Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Inkomstbeskattning av aktiebolag och andelslag under skatteåret 2019

Aktiebolag och andelslag är självständiga skattskyldiga och deras inkomster beskattas som inkomst för aktiebolaget och andelslaget i fråga.  Aktiebolagets och andelslagets beskattning påverkar inte beskattningen av en enskild delägare eller andelslagsmedlem. Skattesatsen för aktiebolag och andelslag är 20 procent, dvs. samma som för övriga samfund.

Den beskattningsbara inkomsten för aktiebolag och andelslag beräknas så att man från de skattepliktiga inkomsterna drar av de avdragbara utgifterna. Företaget har beskattningsbar inkomst om beloppet av inkomsterna är större än utgifterna. Om däremot utgifterna är större uppvisar företaget förlust. Beräkningen av den beskattningsbara inkomsten grundar sig på bokföringen men eftersom bokföringen och beskattningen beräknas på olika sätt kan den beskattningsbara inkomsten avvika från det bokföringsmässiga resultatet.

Inkomstbeskattningen av aktiebolag

Begreppet förvärvskälla

Ett aktiebolag kan ha tre olika förvärvskällor: förvärvskällan för näringsverksamhet, jordbrukets förvärvskälla och den personliga förvärvskällan. Inkomst från den personliga förvärvskällan kan exempelvis vara hyresinkomst från en fastighet som inte hör till näringsverksamheten och som hyrts ut till en utomstående.

Den beskattningsbara inkomsten för var och en av aktiebolagets förvärvskällor beräknas separat. Från inkomsterna under skatteåret dras av de förluster inom samma förvärvskälla som fastställts under tidigare år. Förlust som fastställts för aktiebolaget inom en förvärvskälla kan inte dras av från en annan förvärvskällas vinst. 

De beskattningsbara inkomsterna för varje förvärvskälla räknas ihop och samfundets inkomstskatt beräknas på det sammanlagda beloppet.

Exempel: 

Skatteåret 2016

Bolagets resultat i näringsverksamhetens förvärvskälla är 2 000 euro och förlusten i den personliga förvärvskällan är 1 500 euro. Bolagets beskattningsbara inkomst från näringsverksamhet är 2 000 euro. Bolaget ska betala 20 procent inkomstskatt, dvs. 400 euro. Som förlust i bolagets personliga förvärvskälla fastställs 1 500 euro.

Skatteåret 2017

Bolagets resultat i näringsverksamhetens förvärvskälla är 1 000 euro och resultatet i den personliga förvärvskällan är 2 000 euro. Bolaget har 1 500 euro fastställda förluster i den personliga förvärvskällan som inte dragits av för det föregående skatteåret. Bolagets beskattningsbara inkomst inom näringsverksamheten är 1 000 euro och den beskattningsbara inkomsten i den personliga förvärvskällan är 500 euro. Bolaget ska betala 20 procent i inkomstskatt, dvs. 300 euro.

Förluster kan dras av under tio skatteår

Förluster som fastställts vid beskattningen av ett aktiebolag dras av under de tio följande skatteåren allt eftersom inkomst uppkommer. Bolaget behöver inte i sin skattedeklaration begära avdrag för fastställda förluster för tidigare skatteår eftersom Skatteförvaltningen automatiskt drar av förlusterna vid beskattningen. Förluster dras av från resultatet av den förvärvskälla där de uppkommit. 

Bolaget förlorar rätten till avdrag av förluster om mer än hälften av bolagets aktier till följd av annat förvärv än sådant som skett genom arv eller testamente antingen direkt eller indirekt har bytt ägare under förluståret eller efter detta. Bolaget kan dock ansöka om dispens för att dra av förluster trots ägarbytet.

Nettoförmögenhet

Ett aktiebolags nettoförmögenhet räknas ut så att bolagets skulder dras av från bolagets tillgångar. Till ett aktiebolags nettoförmögenhet räknas tillgångarna och skulderna i bolagets samtliga förvärvskällor, även de som hör till jordbrukets förvärvskälla och bolagets personliga förvärvskälla.

Till bolagets tillgångar räknas anläggnings-, omsättnings-, investerings- och finansieringstillgångar. Till tillgångarna hör inte kalkylmässiga skattefordringar och inte heller sådana utgifter med lång verkningstid som inte har förmögenhetsvärde.

Till skulderna hör de poster som har tagits upp som främmande kapital bland passiva i balansräkningen. Ett kapitallån anses i allmänhet höra till det främmande kapitalet i beskattningen. Som skuld räknas inte kalkylmässiga skatteskulder.

På basis av nettoförmögenheten beräknas både det matematiska värdet och jämförelsevärdet för aktien. Vid beräkningen av jämförelsevärdet avdras från nettoförmögenheten den dividend för räkenskapsperioden som bolaget beslutat dela ut. Jämförelsevärdet får vara högst 50 % högre än jämförelsevärdet för det föregående året. Uppgifter om jämförelsevärdet för andra än offentligt noterade aktier är offentliga i beskattningen. 

Aktiens jämförelsevärden 

Det matematiska värdet på en aktie

Det matematiska värdet på en aktie fås genom att dividera bolagets reviderade nettoförmögenhet (tillgångar – skulder) med antalet aktier på marknaden. Beräkningen av det matematiska värdet grundar sig på bolagets reviderade nettoförmögenhet som räknats ut enligt bokslutet för året före skatteåret. Detta matematiska värde för skatteåret används som grund då den dividend som fysiska personer och dödsbon mottagit under samma skatteår ska indelas i kapitalinkomst och förvärvsinkomst.

Till exempel det matematiska värdet för skatteåret 2017 räknas ut på basis av en räkenskapsperiod som till exempel har gått ut 31.5.2016. På basis av detta värde fastställs de olika andelarna av dividend som en delägare mottagit för 2017: andelar som ska beskattas som kapitalinkomst respektive förvärvsinkomst.

Delägare i aktiebolag

Delägarna i ett aktiebolag beskattas först när de lyfter inkomst från aktiebolaget, till exempel i form av lön eller dividend. Dividendutdelningen medför inga skattepåföljder för det bolag som delar ut dividend. Delägarna får inte göra skattefria privatuttag ur aktiebolagets tillgångar.

Innan man räknar ut vilken andel av dividenden som utgör kapitalinkomst eller förvärvsinkomst, dras delägarlånet som delägaren lyft från bolaget av från det sammanräknade matematiska värdet på delägarens aktier. Delägarlånet dras av från värdet på aktierna enbart om delägaren ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 10 % av aktierna eller röstetalet i bolaget som idkar näringsverksamhet. Från värdet på aktierna dras även av värdet på en bostad som delägaren eller dennes familj har använt, förutsatt att bostaden ingår i bolagets tillgångar. Som företagardelägare betraktas delägare som enligt lagen om pension för arbetstagare inte anses stå i anställningsförhållande till bolaget som delar ut dividend.

Läs mer Beskattning av dividendinkomster

Inkomstbeskattning av andelslag

På samma sätt som ett aktiebolag beskattas ett andelslag som en särskild skattskyldig, om andelslaget förts in i handelsregistret före utgången av räkenskapsperioden.

Oregistrerade andelslag beskattas som näringssammanslutningar. 

Ytterligare information om beskattningen av näringssammanslutningar  (Inkomstbeskattning – öppet bolag och kommanditbolag)

Andelslag kan ha olika förvärvskällor

Också andelslag kan ha tre olika förvärvskällor: näringsförvärvskälla, jordbrukets förvärvskälla och personlig förvärvskälla.

Förluster kan dras av under tio skatteår

Fastställd förlust kan dras av från resultatet i samma förvärvskälla under de tio följande skatteåren allt eftersom inkomst uppkommer.

Andelslaget förlorar sin rätt att dra av förluster om mer än hälften av andelarna i andelslaget under förluståret eller därefter har bytt ägare av någon annan orsak än genom arv eller testamente.

Rätten att dra av förluster går förlorad även då en ny medlem i andelslaget tecknar fler andelar än de tidigare medlemmarna har haft sammanlagt. Den nya medlemmens röstantal har ingen betydelse, trots endast en röst får förluster inte dras av. 

Rundradioskatt för samfund

Aktiebolag och andelslag ska betala rundradioskatt om de idkar näringsverksamhet eller jordbruk i Finland och om hela verksamhetens beskattningsbara inkomst är minst 50 000 euro under skatteåret. 

Rundradioskatten är 140 euro + 0,35 procent av den del av beskattningsbar inkomst som överskrider 50 000 euro. Rundradioskatten för samfund är dock högst 3 000 euro. 

Bostadsaktiebolag och vissa andra samfund behöver inte betala rundradioskatt.

Ytterligare information: Yle-skatt − samfund