Förluster hos jordbruksidkare

Jordbruksförluster kan antingen fastställas som förlust i förvärvskällan för jordbruk eller dras av från kapitalinkomsterna.

Jordbruksinkomsterna hör till förvärvskällan för jordbruk. Allt jordbruk som den skattskyldige idkar bildar en förvärvskälla för jordbruk. Om den skattskyldige har flera gårdsbruksenheter ska inkomsterna från var och en av gårdsbruksenheterna räknas ihop.

Förluster fastställs som förlust i förvärvskällan för jordbruk

Jordbruksförluster fastställs och hänförs till förvärvskällan för jordbruk, men endast om jordbruksidkaren inte krävt att förlusterna ska dras av från kapitalinkomsterna under förluståret.

En förlust som ingår i förvärvskällan för jordbruk dras av från jordbruksresultatet under de 10 följande skatteåren. De förluster som fastställts för tidigare år dras av innan jordbruksinkomsten indelas i förvärvs- och kapitalinkomst.

Förluster kan också dras av från sådana kapitalinkomster som förvärvats under samma år

En jordbruksidkare får välja om en jordbruksförlust som uppkommit under skatteåret delvis eller till hela beloppet ska dras av från kapitalinkomsterna. Jordbruksidkaren ska framställa sitt avdragsyrkande före beskattningen slutförs för skatteåret i fråga.

Förluster dras av från kapitalinkomsterna efter att utgifterna för inkomstens förvärvande har dragits av men före räntor.

Om en jordbruksförlust har fastställts som förlust i förvärvskällan för jordbruk får den inte senare dras av från kapitalinkomst. Ett undantag är om jordbruksidkaren lägger ner jordbruket.

Förlusterna kan fördelas mellan makarna

Om makarna idkar jordbruk tillsammans kan de kräva att deras jordbruksförluster delvis eller till hela beloppet ska dras av från deras kapitalinkomster. Makarna ska framställa ett sådant avdragsyrkande tillsammans före beskattningens slutförande. Avdragsyrkandet framställs i skattedeklarationen för jordbruk.

En förlust som ska dras av från kapitalinkomsterna fördelas mellan makarna enligt de arbetsinsatser som de angett på skattedeklarationen för jordbruk.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken