Skatt.fi och våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 6.6 cirka klockan 18–22. Mer information om serviceavbrottet

Inkomstbeskattning av föreningar och stiftelser under skatteåret 2020

En allmännyttig förening eller stiftelse är skattskyldig endast för sin näringsinkomst och till vissa delar för inkomst av fastighet. Om föreningen eller stiftelsen inte är allmännyttig måste den betala 20 % skatt på alla sina inkomster. En oregistrerad förening betraktas i beskattningen som en sammanslutning, vars inkomst beskattas som inkomst för medlemmarna.

Inkomstbeskattning av allmännyttig förening

En allmännyttig förening eller stiftelse är skattskyldig för den näringsinkomst som har erhållits. Näringsinkomstens skatteprocent är 20 procent. En allmännyttig förening eller stiftelse är dessutom skattskyldig för sin fastighetsinkomst om en fastighet eller en del av en fastighet är i annat än allmänt eller allmännyttigt bruk. År 2019 är skattesatsen för fastighetsinkomst 6,26 och år 2020 är 6,43.

Näringsinkomst

Kännetecken för näringsverksamhet är bland annat att verksamhetskostnaderna täcks genom försäljning av produkter och tjänster på samma sätt som de företag som bedriver näringsverksamhet på samma marknad, i synnerhet om produkterna och tjänsterna är likadana. Ett annat tecken på näringsverksamhet är om en förening eller en stiftelse huvudsakligen har avlönad personal. Motsatta faktorer talar i sin tur för att verksamheten inte är näringsverksamhet.

Näringsverksamhet omfattar i allmänhet exempelvis regelbunden och omfattande utbildningsverksamhet som ordnas för andra än medlemmarna; publikationsverksamhet som riktar sig till parter utanför medlemskåren; mässevenemang som ordnas regelbundet samt annan verksamhet som bedrivs på samma sätt som sedvanlig näring.

Som näringsinkomst räknas dock inte i allmänhet inkomst som en allmännyttig förening eller stiftelse erhåller exempelvis från varuförsäljning i liten skala eller annan obetydlig verksamhet som bedrivs för att finansiera föreningens eller stiftelsens egen verksamhet. Försäljning kan ändå betraktas som näringsverksamhet, om den är omfattande och inriktad på sedvanliga konsumtionsprodukter.

Fastighetsinkomst

Fastighetsinkomst utgör skattepliktig inkomst för en allmännyttig förening eller stiftelse, om en fastighet eller en del av en fastighet är i annat än allmänt eller allmännyttigt bruk. Fastighetsinkomst omfattar också kapitalinkomst av skogsbruk, hyresinkomst och inkomst av jordbruk.

Fastighetsinkomsten är skattefri, om fastigheten används för ett allmänt eller allmännyttigt ändamål. En fastighet är i allmänt bruk, om den exempelvis inrymmer en skola, ett bibliotek, ett statligt verk eller ett sjukhus. Allmännyttigt bruk är en allmännyttig förenings eller stiftelses eget bruk och att föreningen eller stiftelsen hyr ut fastigheten för allmännyttigt bruk till en annan allmännyttig förening eller stiftelse. Om föreningsmedlemmarna får hyra fastigheten exempelvis för fritidsbruk eller om fastigheten har hyrts för näringsverksamhet, är fastigheten inte i allmänt eller allmännyttigt bruk.

Om mer än hälften av fastigheten används för den allmännyttiga föreningens eller stiftelsen egen näringsverksamhet, utgör inkomsten i detta fall skattepliktig näringsinkomst.

Indelningen av fastigheten i allmännyttigt eller annat bruk bedöms i allmänhet utifrån ytan eller tidsperioden. Bedömningen görs mellan de olika bruksändamålen.

Användningen av en fastighet kan indelas i tre delar

  • allmän eller allmännyttig användning (skattefri fastighetsinkomst)
  • annan än allmän eller allmännyttig användning (skattepliktig fastighetsinkomst)
  • fastigheten används enbart eller huvudsakligen för egen näringsverksamhet (inkomst av näringsverksamhet).

Överlåtelsevinsterna på försäljning av fastigheten är inte fastighetsinkomst. Överlåtelsevinsten på försäljning av en fastighet som ägts av en allmännyttig förening eller stiftelse är skattefri inkomst från personlig förvärvskälla.  Om mer än hälften av fastigheten har använts inom föreningens eller stiftelsens egen näringsverksamhet, utgör överlåtelsevinsten på försäljning av fastigheten skattepliktig näringsinkomst.

Inkomst från personlig förvärvskälla

Inkomster från personlig förvärvskälla utgör för en allmännyttig förening eller stiftelse skattefria inkomster. Till exempel medlemsavgiftsinkomster, dividendinkomster, ränteinkomster, hyresinkomster av aktielägenheter, donationer och bidrag samt överlåtelsevinster kan betraktas som inkomster av denna typ.

Om en förening eller en stiftelse inte är allmännyttig, ska den betala skatt på alla inkomster.

Skattelättnad

Om en allmännyttig förening eller stiftelse bedriver samhälleligt betydande verksamhet, kan det beviljas befrielse från inkomstskatt, även om inkomsten i övrigt vore skattepliktig. Skattelättnad ska ansökas med en  skriftlig ansökan. Beslutet om skattelättnad är avgiftsbelagt.

Skattelättnad kan beviljas enbart på inkomstskatten. Lättnaden gäller exempelvis inte föreningens eller stiftelsens moms, utan momsen fastställs normalt utifrån näringsverksamhetens omsättning. Man kan inte heller få skattelättnad för exempelvis fastighetsskatt. Mer information om skattelättnad i anvisningen Beskattningsanvisning för allmännyttiga samfund. 

Inkomstbeskattning av annan än allmännyttig förening eller stiftelse

Om en förening eller en stiftelse inte är allmännyttig, ska den betala 20 % skatt på alla sina inkomster. Annan än en allmännyttig förening eller stiftelse har från och med skatteåret 2020 endast två förvärvskällor: näringsverksamhetens förvärvskälla och jordbrukets förvärvskälla. Från och med skatteåret 2020 beskattas all verksamhet med undantag för jordbruk i näringsverksamhetens förvärvskälla. Om föreningen eller stiftelsen idkar jordbruk beskattas det i jordbrukets förvärvskälla.

Oregistrerad förening

En oregistrerad förening betraktas i beskattningen som en sammanslutning vars inkomst beskattas som inkomst för medlemmarna. Om föreningen ändå har för avsikt att registrera sig, och registreringen har aktualiserats före utgången av skatteåret, kan en oregistrerad förening av denna typ i beskattningen betraktas som en förening.

Närmare uppgifter om beskattningen av en sammanslutning finns i nedre kanten av sidan under punkten Inkomstbeskattning – öppet bolag och kommanditbolag.