Beskattning av talkoarbete – föreningar och stiftelser

Talkoarbete eller frivilligarbete som utförs utan ersättning till förmån för föreningens eller stiftelsens egen verksamhet leder inte till skattepåföljder. Om en utomstående har gett i uppdrag att utföra talkoarbetet är ersättningen för arbetet under vissa förutsättningar skattefri inkomst. Om ersättningen betalas enbart till förmån för dem som utfört arbetet, är det fråga om löneinkomst hos dem.

Allmännyttiga samfunds verksamhet brukar till största delen grunda sig på frivilligverksamhet och talkoarbete samt på talkoarbete för medelanskaffning. Med talko- och frivilligarbete avses arbete som görs till någon annans fördel utan ersättning. Om den som utfört arbete inte får ersättning för det, blir det inga skattepåföljder för personen eller för föreningen eller stiftelsen som låtit utföra talko- eller frivilligarbete till förmån för föreningens eller stiftelsens egen verksamhet.

Ersättningen för talkoarbete som en utomstående låtit utföra kan vara inkomst för föreningen eller stiftelsen eller utföraren av arbetet

Om talkoarbetet utförs till förmån för en utomstående uppdragsgivare som betalar en ersättning för arbetet, utgör ersättningen inkomst för den allmännyttiga föreningen eller stiftelsen eller för personen som arbetar till förmån för den.

Om föreningen eller stiftelsen svarar för utförandet av talkoarbetet är det fråga om en ersättning som har betalats till föreningen eller stiftelsen. Uppdragsgivaren godkänner eller väljer då inte talkoarbetarna. Arbetet är temporärt arbete som kan utföras av vem som helst och kräver inte särskild yrkeskunskap. Ersättningen för talkoarbetet ska användas för att stödja den allmännyttiga verksamheten så att den nytta som talkoarbetet medför fördelas inom en större krets än deltagarna. Pengarna får inte öronmärkas till dem som deltagit i talkoarbetet.

Om verksamheten som utförs som talkoarbete uppfyller dessa kriterier och ersättningen betalas direkt till föreningen eller stiftelsen, beskattas den inte som lön för de föreningsmedlemmar som deltar i arbetet. Om ersättningen däremot betalas enbart till förmån för den som utfört arbetet, beskattas ersättningen som dennes löneinkomst.

När är ersättningen för talkoarbete skattefri inkomst för föreningen eller stiftelsen?

Ersättningen för talkoarbete som en utomstående uppdragsgivare låtit utföra kan vara antigen skattefri eller skattepliktig inkomst för en allmännyttig förening eller stiftelse. Inkomsten är skattefri exempelvis om talkoarbetet utförs i liten skala, är av engångskaraktär och inte kräver särskild yrkeskunskap. Inkomsten är skattepliktig om verksamheten är fortlöpande eller återkommande och konkurrerar med tjänster som tillhandahålls eller varor som säljs av företag.

Läs mer om inkomstbeskattningen av föreningar och stiftelser

Bekanta dig med beskattningsanvisningen för allmännyttiga samfund

En förening eller en stiftelse kan registrera sig i förskottsuppbördsregistret om den utför talkoarbete för utomstående uppdragsgivare och får ersättning för arbetet. Att bli införd i förskottsuppbördsregistret inverkar dock inte på om inkomsten från verksamheten är skattefri eller skattepliktig för föreningen eller stiftelsen. Förskottsuppbördsregistreringen betyder att den som låtit utföra arbetet inte behöver verkställa förskottsinnehållning på ersättningen som betalas, utan att föreningen eller stiftelsen som är införd i registret sköter betalningen av förskottsskatt själv.

Läs mer om förskottsuppbördsregistret.