Inkomstbeskattning – jordbruksidkare

Jordbrukets resultat fördelas i förvärvs- och kapitalinkomst. Förvärvsinkomsten beskattas progressivt, medan skattesatsen för kapitalinkomster är 30 procent, och för kapitalinkomster som överstiger 30 000 euro är skattesatsen 34 procent. En fastställd förlust kan dras av från resultatet under de följande åren.

Hur uträknas inkomsten av näringsverksamhet?

Jordbrukets resultat uträknas så att man från jordbruksintäkterna drar av jordbrukskostnaderna. Då förlusterna från föregående år dras av från resultatet, får man den företagsinkomst som ska fördelas. Sedan 2017 görs det ytterligare ett företagaravdrag på 5 % från den företagsinkomst som ska fördelas, varefter den fördelas i kapital- och förvärvsinkomst för jordbruksidkaren.

Jordbrukets inkomst delas in i kapital- och förvärvsinkomster

På den företagsinkomst som ska fördelas fastställs först kapitalinkomstandelen. Kapitalinkomstandelen är en 20 procents årlig avkastning på förra årets nettoförmögenhet. Om du under året har börjat bedriva jordbruk, beräknas kapitalinkomstandelen enligt nettoförmögenheten samma år. Om du vill, kan du yrka på enbart 10 eller 0 procent av nettoförmögenheten som kapitalinkomstandel. Yrkandet ska framställas innan beskattningen slutförs. Företagarmakar ska framställa yrkandet tillsammans.

Skattesatsen för kapitalinkomster är 30 procent, och för kapitalinkomster som överskrider 30 000 euro är skattesatsen 34 procent.

Jordbruksidkarens skatteår utgörs av ett kalenderår. Det år då du har börjat bedriva jordbruk eller lagt ned jordbruksverksamheten kan den tid under vilken du bedriver jordbruk dock vara kortare än ett kalenderår, vilket minskar kapitalinkomstandelen.

Från den företagsinkomst som ska fördelas dras kapitalinkomstandelen av, och differensen utgör förvärvsinkomstandelen. Dessa förvärvsinkomster inkluderas i dina andra förvärvsinkomster, till exempel löneinkomster. Beskattningen av förvärvsinkomster är progressiv.

Ett exempel: Jordbruksidkaren har lagt ned jordbruksverksamheten och jordbrukets resultat för tiden 1.1.2017–30.6.2017 är 20 000 euro. Jordbrukets nettoförmögenhet är 2016 är 50 000 euro. Kapitalinkomst är 6 mån/12 mån. x 20 % x 50 000 euro = 5 000 euro. Förvärvsinkomst är 20 000 euro – 5 000 euro = 15 000 euro.

Fördelning av företagsinkomsten mellan makar

Om makarna idkar jordbruk tillsammans, fördelas företagsinkomstens förvärvs- och kapitalinkomstandelar mellan dem.

Makarnas respektive kapitalinkomstandelar av företagsinkomsten fördelas enligt de andelar som de har av jordbrukets nettoförmögenhet. Förvärvsinkomstandelen fördelas till makarna enligt deras respektive arbetsinsatser.

Skatteförvaltningen fördelar kapital- och förvärvsinkomstandelen mellan makarna enligt de andelar av nettoförmögenheten och arbetsinsatser som de angett på skattedeklarationen för jordbruk (blankett 2).

Jordbrukets nettoförmögenhet

Jordbrukets nettoförmögenhet uträknas genom att från jordbrukets tillgångar dra av dess skulder. Till jordbrukets tillgångar räknas bland annat åkrar, ekonomibyggnader och jordbruksmaskiner. I tillgångarna inkluderas 30 procent av lönerna inom jordbruket.

Om jordbruket gör förlust

Om jordbruksverksamheten gör förlust kan förlusten  antingen fastställas som jordbrukets förlust eller överföras på ditt yrkande delvis eller i sin helhet för att dras av från kapitalinkomsterna under samma år. Du ska yrka avdrag av förlust från kapitalinkomster t.ex. på skattedeklarationen för jordbruket.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken