Sökande av ändring i inkomstbeskattningen − föreningar och stiftelser

En förening eller stiftelse kan söka ändring i beskattningen. Ändring kan sökas i ett beskattningsbeslut till vilket har bifogats anvisningar för sökande av ändring. Ändring söks genom att lämna en begäran om omprövning till skatterättelsenämnden.

Tidsfristerna för sökande av ändring ändrades vid ingången av 2017. De nya tidsfristerna för sökande av ändring tillämpas i vissa fall också på beskattningsbeslut som gäller tidigare skatteår.

Kontrollera alltid tidsfristen och instruktionerna för sökande av ändring i den anvisning för ändringssökande som bifogats till beslutet.

Hur söker man ändring?

Ändring kan sökas

Begäran om omprövning kan också formuleras fritt. Omprövningsbegäran ska alltid innehålla följande uppgifter:

  • ändringssökandens namn och FO-nummer 
  • i vilket beslut och i vilket skatteårs beskattning ändring söks 
  • vilka ändringar i beskattningen omprövningsbegäran gäller 
  • på vilka grunder man söker ändring.

Underteckna din omprövningsbegäran. Bifoga till omprövningsbegäran de dokument som föreningen eller stiftelsen åberopar, om dessa inte tidigare har lämnats till Skatteförvaltningen.

När ska man begära omprövning?

Man kan begära omprövning av inkomstbeskattningen i 5 års tid. Tidfristen räknas från ingången av kalenderåret efter att beskattningen har slutförts. Fr.o.m. skatteåret 2017 är tidsfristen för begäran av omprövning av inkomstskatten 3 år, och tidsfristen börjar räknas från ingången av kalenderåret efter skatteårets utgång. Till Skatteförvaltningens beslut bifogas en anvisning för sökande av ändring. Av den framgår tidsfristerna för sökande av ändring och andra instruktioner.

Skatteåret 2016 och tidigare skatteår: tidsfristen för sökande av ändring är 5 år

Om man söker ändring i ett beslut som gäller ett tidigare skatteår, ska begäran om omprövning av inkomstbeskattningen lämnas inom 5 år. Tidfristen räknas från ingången av kalenderåret efter att beskattningen slutförts.

Skatteåret för föreningar och stiftelser är vanligtvis ett kalenderår. Ett undantag är situationer där räkenskapsperioden inte är ett kalenderår. Då består skatteåret av den räkenskapsperiod eller de räkenskapsperioder som gått ut under kalenderåret.

Beskattningen av föreningar och stiftelser slutförs tio månader efter det att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut. Om flera räkenskapsperioder har gått ut under kalenderåret, räknas tiden på tio månader från utgången av den sista månaden i den senaste räkenskapsperioden.

Begäran om omprövning kan lämnas genast efter att beskattningen slutförts.

Exempel: En förenings räkenskapsperiod har varit 1.1.2012–31.12.2012. Beskattningen för skatteåret 2012 har slutförts 31.10.2013. En begäran om omprövning som gäller skatteåret 2012 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2018.

Exempel: En förenings räkenskapsperiod har varit 1.7.2012–30.6.2013. Beskattningen för skatteåret 2013 har slutförts 30.4.2014. En begäran om omprövning som gäller skatteåret 2013 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2019.

Exempel: En stiftelses räkenskapsperiod har varit 1.1.2016–31.12.2016. Beskattningen för 2016 slutförs 31.10.2017. Det har gått fem år räknat från ingången av året efter att beskattningen slutfördes 31.12.2022. Eftersom 31.12.2022 är lördag, ska begäran om omprövning som gäller skatteåret 2016 vara framme hos Skatteförvaltningen senast följande vardag 2.1.2023.

Fr.o.m. skatteåret 2017 är tidsfristen för sökande av ändring 3 år

Från och med skatteåret 2017 ska en begäran om omprövning av inkomstbeskattningen lämnas inom 3 år. Tidfristen räknas från ingången av kalenderåret efter skatteårets utgång.

Skatteåret för föreningar och stiftelser är vanligtvis ett kalenderår. Ett undantag är situationer där räkenskapsperioden inte är ett kalenderår. Då består skatteåret av den räkenskapsperiod eller de räkenskapsperioder som gått ut under kalenderåret.

Exempel: En stiftelses räkenskapsperiod är 1.1.2017–31.12.2017. En begäran om omprövning som gäller skatteåret 2017 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2020.

Exempel: En förenings räkenskapsperiod är 1.7.2017–30.6.2018. En begäran om omprövning som gäller skatteåret 2018 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2021.

Har rättelsen gjorts på Skatteförvaltningens initiativ?

Beskattningen kan också rättas på Skatteförvaltningens initiativ om Skatteförvaltningen i efterhand får uppgifter som påverkar beskattningen. Man kan söka ändring även i ett rättelsebeslut som fattats på Skatteförvaltningens initiativ genom att begära omprövning hos skatterättelsenämnden.

Kontrollera alltid tidfristen för ändringssökande i den anvisning om ändringssökande som bifogats till beslutet. Tidsfristen för ändringssökande är antingen 5 år räknat från ingången av året efter att beskattningen slutförts eller 3 år från ingången av året efter att skatteåret gått ut, beroende på om beslutet har fattats före 1.1.2017 eller senare.

Läs mer om rättelser på Skatteförvaltningens initiativ och om sökande av ändring i dem.

Endast omprövningsbegäranden som lämnats inom utsatt tid kan prövas

En begäran om omprövning ska lämnas till Skatteförvaltningen inom utsatt tid. Handlingarna ska postas i så god tid att de är framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista dagen för ändringssökande. Begäran om omprövning som anländer efter den utsatta tiden avvisas utan prövning.

Skatten ska betalas även om ändring har sökts

Även om ändring i beskattningen har sökts, ska föreningen eller stiftelsen betala den påförda skatten inom den utsatta tiden. Föreningen eller stiftelsen kan dock ansöka om att utsökningen förbjuds eller avbryts. Under verkställighetsförbud eller -avbrott ackumuleras dröjsmålsränta på skatten på normalt sätt.

Besvär till förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen

En förening eller stiftelse kan söka ändring i skatterättelsenämndens beslut genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

 

Tidsfristen för besvär till förvaltningsdomstolen ändrades vid ingången av 2017. Besvär ska anföras inom 60 dagar från den dag då sökanden fick del av beslutet som meddelats med anledning av begäran om omprövning. Den nya tidsfristen tillämpas fr.o.m. skatteåret 2017. Den nya tidsfristen kan i vissa fall också tillämpas på beskattningsbeslut som gäller tidigare skatteår. Närmare instruktioner om hur man anför besvär finns i anvisningarna för sökande av ändring (besvärsanvisning) som har bifogats till beslutet. Ändring i förvaltningsdomstolens beslut kan sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen ger tillstånd till detta.

Besvär till förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen kan vara avgiftsbelagda.

Läs mer om avgifterna och kontrollera förvaltningsdomstolarnas adresser (www.oikeus.fi). 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken