Inkomstbeskattning – föreningar och stiftelser

En allmännyttig förening eller stiftelse kan ha tre typer av inkomster: näringsinkomst, fastighetsinkomst och inkomst från personlig förvärvskälla. Om en förening eller en stiftelse inte är allmännyttig, ska den på alla inkomster betala 20 procent skatt.  En oregistrerad förening betraktas i beskattningen som en sammanslutning, vars inkomst beskattas som inkomst för medlemmarna.

Näringsinkomst

En allmännyttig förening eller stiftelse är skattskyldig för den näringsinkomst som har erhållits. Näringsinkomstens skatteprocent är 20 procent.

Kännetecken för näringsverksamhet är bland annat att verksamhetskostnaderna täcks genom försäljning av produkter och tjänster på samma sätt som de företag som bedriver näringsverksamhet på samma marknad, i synnerhet om produkterna och tjänsterna är likadana. Ett annat tecken på näringsverksamhet är om en förening eller en stiftelse huvudsakligen har avlönad personal. Motsatta faktorer talar i sin tur för att verksamheten inte är näringsverksamhet.

Näringsverksamhet omfattar i allmänhet exempelvis regelbunden och omfattande utbildningsverksamhet som ordnas för andra än medlemmarna; publikationsverksamhet som riktar sig till parter utanför medlemskåren; mässevenemang som ordnas regelbundet samt annan verksamhet som bedrivs på samma sätt som sedvanlig näring.

Som näringsinkomst räknas dock inte i allmänhet inkomst som en allmännyttig förening eller stiftelse erhåller exempelvis från varuförsäljning i liten skala eller annan obetydlig verksamhet som bedrivs för att finansiera föreningens eller stiftelsens egen verksamhet. Försäljning kan ändå betraktas som näringsverksamhet, om den är omfattande och inriktad på sedvanliga konsumtionsprodukter (till exempel kex, strumpor, fyrverkeripjäser o.d.).

Fastighetsinkomst

Fastighetsinkomst utgör skattepliktig inkomst för en allmännyttig förening eller stiftelse, om en fastighet eller en del av en fastighet är i annat än allmänt eller allmännyttigt bruk. Fastighetsinkomst omfattar också kapitalinkomst av skogsbruk, hyresinkomst och inkomst av jordbruk. Skatteprocenten för en allmännyttig förenings eller stiftelses fastighetsinkomst är 6,27 år 2018 och 6,26 år 2019.

Fastighetsinkomsten är skattefri, om fastigheten används för ett allmänt eller allmännyttigt ändamål. En fastighet är i allmänt bruk, om den exempelvis inrymmer en skola, ett bibliotek, ett statligt verk eller ett sjukhus. Allmännyttigt bruk är en allmännyttig förenings eller stiftelses eget bruk och att föreningen eller stiftelsen hyr ut fastigheten för allmännyttigt bruk till en annan allmännyttig förening eller stiftelse. Om föreningsmedlemmarna får hyra fastigheten exempelvis för fritidsbruk eller om fastigheten har hyrts för näringsverksamhet, är fastigheten inte i allmänt eller allmännyttigt bruk.

Om mer än hälften av fastigheten används för näringsverksamhet, utgör inkomsten i detta fall skattepliktig näringsinkomst. Till exempel överlåtelsevinsten på denna typ av fastighet utgör näringsinkomst.

Indelningen av fastigheten i allmännyttigt eller annat bruk bedöms i allmänhet utifrån arealen eller tidsperioden. Bedömningen görs mellan de olika bruksändamålen.

Användningen av en fastighet kan indelas i tre delar

  • allmän eller allmännyttig användning (skattefri fastighetsinkomst)
  • annan än allmän eller allmännyttig användning (skattepliktig fastighetsinkomst)
  • fastigheten används enbart eller huvudsakligen för näringsverksamhet (inkomst av näringsverksamhet).

Överlåtelsevinsterna på fastigheten är inte fastighetsinkomst. Överlåtelsevinsten på en fastighet som ägts av en allmännyttig förening eller stiftelse är skattefri inkomst från personlig förvärvskälla. Överlåtelsevinsten på annan fastighet som ägs av en allmännyttig förening eller stiftelse utgör skattepliktig inkomst.

Inkomst från personlig förvärvskälla

Inkomster från personlig förvärvskälla utgör för en allmännyttig förening eller stiftelse skattefria inkomster. Till exempel medlemsavgiftsinkomster, dividendinkomster, ränteinkomster, hyresinkomster av aktielägenheter, donationer och bidrag samt överlåtelsevinster kan betraktas som inkomster av denna typ.

Om en förening eller en stiftelse inte är allmännyttig, ska den betala skatt på alla inkomster.

Oregistrerad förening

En oregistrerad förening betraktas i beskattningen som en sammanslutning vars inkomst beskattas som inkomst för medlemmarna. Om föreningen ändå har för avsikt att registrera sig, och registreringen har aktualiserats före utgången av skatteåret, kan en oregistrerad förening av denna typ i beskattningen betraktas som en förening.

Närmare uppgifter om beskattningen av en sammanslutning finns i nedre kanten av sidan under punkten Inkomstbeskattning – öppet bolag och kommanditbolag.

Skattelättnad

Om ett allmännyttigt samfund bedriver samhälleligt betydande verksamhet, kan det beviljas befrielse från inkomstskatt, även om inkomsten i övrigt vore skattepliktig. En skriftlig ansökan krävs för att få skattelättnad.

Skattelättnad kan beviljas enbart på inkomstskatten. Lättnaden gäller exempelvis inte föreningens eller stiftelsens moms, utan momsen fastställs normalt utifrån näringsverksamhetens omsättning. Man kan inte heller få skattelättnad för exempelvis fastighetsskatt. Mer information om skattelättnad i anvisningen Skattelättnad för allmännyttiga samfund. 

Beslutet om skattelättnad är avgiftsbelagt om

  • beslutet kräver sedvanligt utredningsarbete (1–5 timmar) 500 euro
  • beslutet kräver omfattande utredningsarbete (mer än 5 timmar) 850 euro
  • beslutet är ett annat och meddelas till följd av ansökan om skattelättnad 120 euro.