveringen kan användas för jordbruksinvesteringar. En utjämningsreservering får dras av från utgifterna för anskaffning och grundlig renovering av anläggningstillgångar inom jordbruket. En utjämningsreservering kan också intäktsföras, dvs. räknas direkt som jordbruksinkomst. En utjämningsreservering ska användas för investeringar eller räknas som intäkt senast under det tredje skatteåret efter det att reserveringen bildades.

Utjämningsreserveringar bildas och används  också separat för varje gårdsbruksenhet. Du får alltså inte använda en tidigare bildad reservering för jordbruksinvesteringar på en annan gårdsbruksenhet.

Anteckna utjämningsreserveringen i din skattedeklaration för jordbruket.

Dra av anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar i form av avskrivningar

En del av jordbruksutgifterna får dras av på en gång  som årliga kostnader. En del av kostnaderna måste periodiseras och dras av under flera års tid. Kostnaderna för anskaffning av anläggningstillgångar inom jordbruket fördelas för de olika åren genom avskrivningar. Som avskrivningar drar du av anskaffningsutgifter för jordbruksinvesteringar vars sannolika ekonomiska användningstid är mer än tre år.

Du får göra en avskrivning av anläggningstillgångar för första gången under det skatteår då nyttigheten tas i bruk.

Maximiavskrivningar för byggnader och konstruktioner

 Produktionsbyggnader  10 %
 Bostadshus och kontorsbyggnader   6 %
 Växthus och andra motsvarande konstruktioner  20 %
 Konstruktioner för miljövård  25 %

Maximiavskrivningar för andra tillgångar

 Maskiner och inventarier inom jordbruket  25 %
 Täckdiken  20 %
 Broar, dammar, brunnar, asfaltering, gårdsstöd  10 %
 Miljöinvesteringar  25 %

Årliga avdrag görs genom avskrivning på utgiftsresten

Exempel: Anders har under år 2015 köpt en maskin för 30 000 euro som alltså är anläggningstillgång och används under flera års tid inom jordbruket. Anskaffningsutgiften för maskinen dras av genom årliga avskrivningar på utgiftsresten. Avskrivningens maximibelopp är 25 % per år.

Skatteår Återstående anskaffningsutgift i början av skatteåret, euro Avskrivning för skatteåret, euro Återstående anskaffningsutgift (utgiftsrest) i slutet av skatteåret, euro
2015 30 000 7 500 22 500
2016 22 500 5 625 16 875
2017 16 875 4 218,75 12 656,25
osv..      

En produktionsbyggnad som huvudsakligen används i jordbruket anses som jordbruksbyggnad. Byggnader som du använder för boende eller fritid anses inte vara jordbruksbyggnader.

Om du använder en jordbuksbyggnad eller maskiner och inventarier delvis också för andra ändamål ska du intäktsföra en motsvarande del av avskrivningarna och kostnaderna i jordbruksbeskattningen.

Momsbeskattning av jordbruksinkomster och -utgifter

Om momsen på jordbruksinkomster och -utgifter finns närmare information på sidorna om momsbeskattning.

Nyckelord: