Inkomstbeskattning av aktiebolag och andelslag

Aktiebolag och andelslag är självständiga skattskyldiga och deras inkomster beskattas som inkomst för aktiebolaget och andelslaget i fråga. Aktiebolagets och andelslagets beskattning påverkar inte beskattningen av en enskild delägare eller andelslagsmedlem. Inkomstskattesatsen för aktiebolag och andelslag är 20 procent. Den här anvisningen gäller sådana aktiebolag och andelslag som inte är allmännyttiga. Anvisningar om beskattning av allmännyttiga samfund finns på sidan för föreningar och stiftelser.

Inkomstbeskattning av aktiebolag  

Den beskattningsbara inkomsten för aktiebolag räknas ut separat för varje förvärvskälla. Den beskattningsbara inkomsten betyder skatteårets resultat från vilket förluster som fastställts för tidigare skatteår har dragits av. De beskattningsbara inkomsterna av varje förvärvskälla räknas ihop och aktiebolagets inkomstskatt beräknas utgående från det sammanräknade beloppet.

Aktiebolagens förvärvskällor

Ett aktiebolag har vanligtvis två förvärvskällor: näringsverksamhetens förvärvskälla och jordbrukets förvärvskälla. Näringsverksamhetens förvärvskälla omfattar all annan verksamhet än jordbruk. Jordbruket hör till jordbrukets förvärvskälla. 

Bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag och allmännyttiga aktiebolag har utöver näringsverksamhetens och jordbrukets förvärvskälla också den personliga förvärvskällan. I den personliga förvärvskällan beskattas den verksamhet som inte är näringsverksamhet eller jordbruk.

Skatteårets resultat eller förlust av förvärvskällan beräknas så att från de skattepliktiga inkomsterna av förvärvskällan dras av de avdragbara utgifterna för förvärvskällan. Om inkomsterna överskrider utgifterna, uppvisar aktiebolaget resultat för skatteåret. Om däremot utgifterna är större uppvisar aktiebolaget förlust. Beräkningen av den skattepliktiga inkomsten grundar sig på bokföringen, men eftersom bokföringen och beskattningen beräknas på olika sätt kan den skattepliktiga inkomsten avvika från det bokföringsmässiga resultatet.

Förluster får dras av under tio skatteår

Förluster som fastställts vid beskattningen av ett aktiebolag dras av under de tio följande skatteåren allt eftersom inkomst uppkommer. Bolaget behöver inte i sin skattedeklaration begära avdrag för fastställda förluster för tidigare skatteår eftersom Skatteförvaltningen automatiskt drar av förlusterna vid beskattningen. Förluster dras av från resultatet av den förvärvskälla där de uppkommit. 

Om aktiebolaget inte har den personliga förvärvskällan ska oavdragna förluster av den personliga förvärvskällan dras av i förvärvskällan för näringsverksamhet under den återstående tid förlusterna får dras av. Detta gäller de förluster av den personliga förvärvskällan som uppkommit under skatteåret 2019 eller tidigare.

Bolaget förlorar rätten till avdrag av förluster om mer än hälften av bolagets aktier till följd av annat förvärv än sådant som skett genom arv eller testamente antingen direkt eller indirekt har bytt ägare under förluståret eller efter detta. Bolaget kan dock ansöka om dispens för att dra av förluster trots ägarbytet.

Exempel på uträkning av ett aktiebolags skattepliktiga inkomst

Skatteåret 2020

Bolagets resultat i näringsverksamhetens förvärvskälla är 2 000 euro och resultatet i jordbrukets förvärvskälla är 1 000 euro. Från skatteåret 2019 har aktiebolaget oavdragna förluster på 2 500 euro av den personliga förvärvskällan. Förlust av den personliga förvärvskällan dras av från resultatet i näringsverksamhetens förvärvskälla. Efter att förlusten har dragits av är bolagets beskattningsbara inkomst i näringsverksamhetens förvärvskälla 0 euro och den beskattningsbara inkomsten i jordbrukets förvärvskälla 1 000 euro. Bolaget ska betala sammanlagt 20 procent i inkomstskatt, dvs. 200 euro.

Skatteåret 2021

Bolagets resultat i näringsverksamhetens förvärvskälla är 1 500 euro och resultatet i jordbrukets förvärvskälla är 2 000 euro. Bolaget har oavdragna förluster på 500 euro av den personliga förvärvskällan. Bolagets beskattningsbara inkomst i näringsverksamhetens förvärvskälla är 1 000 euro och den beskattningsbara inkomsten i jordbrukets förvärvskälla är 2000 euro. Bolaget ska betala 20 procent i inkomstskatt, dvs. 600 euro.

Nettoförmögenhet

Ett aktiebolags nettoförmögenhet räknas ut så att bolagets skulder dras av från bolagets tillgångar. Till ett aktiebolags nettoförmögenhet räknas tillgångarna och skulderna i näringsverksamhetens och jordbrukets förvärvskälla.

Till bolagets tillgångar räknas anläggnings-, omsättnings-, investerings- och finansieringstillgångar samt annan egendom. Till tillgångarna hör inte kalkylmässiga skattefordringar och inte heller sådana utgifter med lång verkningstid som inte har förmögenhetsvärde.

Till skulderna hör de poster som har tagits upp som främmande kapital bland passiva i balansräkningen. Ett kapitallån anses i allmänhet höra till det främmande kapitalet. Som skuld räknas inte kalkylmässiga skatteskulder.

På basis av nettoförmögenheten beräknas både det matematiska värdet och jämförelsevärdet för aktien. Vid beräkningen av jämförelsevärdet avdras från nettoförmögenheten den dividend för räkenskapsperioden som bolaget beslutat dela ut. Jämförelsevärdet får vara högst 50 % högre än jämförelsevärdet för det föregående året. Uppgifter om jämförelsevärdet för andra än offentligt noterade aktier är offentliga i beskattningen. 

Aktiens jämförelsevärden 

Det matematiska värdet på en aktie

Det matematiska värdet på en aktie fås genom att dividera bolagets reviderade nettoförmögenhet (tillgångar – skulder) med antalet aktier på marknaden. Beräkningen av det matematiska värdet grundar sig på bolagets reviderade nettoförmögenhet som räknats ut enligt bokslutet för året före skatteåret. Detta matematiska värde för skatteåret används som grund då den dividend som fysiska personer och dödsbon mottagit under samma skatteår ska indelas i kapitalinkomst och förvärvsinkomst.

Till exempel det matematiska värdet för skatteåret 2017 räknas ut på basis av en räkenskapsperiod som gick ut 31.5.2016. På basis av detta värde fastställs de olika andelarna av dividend som en delägare mottagit för 2017: andelar som ska beskattas som kapitalinkomst respektive förvärvsinkomst.

Delägare i aktiebolag

Delägarna i ett aktiebolag beskattas först när de lyfter inkomst från aktiebolaget, till exempel i form av lön eller dividend. Dividendutdelningen medför inga skattepåföljder för det bolag som delar ut dividend. Delägarna får inte göra skattefria privatuttag ur aktiebolagets tillgångar.

Innan man räknar ut vilken andel av dividenden utgör kapitalinkomst eller förvärvsinkomst, rättas det sammanräknade matematiska värdet på delägarens aktier. Från värdet på aktierna dras av delägarlånet som delägaren lyft från bolaget. Delägarlånet dras av enbart om delägaren ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 10 % av aktierna eller röstetalet i bolaget som idkar näringsverksamhet. Från värdet på aktierna dras även av värdet på en bostad som delägaren eller dennes familj har använt, förutsatt att bostaden ingår i bolagets tillgångar. Som företagardelägare betraktas delägare som enligt lagen om pension för arbetstagare inte anses stå i anställningsförhållande till bolaget som delar ut dividend.

Läs mer om beskattningen av dividendinkomst

Inkomstbeskattning av andelslag

På samma sätt som ett aktiebolag beskattas ett andelslag som en särskild skattskyldig, om det förts in i handelsregistret före utgången av räkenskapsperioden.

Oregistrerade andelslag beskattas som näringssammanslutningar. Ytterligare information om beskattningen av näringssammanslutningar (på sidan Inkomstbeskattning – öppet bolag och kommanditbolag)

Andelslagets förvärvskällor

Ett andelslag har vanligtvis två förvärvskällor: näringsverksamhetens förvärvskälla och jordbrukets förvärvskälla. Näringsverksamhetens förvärvskälla omfattar all annan verksamhet än jordbruk. Jordbruket hör till jordbrukets förvärvskälla. 

Ett andelslag som motsvarar ett bostadsaktiebolag har utöver näringsverksamhetens och jordbrukets förvärvskälla också den personliga förvärvskällan. I den personliga förvärvskällan beskattas den verksamhet som inte är näringsverksamhet eller jordbruk.

Skatteårets resultat eller förlust av förvärvskällan beräknas så att från de skattepliktiga inkomsterna av förvärvskällan dras av de avdragbara utgifterna för förvärvskällan. Om inkomsterna överskrider utgifterna, uppvisar andelslaget resultat för skatteåret. Om däremot utgifterna är större uppvisar andelslaget förlust. Beräkningen av den skattepliktiga inkomsten grundar sig på bokföringen, men eftersom bokföringen och beskattningen beräknas på olika sätt kan den skattepliktiga inkomsten avvika från det bokföringsmässiga resultatet.

Förluster får dras av under tio skatteår

Förluster som fastställts vid beskattningen av ett andelslag dras av under de tio följande skatteåren allt eftersom inkomst uppkommer. Bolaget behöver inte i sin skattedeklaration begära avdrag för fastställda förluster för tidigare skatteår eftersom Skatteförvaltningen automatiskt drar av förlusterna vid beskattningen. Förluster dras av från resultatet av den förvärvskälla där de uppkommit. 

Om andelslaget inte har den personliga förvärvskällan ska oavdragna förluster av den personliga förvärvskällan dras av i förvärvskällan för näringsverksamhet under den återstående tid förlusterna får dras av. Detta gäller de förluster av den personliga förvärvskällan som uppkommit under skatteåret 2019 eller tidigare.

Andelslaget förlorar sin rätt att dra av förluster om mer än hälften av andelarna i andelslaget under förluståret eller därefter har bytt ägare av någon annan orsak än genom arv eller testamente.

Rätten att dra av förluster går förlorad även då en ny medlem i andelslaget tecknar fler andelar än de tidigare medlemmarna har haft sammanlagt, trots att den nya medlemmen får bara en röst. Den nya medlemmens röstantal har ingen betydelse, trots endast en röst får förluster inte dras av.

Rundradioskatt för samfund

Aktiebolag och andelslag ska betala rundradioskatt om de idkar näringsverksamhet eller jordbruk i Finland och om  hela verksamhetens beskattningsbara inkomst är minst 50 000 euro.

Rundradioskatten är 140 euro + 0,35 procent av den del av beskattningsbar inkomst som överskrider 50 000 euro. Rundradioskatten för samfund är dock högst 3 000 euro. 

Bostadsaktiebolag och vissa andra samfund behöver inte betala rundradioskatt.