När är en förening eller en stiftelse allmännyttig?

Vid beskattningen bedöms en förenings eller en stiftelses allmännyttighet. Vid bedömningen beaktas föreningens eller stiftelsens stadgar och dess faktiska verksamhet.

Kriterier för allmännyttighet

En förening eller en stiftelse som uppfyller följande krav betraktas som allmännyttiga i beskattningen:

  • Föreningen eller stiftelsen verkar enbart och omedelbart för allmän fördel  Den allmänna fördelen kan vara materiell, andlig, sedlig eller samhällelig.
  • Föreningens eller stiftelsens verksamhet gäller inte enbart begränsade personkategorier.
  • Föreningen eller stiftelsen bereder inte dem som deltar i verksamheten ekonomisk förmån i form av dividend eller vinstandel eller i form av sådan lön eller annan gottgörelse som är större än skäligt.

En förening eller en stiftelse kan inte vara allmännyttig, om den använder ens en del av sina medel till fördel för grundaren eller dennes närstående. Om verksamheten närmast betjänar privata ekonomiska syften, verkar föreningen eller stiftelsen inte till allmän fördel och kan inte betraktas som allmännyttig.

Om verksamheten bedrivs till fördel för enbart en mycket begränsad personkrets, uppfyller den inte kriterierna för allmän fördel. Allmän fördel betyder inte att verksamhetskretsen borde vara obegränsad eller mycket omfattande. Syftet är att utesluta fall där föreningens medlemsantal är litet och man inte har för avsikt att värva nya medlemmar. Också i det fall då föreningens eller stiftelsens verksamhet gäller till exempel en viss familj, en förening eller en sluten personkategori i ett litet företag, riktar sig verksamheten inte i så stor utsträckning utåt att den skulle främja den allmänna fördelen.

Ekonomisk förmån är även att föreningen eller stiftelsen har för avsikt att minimera kostnader hos sina medlemmar. Medlemmarna kan dock få förmåner till exempel i form av medlemstjänster och - rabatter då beviljandet av förmånen har ett nära samband med samfundets verksamhet och förmånen kan betraktas som sedvanlig och skälig.

Förutom stadgarna är den verkliga verksamheten avgörande

Vid bedömningen av allmännyttigheten, fästs uppmärksamhet huvudsakligen vid föreningens eller stiftelsens faktiska verksamhet. En förening eller en stiftelse blir inte allmännyttig enbart på basis av stadgarna, om den inte verkar enligt dessa. Å andra sidan kan en del punkter och omnämnanden i stadgarna hindra att föreningen eller stiftelsen kan betraktas som allmännyttig. Ett hinder för allmännyttigheten kan vara att föreningen delar ut vinst till sina medlemmar eller att tillgångarna vid en upplösning av föreningen delas mellan medlemmarna.

En förening eller en stiftelse kan inte betraktas som allmännyttig, om affärsverksamheten utvecklas till en så stor del av verksamheten att den kan betraktas som en viktig verksamhetsform eller även som tyngdpunkten i verksamheten.

En oregistrerad förening kan inte vara en allmännyttig förening. En oregistrerad förening betraktas i beskattningen som en sammanslutning vars inkomst beskattas som inkomst för medlemmarna. Om föreningen ändå har för avsikt att registrera sig, och registreringen har aktualiserats före utgången av skatteåret, kan en oregistrerad förening av denna typ i beskattningen betraktas som en förening.

Närmare uppgifter om beskattningen av en sammanslutning finns i nedre kanten av sidan under punkten Inkomstbeskattning – öppet bolag och kommanditbolag.