Sökande av ändring i inkomstbeskattningen – aktiebolag och andelslag

Ett aktiebolag eller andelslag kan söka ändring i beskattningen. Ändring kan sökas i ett beskattningsbeslut till vilket har bifogats anvisningar för sökande av ändring. Ändring söks genom att lämna en begäran om omprövning till skatterättelsenämnden.

Tidsfristerna för sökande av ändring ändrades vid ingången av 2017. De nya tidsfristerna för sökande av ändring tillämpas i vissa fall också på beskattningsbeslut som gäller tidigare skatteår.

Kontrollera alltid tidsfristen och instruktionerna för sökande av ändring i den anvisning för ändringssökande som bifogats till beslutet.

Vem får söka ändring?

Ändring i inkomstbeskattningen kan sökas av aktiebolaget eller andelslaget samt av alla vars eget skattebelopp omedelbart kan påverkas av aktiebolagets eller andelslagets beskattning eller av den som ansvarar för att skatten betalas.

Till exempel vid en fusion kan det övertagande aktiebolaget söka ändring i det överlåtande bolagets beskattning. Däremot kan ett moderbolag inte söka ändring i ett dotterbolags beskattning.

Hur söker man ändring?

Begäran om omprövning ska göras skriftligen

Begäran om omprövning kan också formuleras fritt. Omprövningsbegäran ska alltid innehålla följande uppgifter:

  • ändringssökandens namn och FO-nummer 
  • i vilket beslut och i vilket skatteårs beskattning ändring söks 
  • vilka ändringar sökanden begär i beskattningen 
  • på vilka grunder ändring söks.

En begäran om omprövning ska undertecknas. Bifoga till omprövningsbegäran de dokument som aktiebolaget eller andelslaget åberopar, om dessa inte tidigare har lämnats till Skatteförvaltningen.

När ska man begära omprövning?

Man kan begära omprövning av inkomstbeskattningen i 5 års tid. Tidfristen räknas från ingången av kalenderåret efter att beskattningen har slutförts. Fr.o.m. skatteåret 2017 är tidsfristen 3 år och den börjar räknas från ingången av kalenderåret efter skatteårets utgång. Till beslutet bifogas en anvisning för sökande av ändring. Av den framgår tidsfristerna och instruktionerna för sökande av ändring.

Skatteåret 2016 och tidigare skatteår: tidsfristen för sökande av ändring är 5 år

Begäran om omprövning av inkomstbeskattningen ska lämnas inom 5 år. Tidfristen räknas från början av kalenderåret efter att beskattningen har slutförts.

Skatteåret för aktiebolag och andelslag är vanligtvis ett kalenderår. Ett undantag är situationer där räkenskapsperioden inte är ett kalenderår. Då är skatteåret den eller de räkenskapsperioder som gått ut under kalenderåret.

Beskattningen av aktiebolag och andelslag slutförs 10 månader efter utgången av räkenskapsperiodens sista kalendermånad. Om flera räkenskapsperioder har löpt ut under kalenderåret, räknas tiden på 10 månader från utgången av den sista månaden i den senaste räkenskapsperioden.  

Begäran om omprövning kan lämnas genast efter att beskattningen slutförts.

Exempel:
Ett aktiebolags räkenskapsperiod var 1.1.2012–31.12.2012. Beskattningen för skatteåret 2012 slutfördes 31.10.2013. En begäran om omprövning som gäller skatteåret 2012 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2018.

Exempel:
Ett aktiebolags räkenskapsperiod var 1.7.2012–30.6.2013. Beskattningen för skatteåret 2013 slutfördes 30.4.2014. En begäran om omprövning som gäller skatteåret 2013 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2019.

Exempel:
Ett aktiebolags räkenskapsperiod var 1.1.2016–31.12.2016. Beskattningen för skatteåret 2016 slutförs 31.10.2017. 31.12.2022 har det gått fem år från ingången av året efter att beskattningen slutfördes. Eftersom 31.12.2022 är en lördag, ska begäran om omprövning som gäller skatteåret 2016 vara framme hos Skatteförvaltningen senast följande vardag 2.1.2023.

Fr.o.m. skatteåret 2017 är tidsfristen för sökande av ändring 3 år

Begäran om omprövning av inkomstbeskattningen ska lämnas inom 3 år. Tidfristen räknas från början av kalenderåret efter att skatteåret har gått ut.

Skatteåret för aktiebolag och andelslag är vanligtvis ett kalenderår. Ett undantag är situationer där räkenskapsperioden inte är ett kalenderår. Då består skatteåret av den eller de räkenskapsperioder som gått ut under kalenderåret.  

Exempel:
Ett aktiebolags räkenskapsperiod är 1.1.2017–31.12.2017. En begäran om omprövning som gäller skatteåret 2017 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2020.

Exempel:
Ett aktiebolags räkenskapsperiod är 1.7.2017–30.6.2018. En begäran om omprövning som gäller skatteåret 2018 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2021.

Har rättelsen gjorts på myndighetsinitiativ?

Beskattningen kan också rättas på Skatteförvaltningens initiativ om Skatteförvaltningen i efterhand får uppgifter som påverkar beskattningen. Man kan också söka ändring i ett sådant beslut om rättelse av beskattningen som fattats på Skatteförvaltningens initiativ genom att begära omprövning hos skatterättelsenämnden.

Kontrollera alltid tidsfristen för ändringssökande i den anvisning om ändringssökande som bifogats till beslutet. Tidsfristen för ändringssökande är antingen 5 år räknat från ingången av året efter att beskattningen slutförts eller 3 år från ingången av året efter att skatteåret gått ut, beroende på om beslutet har fattats före 1.1.2017 eller senare.

Läs mer om rättelser på Skatteförvaltningens initiativ och om sökande av ändring i dem.

Endast omprövningsbegäranden som har lämnats inom utsatt tid kan prövas

En begäran om omprövning ska lämnas till Skatteförvaltningen inom utsatt tid. Handlingarna ska postas i så god tid att de är framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista dagen för ändringssökande. Begäran om omprövning som anländer efter den utsatta tiden avvisas utan prövning.

Skatten ska betalas även om ändring har sökts

Även om ändring i beskattningen har sökts, ska aktiebolaget eller andelslaget betala den påförda skatten inom utsatt tid. Aktiebolaget eller andelslaget kan dock ansöka om att utsökningen förbjuds eller avbryts. Under tiden för verkställighetsförbud eller -avbrott löper dröjsmålsränta på skatten på normalt sätt.

Besvär till förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen

Tidsfristen för besvär till förvaltningsdomstolen ändrades vid ingången av 2017. Besvär ska anföras inom 60 dagar från den dag då sökanden fick del av beslutet som meddelats med anledning av begäran om omprövning. Den nya tidsfristen tillämpas fr.o.m. skatteåret 2017. Den nya tidsfristen kan i vissa fall också tillämpas på beskattningsbeslut som gäller tidigare skatteår.

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut kan sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen ger tillstånd till detta.  

Närmare anvisningar för besvär finns i den anvisning för ändringssökande som har bifogats till beslutet (besvärsanvisning).

Besvär till förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen kan vara avgiftsbelagda.

Läs mer om avgifterna och kontrollera förvaltningsdomstolarnas adresser (www.oikeus.fi).

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken